• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf a TOS Varnsdorf formou stáží učitelů odborného výcviku žáků oboru vzdělání Mechanik seřizovač ve firmě

Škola: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace

Firma: TOS VARNSDORF a. s., Říční 1774, 407 47 Varnsdorf

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, konkrétně její Středisko VOŠ a Středisko technických a uměleckých oborů, zajišťuje výuku auto-, dřevo-, elektro- a strojírenských oborů. Je spádovou střední školou s těmito obory od Šluknovského výběžku až po město Děčín. Výuka především strojírenských oborů má ve škole letitou tradici. Spolupráce školy s firmou TOS Varnsdorf a. s. je dána společnou historií - od vzniku učiliště v r. 1958, které bylo součástí TOS Varnsdorf a. s. až do roku 1991. O stěžejní vyučovaný obor vzdělání Mechanik seřizovač jeví enormní zájem zaměstnavatelé z celého regionu, absolventi školy tudíž nemají problém s dalším uplatněním na trhu práce u nás i v zahraničí.

Spolupráce školy a firmy probíhá v mnoha oblastech. Oba subjekty se zapojily do projektu POSPOLU, který v rámci monitoringu ověřil spolupráci při zajištění odborného výcviku (OV) žáků, náboru nových žáků, využití odborníků z praxe při výuce ve škole a realizaci profilové maturitní zkoušky a formou stáží učitelů OV a odborných předmětů ve firmě.

Jednotýdenní stáže učitelů OV se účastní dva pedagogové oboru vzdělání Mechanik seřizovač, kteří si sami určí, v jaké oblasti by chtěli stáž absolvovat, přičemž termín stáže je volen v období jarních prázdnin. Firma pak stanoví vhodná pracoviště. Stáž je realizována nejprve pozorováním pracovníků na určeném pracovišti (u strojů) a poté se učitelé pod odborným dohledem sami zapojí do zadaných úkolů (programování, výroba zakázky aj.).  Učitelé se např. seznamují s CNC obráběcími stroji na mechanické dílně a poté na pracovištích oddělení CNC technologie firmy TOS Varnsdorf a. s., kde se spolu s technologem podílejí na tvorbě programu pro daný typ CNC stroje. Odpovědnými pracovníky jsou vedoucí útvaru Rozvoje lidských zdrojů, obsluha CNC stroje (instruktor) a technolog-programátor.

Po ukončení stáže předkládají učitelé OV zástupci ředitele pro OV a řediteli školy zprávu o vykonané stáži. Ostatním učitelům OV předají své poznatky a zkušenosti písemnou formou, příp. při jednání předmětové komise navrhnou doplnění či úpravy Školního vzdělávacího programu. Tato forma spolupráce je velice přínosná jak pro učitele OV, tak i pro žáky. Učitelé se seznámí s chodem firmy, novými technologiemi a celkově si rozšíří obzor o nové aktuální poznatky ve strojírenských oborech, které pak předávají svým žákům. Do budoucna existuje zájem v této spolupráci pokračovat, příp. ji rozšířit tak, aby výuka ve škole korespondovala s výrobními podmínkami firmy.

Spolupráce školy a partnerské firmy TOS Varnsdorf a. s. je již řadu let na vysoké úrovni. Žáci strojírenských oborů vykonávají každý rok praxi ve firmě. Ti úspěšní uzavírají s firmou smlouvy, získávají stipendia a po ukončení studia jim firma garantuje zaměstnání.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení na pospolu.rvp.cz.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu