• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce Vítkovické SPŠ a Vítkovice Power Engineering při odborném výcviku žáků oboru vzdělání Mechanik strojů a zařízení

Vítkovická střední průmyslová škola Škola: VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Hasičská 1003/49, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

Firma: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s.,Ruská 1142/30, 703 00 Ostrava – Vítkovice

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA je specializovanou firemní školou. Její vznik v r. 2008 reagoval na zájem zaměstnavatelů o vzdělané mladé lidi, kteří jsou připraveni pracovat v náročných povoláních, především ve strojírenství, hutnictví a elektrotechnice. Škola žákům nabízí výrazně kvalitnější výuku podle potřeb současné i budoucí praxe tím, že je úzce propojena se silnou strojírenskou firmou VÍTKOVICE HOLDING, a. s. Škola spolupracuje i s dalšími cca 60 firmami v Ostravě a okolí, které úspěšným absolventům školy garantují stabilní a dobře placené zaměstnání.

Aby bylo možno absolventy oboru vzdělání Mechanik strojů a zařízení připravit k výkonu povolání, je obsah přípravy koncipován jako systém, poskytující na jejím počátku základní vědomosti a dovednosti společné řadě technických povolání, který se realizuje v dílenských prostorách školy. Další fáze přípravy pak tento základ rozšiřuje a prohlubuje praktickou výukou v podmínkách výrobní firmy.  Spolupráce školy a firmy je realizována od počátku tvorby učebních dokumentů uvedeného oboru. Firma se podílela (u RVP) a podílí (u ŠVP) na tvorbě a upřesňování konkrétních předmětů v návaznosti na používané technologie v oblastech výroby ocelových konstrukcí a komponentů pro elektrárny.

Vítkovická střední průmyslová škola Škola a firma se zapojily do projektu POSPOLU, který v rámci pilotáže realizoval odborný výcvik (OV) žáků, stáže učitelů OV a odborných předmětů ve firmě a využití odborníků z praxe při výuce ve škole.

OV je v 1. a 2. ročníku realizován v dílnách školy, kde žáci plní průřezová témata předepsaná ŠVP. Ve 3. a 4. ročníku pak žáci pod vedením instruktorů vykonávají ve firmě činnosti související s technologií výroby dílů a montáže strojírenských výrobků a konstrukcí, oprav strojů a zařízení. V těchto dvou ročnících má vyučovací den 7 hodin, vyučování je cyklické (1 x za 14 dnů 4 dny). Ve firmě je přitom realizováno celkem 880 hodin na žáka (při 33 vyučovacích týdnech ve 3. ročníku a 30 vyučovacích týdnech ve 4. ročníku). Všichni zúčastnění instruktoři mají požadovanou kvalifikaci. Práci instruktorů po stránce pedagogické řídí učitel OV, který za žáky a instruktory pravidelně dochází a řeší docházku, plnění stanovených činností a jejich záznam do evidence probíraného učiva.

V průběhu OV je každý žák hodnocen klasifikačním stupněm, který stanoví společně instruktor a učitel OV vždy za určité období. Učitel pak hodnocení projedná s žákem a případně stanoví nápravná opatření. U žáků je vedeno portfolio kompetencí, je sledováno plnění činností ve vazbě na tematické plány. Po absolvování základního kurzu ve svařování je žákům vydán certifikát.

Žáci jsou ve firmě zařazeni na stěžejní pracoviště výroby ocelových konstrukcí a na úseku energetického strojírenství. Tato pracoviště jsou materiálně technicky vybavena zařízeními podle výrobního sortimentu, která žáci využívají v souladu s vykonávanými činnostmi.

Snahou obou stran - školy i firmy - je připravovat co možná nejkvalitnější absolventy. Při výuce uvedeného oboru a spolupráci s firmou má škola velmi pozitivní zkušenosti. Firma škole vychází vstříc, pokud tato spolupráce nenaráží na omezování výroby.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení pospolu.rvp.cz.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu