• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce VOŠ, SPŠ automobilní a technické, České Budějovice a MOTOR JIKOV Group při odborném výcviku žáků oboru vzdělání Nástrojař

Škola: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3, Skuherského 1274/3, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3

Firma: MOTOR JIKOV Group a. s., Kněžskodvorská 2277/26, 370 04 České Budějovice - České Budějovice 3

Předchůdcem Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy automobilní a technické, České Budějovice, Skuherského 3 bylo SOU dopravní, které se stalo v r. 1991 samostatně hospodařící jednotkou s právní subjektivitou, jehož zřizovatelem bylo Ministerstvo hospodářství. Od té doby dochází k modernizaci školy a postupnému rozšíření počtu oborů vzdělání s regionální působností. Důležitými mezníky byly roky 1998 a 2003, kdy ve škole v roce 1998 začíná výuka 4letých studijních oborů středních průmyslových škol a následně, v roce 2003, výuka vzdělávacích programů vyšší odborné školy (VOŠ). Programy VOŠ byly připravovány k akreditaci ve spolupráci se Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity. Pozdějším postupným slučováním dalších škol (v letech 1998 a 2004) vznikla vzdělávací instituce, jak ji známe dnes. Škola má 50letou tradici výuky oborů v oblasti autoopravárenství a je v rámci ČR jednou z největších a nejlépe vybavených škol, vyučujících automobilní a strojírenské obory vzdělání. Věnuje se také dalšímu vzdělávání dospělých a zapojuje se do mezinárodních projektů.

Nabídka oborů je velmi pestrá. Škola aktuálně nabízí výuku jedenácti 3letých učebních oborů vzdělání (Automechanik, Autoelektrikář, Karosář, Zámečník, Obraběč kovů, Nástrojař, Prodavač, Autolakýrník, Slévač, Modelář a Elektromechanik pro zařízení a přístroje), čtyř 4letých studijních oborů vzdělání (Dopravní prostředky - zaměření Diagnostika motorových vozidel a Konstrukce a design vozidel, Provoz a ekonomika dopravy, Autotronik a Mechanik seřizovač – s dalším zaměřením Mechatronik). Dále jsou to 3leté obory vzdělání vyššího odborného studia (Diagnostika a servis silničních vozidel, Strojírenská výroba - počítačová podpora konstruování a programování NC strojů, Elektrotechnika - elektromechanické systémy a provoz a ekonomika dopravy) a nástavbové studium (Provozní technika, Autronik, Dopravní provoz a Podnikání).

Žáci oboru vzdělání Nástrojař se učí ovládat výrobu, montáž a opravy lisovacích a tvářecích nástrojů, přípravků, měřidel a prototypových výrobků. Získávají technické znalosti a praktické dovednosti ve zpracování kovů (ruční zpracování i strojní obrábění), seznamují se s druhy materiálů a jejich použitím, s technickou přípravou výroby včetně technické dokumentace aj. K tomuto oboru se váže možnost získat stipendium ve stipendijním programu vyhlášeném Jihočeským krajem. Uplatnitelnost na trhu práce je 100%. Absolventi pracují v různých nástrojařských dílnách a firmách zabývajících se strojírenskou výrobou.

Sociálními partnery školy jsou významné českobudějovické firmy: E.ON Česká republika, s. r. o., ČSAD JIHOTRANS a. s., MOTOR JIKOV Group a. s.,Groz-Beckert Czech s. r. o. nebo Robert Bosch, spol. s r. o. Holding MOTOR JIKOV Group (MJG) podniká v oborech slévárenství, obrábění, montáží a podpůrných procesů se zaměřením na automobilový a spotřební průmysl. Škola s firmou prohloubila spolupráci od r. 2013, kdy se součástí školy stala SOŠ technická, SOU a Učiliště, Lidická 3, dlouholetý partner MJG.

Žáci oboru vzdělání Nástrojař konají na pracovištích dceřiných společností MJG - MOTOR JIKOV Fostron a. s. a MOTOR JIKOV Slévárna a. s. – na základě smlouvy odborný výcvik (OV). Jsou proškoleni z BOZP a poté rozmístěni do pracovních kolektivů dle přeřazovacího plánu tak, aby během OV prošli všechna určená pracoviště. Podle svých schopností se pak podílejí na produktivní práci pod vedením instruktorů, kteří si vedou deník evidence OV, kam žákům zapisují známky z jednotlivých témat. 1x  měsíčně instruktor konzultuje hodnocení žáků a plnění tematického plánu s učitelem OV. Doplnění kompetencí žáků se provádí ve výcvikovém středisku firmy. Náklady na OV hradí firma.

V rámci projektu POSPOLU se 4 žáci školy v rámci OV podíleli v MJG na výrobě a údržbě forem pro tlakové odlévání; celkem 30 hod./týden, 1x za 14 dní. Věnovali se jim 2 instruktoři. V závěru OV žáci obdrželi certifikát „Potvrzení o účasti“.

Partnerství školy s firmou MJG je oboustranně přínosné. Instruktoři a odborní učitelé společně konzultují výsledky vzdělávání žáků a zavádějí nové metody oprav a výroby do ŠVP. Díky praktickým zkušenostem se absolventi školy rychleji zapojují do pracovního procesu ve firmě.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu