• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf a TOS Varnsdorf při odborné praxi žáků oboru vzdělání Strojírenství

Škola: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf

Firma: TOS VARNSDORF a. s., Říční 1774, 407 47 Varnsdorf

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace, konkrétně její Středisko VOŠ a Středisko technických a uměleckých oborů, zajišťuje výuku auto-, dřevo-, elektro- a strojírenských oborů. Je spádovou střední školou s těmito obory od Šluknovského výběžku až po město Děčín.

4letý studijní obor vzdělání Strojírenství se ve škole vyučuje od roku 2004. Žáci se připravují na budoucí zařazení do funkce techniků, odborníků v oblasti strojírenství, a na výkon vysoce kvalifikovaných činností souvisejících se zaváděním mechanizace, automatizace a robotizace ve výrobním procesu.

Spolupráce školy s TOS VARNSDORF a. s., předním světovým strojírenským podnikem, zabývajícím se vývojem, výrobou, prodejem a servisem obráběcích strojů, je dána společnou historií - od vzniku učiliště v r. 1958, které bylo součástí TOS VARNSDORF a. s. až do roku 1991. Probíhá v mnoha oblastech a je na vysoké úrovni. Oba subjekty se zapojily do projektu POSPOLU, který v rámci monitoringu ověřil spolupráci při zajištění odborného výcviku (OV) a odborné praxe (OP) žáků, náboru nových žáků, využití odborníků z praxe při výuce ve škole a realizaci profilové maturitní zkoušky a formou stáží učitelů OV a odborných předmětů ve firmě.

Žáci 2. a 3. ročníku oboru vzdělání Strojírenství vykonávají každý rok v květnu OP ve firmě s dotací 10 vyučovacích dnů, tj. celkem 70 hodin. Pověřený zástupce školy spolu s pracovníkem firmy odpovědným za OP úzce spolupracují na plánu OP. Ten spočívá ve vytvoření jmenného seznamu žáků konajících OP, stanovení termínu, obsahu a cílů praxe. Firma následně vytipuje a nabídne pracovní pozice, které jsou dispozici v daném čase a s ohledem na cíle praxe. Je uzavřena písemná smlouva a vytvořen dotazník pro žáka i firmu (instruktora), který je podkladem pro závěrečné hodnocení ze strany školy a firmy.

Žáci 2. ročníku vykonávají činnosti v oblasti výroby, žáci 3. ročníku pak činnosti odpovídající technickohospodářským funkcím v oblasti výroby, konstrukce, technologie apod. Seznamují se s systémy pro počítačové konstruování, zdokonalují se v navrhování a konstruování strojních součástí, mechanismů a částí strojů, nástrojů, nářadí, přípravků aj. výrobních pomůcek. Zdokonalují se ve čtení a vytváření grafické technické dokumentace, seznamují se s praktickým využitím technických norem, strojnických tabulek a jiných zdrojů informací.

Materiálové zabezpečení, pracovní prostory, vybavení žáka nástroji, měřidly, pracovními pomůckami i organizační zabezpečení průběhu OP včetně dozoru – instruktorů - zajišťuje firma. Žáci používají vlastní pracovní oděv a obuv, škola na OP finanční příspěvek neposkytuje. V rámci projektu POSPOLU vykonával 1 žák OP na strojích typu horizontální CNC vyvrtávačky z produkce TOS VARNSDORF a. s. a na soustružnicko- frézovacím centru MORI SEIKI. Věnovali se mu 1 instruktor, vedoucí výrobní dílny a 2 pomocní instruktoři (výrobní dělníci).

Škola vítá vstřícnost firmy a ochotu instruktorů věnovat se vzdělávání žáků. Výrobní základna i obslužné činnosti se v TOS Varnsdorf a. s. každoročně rozšiřují a modernizují. Zvýšená pozornost je zde věnována přípravě OP a výběru vhodných pracovních míst, které nejvíce splňují požadavky ŠVP i firmy na kompetence absolventů. Žáci úspěšní uzavírají s firmou smlouvy, získávají stipendia a po ukončení studia jim firma garantuje zaměstnání.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu