• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SZŠ a VOŠZ, Příbram a Oblastní nemocnice Příbram při realizaci stáží učitelů ve firmě a náboru nových žáků oboru vzdělání Zdravotnický asistent

Škola: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113, Jiráskovy sady 113, 261 01 Příbram - Příbram I

Firma: Oblastní nemocnice Příbram, a. s., Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram - Příbram I

Budova Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Příbram I, Jiráskovy sady 113byla postavena v r. 1882. Domov mládeže byl v přístavbě otevřen v r. 1990. Škola za dobu své existence vychovala několik generací zdravotnických pracovníků, nabízela řadu studijních oborů
v různých formách studia a dodnes je navštěvována žáky z širokého regionu.

Zdravotnické obory se v různých obměnách ve škole vyučují od r. 1953. V současné době škola nabízí tři 4leté studijní obory vzdělání (Zdravotnické lyceum, Masér sportovní a rekondiční, Zdravotnický asistent) a dva 3leté absolutoriem zakončené obory vzdělání VOŠ (Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaný zdravotnický záchranář). Obor vzdělání Zdravotnický asistent navázal na obor vzdělání Všeobecná sestra, který se vyučoval ve škole od r. 1959. Z té doby se datuje i spolupráce mezi školou a okresní nemocnicí, dnes Oblastní nemocnicí Příbram, a. s.

Spolupráce SZŠ a VOŠZ Příbram probíhá na několika úrovních. Žáci docházejí se svými učiteli do nemocnice na odbornou praxi, lékaři a specializované sestry z nemocnice vyučují ve škole od jejího založení. Partnerství umožňuje učitelům i žákům účast na akreditovaných seminářích. Tvůrci standardů ze strany nemocnice konzultují specifické problémy s odbornými učiteli. Vedoucí sestry jsou zvány jako odborníci z praxe k praktické maturitní zkoušce, vedení školy zve management nemocnice na dny otevřených dveří (DOD), nábor nových žáků a slavnostní akt vyřazení absolventů školy.

Spolupráce školy a nemocnice při realizaci stáží a dalšího vzdělávání učitelů se děje formou akreditovaných seminářů a exkurzí. Nemocnice má připravený plán seminářů na celý rok, učitel si vybere téma, které ho zajímá. Pokud to kapacita dovolí, mohou se po dohodě s hlavní sestrou seminářů účastnit i žáci. Odborné akreditované semináře probíhají v přednáškovém sále nemocnice. Zdravotničtí odborníci provádějí demonstraci přednášek pomocí PowerPointu a pozvaní dealeři zdravotnických firem prezentují nové pomůcky a zdravotnickou techniku. Výběr exkurzí se řídí tematickým plánem. Exkurze probíhají na léčebně diagnostických a provozních odděleních nemocnice. Vedoucí pracovník připraví přednášku, provede účastníky pracovištěm a demonstruje ukázky diagnostiky, pomůcek, techniky a specifik daného oddělení.

Ve školním roce 2013-2014 se 8 učitelů školy účastnilo 4 odborných seminářů v oblastní nemocnici a dalších 4 mimo smluvní zařízení. Na 2 semináře byli pozváni žáci 3. a 4. ročníku. V 1. pololetí školního roku proběhlo 6 dvouhodinových exkurzí v různých provozech nemocnice a během 2. pololetí 5 exkurzí. Exkurzí se účastnili i žáci.

Zástupci vedení nemocnice – ředitel a hlavní sestra ‒ se účastní náboru nových pracovníků formou prezentace na DOD na půdě školy. Žákům představují pracovní příležitosti, např. nabídky pracovních míst pro zdravotnického asistenta v nemocnici. Náboru se účastní i další partneři školy z hygienické a záchranné stanice. Záchranná služba poskytuje k prohlídce vůz záchranné služby a hygienická stanice demonstruje materiály k prevenci zdraví. DOD je jednorázová akce, která probíhá vždy dvakrát během školního roku - v listopadu „Den otevřených dveří „  a v prosinci „Den pro zdravý životní styl“. Má na ně přístup i široká veřejnost. Zpráva o akci proběhne v regionální televizi a deníku, ředitelství školy zve též žáky základních škol. Pro návštěvníky DOD jsou připraveny propagační materiály.

Spolupráce SZŠ a VOŠZ Příbram s Oblastní nemocnicí Příbram, a. s. se stala již tradicí. Pro učitele jsou odborné akreditované semináře přínosem, za jejich absolvování získají cenné kredity v celoživotním vzdělávání. Kromě toho přinášejí do školy vzorky nových pomůcek a materiálů. Zástupci nemocnice svou účastí na DOD podporují školu v náboru nových žáků. Žáci všech oborů vzdělání předvádějí spolu se svými učiteli praktické ukázky v odborných učebnách. Zájemci o obor ze základních škol a široká veřejnost si mohou některé praktické výkony vyzkoušet.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu