• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce VOŠES a SPŠPT Podskalská a Veterinární nemocnice Český Brod při odborné praxi a využití odborníků z praxe při výuce žáků oboru vzdělání Veterinářství

Škola: Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 10, Podskalská 365/10, 128 00 Praha - Nové Město

Firma: Veterinární nemocnice Český Brod, s. r. o., Klučovská 1280, 282 01 Český Brod

Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 10 je přímou pokračovatelkou první pivovarské a lihovarské školy založené v r. 1868. Současná podoba potravinářské školy se utváří od konce 40. let minulého století. Výuka dnes probíhá ve dvou budovách v Praze - v ulici Podskalské a Navrátilově. Škola pokrývá trh práce v oblasti potravinářské, ekologické, přírodovědné a veterinární.

Aktuálně střední škola (SPŠPT) nabízí výuku pěti 4letých studijních oborů vzdělání (Technologie potravin – zaměření: Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů, Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků, Technologie zpracování masa a masných výrobků, dále pak Ekologie a ochrana životního prostředí, Analýza potravin, Přírodovědné lyceum a Veterinářství) a obory dálkového studia. Většina vyučovaných oborů vzdělání je jedinečná pro daný region i celou ČR. Obor vzdělání Veterinářství se ve škole vyučuje od r. 2012. V průběhu studia se žáci seznamují formou teoretické a praktické výuky se specifiky veterinářského oboru a možnostmi uplatnění na trhu práce.

SPŠPT navázala spolupráci s řadou podnikatelských subjektů, svazů a VŠ. Jsou mezi nimi např.: oborové svazy, podniky pivovarského průmyslu, VŠCHT v Praze, ČZU v Praze, UK v Praze, PIVO Praha, spol. s r. o., PACOVSKÉ STROJÍRNY, a. s., VUC Praha, a. s., CUKROVARY A LIHOVARY TTD, a. s., Dobrovice, podniky pekárenského průmyslu, pekárny, maso zpracující podniky, ale také Mironet.cz, a. s., Neoluxor, s. r. o., Veterinární nemocnice Český Brod, s. r. o.a další.

Žáci oboru vzdělání Veterinářství během 1. a 2. ročníku absolvují odbornou praxi (OP) v rozsahu 4 hodin/14 dní v různých organizacích. Současně je na základě rozpisu realizována OP tak, že každý žák musí absolvovat její část mj. i ve veterinární nemocnici v Českém Brodě. Ve 2. ročníku zde v rámci cyklického střídání skupin absolvují žáci několik 1denních stáží i OP. V průběhu 3. ročníku mají všichni žáci dle stanoveného rozpisu OP ve školní veterinární ordinaci pod vedením lékařů z Českého Brodu. Ve 4. ročníku si mohou zájemci ve veterinární nemocnici po konzultaci s příslušným lékařem vybrat téma pro maturitní práci s obhajobou a absolvovat souvislou praxi v rozsahu 3 týdnů.

Hodnocení žáků v teoretické výuce probíhá v souladu se školním řádem, v praktické výuce jsou žáci hodnoceni na konci příslušného dne určeným lékařem a známky jsou předávány předsedovi předmětové komise. Žáci při OP poznají rozmanitost činností veterinární nemocnice a specifika jednotlivých oddělení. Vždy na začátku školního roku se vyhodnotí výsledky spolupráce z předcházejícího školního roku a plánem se stanoví následující termíny exkurzí a odborných i souvislých praxí ve firmě.

Klíčové teoretické předměty oboru vzdělání Veterinářství zařazené ve 2. až 4. ročníku vyučují odborníci z praxe. Při tom uplatňují zkušenosti z praxe i nové moderní trendy ve veterinářství. Do teoretické i praktické výuky ve školní veterinární ordinaci jsou zapojeni 3 lékaři z Veterinární nemocnice Český Brod, s. r. o. V rámci 1denních stáží a OP jsou zapojeni téměř všichni lékaři v nemocnici v návaznosti na probíhající zákroky v daném dni. Odborníci z praxe jsou členy příslušné předmětové komise a podílejí se jak v přípravné fázi při sestavování harmonogramu praktické výuky v daném školním roce, tak při rozmisťování žáků na pracoviště. Mají rozhodující vliv na modernizaci technického vybavení pro daný obor.

Přínosem partnerství školy s veterinární nemocnicí je aktualizace učiva, zavádění moderních trendů ve veterinářství do výuky, podpora žáků v průběhu studia a možnosti exkurzí. Spolupráce školy a firmy má kladný dopad na žáky, kteří reálně vnímají problematiku studovaného oboru a získávají neocenitelné zkušenosti a dovednosti pro budoucí uplatnění na trhu práce.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu