• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SZŠ Prostějov a Středomoravské nemocniční při odborné praxi a realizaci profilové maturitní zkoušky žáků oboru vzdělání Zdravotnický asistent

Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, Vápenice 3, 796 01 Prostějov (Facebook: Střední zdravotnická škola, Vápenice 3, Prostějov)

Firma: Středomoravská nemocniční a. s., odštěpný závod Nemocnice Prostějov, Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov - Krasice

Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 působí v regionu od roku 1949, kdy byla v Prostějově otevřena 4letá Vyšší sociálně zdravotní škola. Sídlo školy se do dnešních dnů nezměnilo, v letech 1997-2010 došlo k jeho rozsáhlé modernizaci. Škola vychovává středně zdravotnické pracovníky - zdravotnické asistenty. Absolventi mají uplatnění ve zdravotnických zařízeních různého typu jak v Olomouckém kraji, tak v České republice i v zahraničí.

Vzdělávání zdravotnického personálu má ve škole více než 60letou tradici a prošlo řadou změn. Dříve se ve škole vzdělávaly zdravotní sestry a dětské sestry, po sloučení těchto oborů pak všeobecné sestry, dnes škola vyučuje 4letý studijní obor vzdělání Zdravotnický asistent. Cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníka, který je schopen vykonávat ošetřovatelské činnosti v rámci ošetřovatelského programu samostatně nebo ve spolupráci s pracovním týmem, a to jak pro děti, tak i dospělé, může se podílet na preventivní, diagnostické, léčebné a dispenzární péči. Uplatní se v různých zdravotnických zařízeních, v domácí péči i v zařízeních sociální péče a služeb. Je rovněž připraven ke studiu na VOŠ a VŠ převážně zdravotnického nebo sociálního směru.

SZŠ Prostějov od svého vzniku spolupracuje s místní nemocnicí, která dnes patří pod Středomoravskou nemocniční a. s., člena skupiny Agel, největšího poskytovatele zdravotní péče v střední Evropě. Na základě dohody probíhá v Nemocnici Prostějov praktická výuka předmětu ošetřovatelská péče. Učitelé odborných předmětů navštěvují v rámci dalšího vzdělávání odborné semináře v nemocnici a sami pořádají odborné konference, kterých se účastní zaměstnanci nemocnice. Vrchní a staniční sestry se jako odborníci z praxe účastní praktických maturitních zkoušek. Některá další pracoviště jsou využívána k výuce formou exkurze.

Žáci 3. ročníku vykonávají v Nemocnici Prostějov odbornou praxi (OP). Vedoucí odborných předmětů ve spolupráci s náměstkyní pro nelékařskou zdravotní péči Středomoravské nemocniční a. s. a s vrchními a staničními sestrami plánuje 2 měsíce dopředu personální obsazení jednotlivých oddělení na ranní a odpolední směnu. Rozdělení žáků na oddělení provádí třídní učitel podle docházky, dovedností a zručnosti žáka. Na oddělení jsou pak umístěny rozpisy se jmény a třídou žáků, s časovým rozpisem služeb. Činnosti žáků vycházejí z kompetencí zdravotnického asistenta.  Cílem OP je naučit žáky samostatně posuzovat stav nemocných, stanovit priority v ošetřovatelské péči ve spolupráci s ošetřovatelským týmem jednotlivých ošetřovacích jednotek (OJ). Nedílnou součástí je i zažití harmonogramu ošetřovatelské péče a komunikace s nemocnými a personálem.

OP žáků v nemocnici probíhá v květnu, nebo červnu. Žáci při ní plně využívají materiálně technické vybavení pracovišť nemocnice. Personálně je OP ze strany školy zajištěna vedoucí praktického vyučování a učiteli odborných předmětů, ze strany nemocnice vrchními a staničními sestrami OJ. Finančně OP zabezpečuje sociální partner. Hodnocení žáků provádí učitel školy, odborníci z praxe je hodnotí slovně. Hodnocení je u každého žáka zaznamenáno spolu s evidencí docházky na OP do školou připraveného formuláře. V rámci projektu POSPOLU se OP účastnilo 45 žáků. Bylo konstatováno, že úroveň OP se díky nastavením kvalitní spolupráce mezi školou a nemocnicí zvýšila.

Každoročně je v Nemocnici Prostějov na školních stanicích interního a chirurgického oddělení realizována profilová část maturitní zkoušky (PMZ) z předmětu Ošetřovatelská péče, která se koná v jednom dni a má formu praktické zkoušky. Její plánování probíhá na pracovní poradě s náměstkyní pro nelékařskou zdravotní péči Středomoravské nemocniční, a. s., kde je upřesněn časový harmonogram zkoušek a prostory pro ústní část zkoušky (ta probíhá po 30minutové přestávce v prostorách nemocnice, mimo OJ). Informace o konání PMZ jsou předány vedoucím lékařům školních stanic. Detailní rozpis PMZ obdrží náměstkyně pro nelékařskou zdravotní péči a vrchní sestry školních stanic. Odborníci z praxe – staniční a vrchní sestry - se PMZ aktivně neúčastní, nejsou členy maturitní komise. Spolu s náměstkyní pro nelékařskou zdravotní péči využívají práva být přítomny u veřejné části PMZ.

Při praktické zkoušce žáci využívají materiál k ošetřovatelské péči na OJ. Dokumentaci potřebnou pro vykonání zkoušky zajišťují učitelé odborných předmětů. Tři týdny před praktickou zkouškou jsou žákům na interním i chirurgickém oddělení k dispozici odborníci z praxe, s nimiž mohou v průběhu 36 hodin konzultovat problematiku potřebnou k praktické zkoušce. Zkoušející zase konzultují výběr nemocných klientů k PMZ se staniční sestrou OJ. V rámci projektu POSPOLU se PMZ účastnilo 55 žáků. Praktická zkouška probíhala na interním oddělení celkem 6 dnů, na chirurgickém oddělení 4 dny.

Partnerství SZŠ Prostějov s Nemocnicí Prostějov je mnoho let na vysoké úrovni. Přispívají k tomu pravidelná pracovní setkání zástupců školy s pracovníky školních stanic i spolupráce a konzultace vedoucí odborných předmětů s náměstkyní ředitele pro nelékařskou zdravotní péči. Spolupráce s nemocničním zařízením umožňuje škole získávat nejmodernější poznatky z oblasti ošetřovatelství a medicíny a začlenit tyto poznatky do odborné přípravy zdravotnických asistentů. Nemocnice mj. škole pomáhá i materiálně.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu