• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce VOŠES a SPŠPT Podskalská a Globus a PENAM při odborné praxi žáků oboru vzdělání Technologie potravin

Škola: Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 10, Podskalská 365/10, 128 00 Praha - Nové Město

Firmy: Globus ČR, k. s., Hypermarket, Kostelecká 822/75, 196 00 Praha - Čakovice; PENAM, a. s., Pekárna Zelená louka, a. s., Hlavní 71, 251 01 Herink

Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 10 je přímou pokračovatelkou první pivovarské a lihovarské školy založené v r. 1868. Současná podoba potravinářské školy se utváří od konce 40. let minulého století. Výuka dnes probíhá ve dvou budovách v Praze - v ulici Podskalské a Navrátilově. Škola pokrývá trh práce v oblasti potravinářské, ekologické, přírodovědné a veterinární.

Aktuálně střední škola (SPŠPT) nabízí výuku pěti 4letých studijních oborů vzdělání (Technologie potravin – zaměření: Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů, Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků a Technologie zpracování masa a masných výrobků, dále pak Ekologie a ochrana životního prostředí, Analýza potravin, Přírodovědné lyceum a Veterinářství) a obory dálkového studia. Většina vyučovaných oborů vzdělání je jedinečná pro daný region i celou ČR. Technologie potravin je historicky nejstarší studijní obor ve škole a dle zaměření na danou oblast je rozčleněn do několika ŠVP.

SPŠPT navázala spolupráci s řadou podnikatelských subjektů, svazů a VŠ. Jsou mezi nimi např.: oborové svazy, podniky pivovarského průmyslu, VŠCHT v Praze, ČZU v Praze, UK v Praze, PIVO Praha, spol. s r. o., PACOVSKÉ STROJÍRNY, a. s., VUC Praha, a. s., CUKROVARY A LIHOVARY TTD, a. s., Dobrovice, podniky pekárenského průmyslu, pekárny (mj. PENAM, a. s. - Pekárna Zelená louka, a. s.), maso zpracující podniky (mj. Globus ČR, k. s.) a další.

Spolupráce mezi školou a firmami Globus, k. s. a PENAM, a. s. probíhá pouze v rámci ŠVP Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků a je zajištěna smluvně. Více se rozvinula od r. 2009, kdy výrazně poklesl počet absolventů tohoto zaměření. Spolupráce se prohlubuje zejména v oblasti náborů žáků 9. tříd ZŠ a podpory stávajících žáků daného oboru vzdělání.

Předmět dílenská cvičení pro žáky 1. - 4. ročníku se vyučuje ve školní pekárně pod vedením odborného učitele ve skupině do 15 žáků, v rozsahu 2 hodiny týdně. Žáci si osvojují technologické postupy při výrobě pekařských a cukrářských výrobků a ovládání jednoduchých strojů včetně zásad bezpečnosti práce. Povinnou souvislou 2týdenní odbornou praxi (OP) v uvedených firmách konají žáci 1. – 3. ročníku pod vedením pověřených pracovníků firem (max. 3 žáci na 1 pracovníka), ve firmě Globus jsou žáci často přiřazeni přímo k vedoucímu pekárny, nebo jeho zástupci. V 1. a 2. ročníku žáci absolvují 14denní OP v pekárně firmy Globus vybavené moderním strojním zařízením pro malé pekárny. Jsou seznámeni s obsluhou strojů, sortimentem výrobků i technologickými postupy a ekonomickým provozem pekárny. Ve 3. ročníku žáci absolvují OP v rozsahu 14 dní v pekárně firmy PENAM, která svým vybavením patří mezi nejmodernější velkokapacitní pekárny v ČR. Žáci zde sledují průběh technologických fází spadajících pod jednotlivé velíny.

Hodnocení žáků ve školní pekárně probíhá v souladu se školním řádem, v praktické výuce ve firmách jsou žáci hodnoceni na konci příslušného dne určeným pracovníkem a známky jsou předávány učiteli školní pekárny. Po uplynutí OP dostávají žáci potvrzení o průběhu OP, které obsahuje i celkové hodnocení.

Spolupráce školy s uvedenými firmami je úspěšná a má kladný dopad na žáky, kteří reálně vnímají problematiku svého oboru a získávají zkušenosti a dovednosti pro budoucí uplatnění na trhu práce. Zejména dokážou rozlišit specifika malé a velké pekárny. Dalším pozitivem je podpora žáků ze strany firem v průběhu studia, možnost exkurzí, praxí a brigád ve firmách.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu