• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf a TOS VARNSDORF a ELEKTROPOL při odborné praxi žáků oboru vzdělání Elektrotechnika

Škola: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf

Firmy: TOS VARNSDORF a. s., Říční 1774, 407 47 Varnsdorf; ELEKTROPOL, spol. s r. o. Poštovní 1090, 407 47 Varnsdorf

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace, konkrétně její Středisko VOŠ a Středisko technických a uměleckých oborů, připravuje žáky na budoucí povolání v 4letých a 3letých řemeslných oborech strojírenských, elektrotechnických, autoopravárenských a dřevovýroby. Je spádovou střední školou s těmito obory vzdělání od Šluknovského výběžku až po město Děčín.

Absolventi oboru vzdělání Elektrotechnika jsou připravováni pro činnosti v oblasti elektrotechniky, automatizace, řízení technických procesů se znalostí programování, mohou se uplatnit jako operátoři, technici, programátoři, revizní technici, projektanti a konstruktéři elektrotechnického charakteru.

Spolupráce školy s TOS VARNSDORF a. s.,předním světovým strojírenským podnikem zabývajícím se vývojem, výrobou, prodejem a servisem obráběcích strojů, doplněným o širokou nabídku služeb a příslušenství, probíhá v mnoha oblastech. Je dána společnou historií - od vzniku učiliště v r. 1958, které bylo součástí TOS VARNSDORF a. s. až do roku 1991 - a je již řadu let na vysoké úrovni. Oba subjekty se zapojily do projektu POSPOLU, který v rámci monitoringu ověřil spolupráci při zajištění odborného výcviku (OV) a odborné praxe (OP) žáků, náboru nových žáků, využití odborníků z praxe při výuce ve škole a realizaci profilové maturitní zkoušky a formou stáží učitelů OV a odborných předmětů ve firmě.

Pověřený zástupce školy spolu s pracovníkem firmy odpovědným za OP úzce spolupracují na plánu OP žáků. Ten spočívá ve vytvoření jmenného seznamu žáků, stanovení termínu praxe, obsahu a cílů. Obsah OP je stanoven ŠVP pro daný ročník a obor. Cílem výuky je, aby žáci získávali praktické zkušenosti z oblastí elektrotechniky a elektroniky a dalších aplikačních oborů, naučili se správným postupům, dodržovali bezpečnost práce a získali manuálně technickou zručnost. OP probíhá na externích pracovištích firmy. Firma vytipuje a nabídne pracovní pozice, které jsou dispozici v daném čase a s ohledem na cíle praxe. Poté je uzavřena smlouva upravující práva a povinnosti školy, firmy i žáka a je vytvořen dotazník pro žáka a firmu (instruktora) jako podklad pro závěrečné hodnocení OP ze strany školy (zástupce ředitele pro praktické vyučování) a firmy (vedoucí útvaru řízení lidských zdrojů).

OP žáků oboru vzdělání Elektrotechnika probíhá ve 2. a 3. ročníku v květnu v dotaci 10 vyučovacích dnů, tj. 70 hodin/žák. V rámci POSPOLU se jí v TOS VARNSDORF a. s. účastnil 1 žák. Materiálové zabezpečení (vhodné pracovní prostory, vybavení žáka nástroji, měřidly, pracovními pomůckami) i organizační (průběh OP vč. dozoru, resp. instruktorů) je plně v kompetenci firmy, žák si zajišťuje pouze pracovní oděv a obuv. Škola žáku neposkytuje finanční příspěvek, v některých případech odmění žáka finančně firma.

ELEKTROPOL, spol. s r. o. již přes 20 let zajišťuje servis a seřizování obráběcích strojů, výrobu elektro rozvaděčů, výměnu elektroinstalace a řídicích systémů v ČR a západní Evropě. Proto také dlouhodobě podporuje praktickou výuku žáků v oblasti elektro oborů vzdělání. Příprava, obsah, cíle, počet hodin, materiálně technické a organizační zajištění i hodnocení OP žáků ze strany VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf a ELEKTROPOL, spol. s r. o. jsou v principu tytéž jako u TOS VARNSDORF a. s. (viz výše). OP ve firmě v rámci POSPOLU absolvoval 1 žák oboru vzdělání Elektrotechnika.

Ze strany školy je potřebné žáky před zahájením OP dostatečně motivovat, aby praxi chápali jako významný doplněk výuky. Firmy naopak věnují zvýšenou pozornost výběru vhodných pracovních míst, která splňují požadavky ŠVP i potřeb firem na kompetence absolventů. Vybraní žáci školy vykonávají každý rok OP  a letní brigády v obou jmenovaných firmách. Ti úspěšní uzavírají s firmami smlouvy, získávají stipendia a po ukončení studia jim firmy garantují zaměstnání.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu