• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary a KKN při realizaci stáží učitelů ve firmě, náboru nových žáků, nové závěrečné zkoušky, využití odborníků z praxe a volnočasových aktivit žáků oboru vzdělání Ošetřovatel

Škola: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, Poděbradská 1247/2, 360 01 Karlovy Vary

Firma: Karlovarská krajská nemocnice a. s., Bezručova 1202/19, 360 01 Karlovy Vary

Historie Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary, příspěvkové organizace se váže k r. 1949, kdy spojením několika škol se zdravotnickým zaměřením vznikla v Karlových Varech Vyšší škola sociálně zdravotní. Prioritou školy je vychovávat pro Karlovarský kraj specializované zdravotnické pracovníky ve spolupráci s Úřady práce a vedením zdravotnických a sociálních zařízení. Žáci školy se angažují i mimo výuku - v pečovatelské službě, péči o děti v dětském domově, o seniory nebo při výuce první pomoci v MŠ, ZŠ i SŠ. Škola je také centrem celoživotního učení; zaměřuje se na vzdělávání dospělých a pořádá kvalifikační a rekvalifikační kurzy (Zubní instrumentářka, Sanitář, Masér, Pracovník v sociálních službách).

V současnosti škola nabízí středoškolské i vyšší odborné vzdělávání v 13 oborech vzdělání. Konkrétně poskytuje střední vzdělávání s výučním listem v oboru vzdělání Ošetřovatel, střední vzdělávání s maturitní zkouškou v 6 oborech vzdělání: Zdravotnický asistent, Asistent zubního technika, Nutriční asistent, Zdravotnické lyceum, Laboratorní asistent, Masér sportovní a rekondiční a dále vyšší odborné vzdělávání v 6 oborech vzdělání.

SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary úzce spolupracuje se zaměstnavateli – zdravotnickými a sociálními zařízeními s regionální i nadregionální působností. Mezi tato zařízení patří zejména Karlovarská krajská nemocnice a. s. (KNN) a nemocnice v Ostrově, Sokolově a Chebu, dále pečovatelské služby, Charita ČR, Asociace „Záchranný kruh“, Policie ČR, léčebny dlouhodobě nemocných a instituce poskytující služby seniorům, mentálně a tělesně postiženým. Současně je rozvíjena spolupráce s Českou asociací sester, Komorou zubních techniků ČR, Českou stomatologickou komorou, ČČK, uniemi hendikepovaných, Kolegiem karlovarských lázeňských lékařů, ČLS JEP aj.

Dlouholetým sociálním partnerem školy je KKN. Spolupráce s ní probíhá na základě dohody. Umožňuje škole získávat nejmodernější poznatky z oblasti ošetřovatelství a medicíny a začlenit je do výuky žáků oboru vzdělání Ošetřovatel. Škola s vedením nemocnice spolupracuje na tvorbě ŠVP. Na výuce ve škole se podílejí lékaři, laboranti i zdravotní sestry. Žáci jsou v nemocnici připravováni pro budoucí povolání a konají zde praktickou zkoušku z odborného výcviku (OV). V době odborné praxe jsou zařazováni do pracovních kolektivů na ošetřovacích jednotkách. Vedoucí pracovníci nemocnice a oddělení jsou členy zkušební komise v pozici odborníka z praxe. Teoretickou výuku si žáci doplňují formou exkurzí a mini exkurzí na pracovištích nemocnice.

Škola dbá na kontinuální vzdělávání všech učitelů oboru vzdělání Ošetřovatel. Učitelé školy se dle zájmu účastní během školního roku 1denních seminářů a kongresů. Seznámení s novinkami na úsecích ošetřovatelské péče probíhá v KNN formou 1denní stáže před zahájením výuky, které se účastní max. 2 učitelé. Ti mohou využít veškeré vybavení oddělení. Odpovědným pracovníkem je vrchní sestra oddělení. Po skončení stáže/semináře/kongresu učitel seznámí předmětovou komisi (schází se 5x ročně) s jejich průběhem a s novinkami v oboru. Někteří pedagogové v nemocnici pracují na částečný úvazek.

Škola realizuje nábor nových žáků formou prezentace na krajské výstavě Škola v prostorách hotelu Thermal (v říjnu) a v prostorách SŠ v Karlovarském kraji (Ostrov, Cheb a Sokolov), 2denní „Den otevřených dveří“ v prostorách školy (v lednu) a poskytuje propagační materiály na tyto akce. KNN zajišťuje tisk propagační brožury školy a částečně sponzoruje slavnostní předání závěrečných vysvědčení a výučních listů. K dispozici je prezentace školy zpracovaná žáky školy pod vedením vyučujícího ICT. K propagaci školy napomáhají také ukázky první pomoci, které předvádějí žáci pod vedením učitele odborných předmětů v ZŠ. V příštích letech škola plánuje přizvat odborníka z praxe na besedy s budoucími žáky.

Žáci v KNN konají v rámci nové závěrečné zkoušky (NZZ) praktickou zkoušku z OV, při níž plně využívají vybavení oddělení – školní i zdravotnickou dokumentaci, směrnice, ošetřovatelské a preventivní pomůcky, pomůcky k zajištění BOZP aj. Členem zkušební komise je odborník z praxe - vrchní sestra oddělení. Zkouška trvá 5 hodin. Hodnocení a klasifikace praktické zkoušky probíhá v souladu s pravidly, která jsou součástí jednotného zadání závěrečné zkoušky (JZZZ).

Škola s KNN spolupracuje také při využití odborníka z praxe při výuce žáků 3. ročníku. Odborníky z praxe jsou vrchní sestry oddělení interna, chirurgie a neurologie, kde probíhá OV. Vrchní sestra chirurgie je zároveň i edukační kolostomickou sestrou, která spolupracuje s nemocnými po operaci tlustého střeva s kolostomickým vývodem. Žáky v době OV seznamuje s novinkami v oblasti péče o kolostomie, vyučujícím i žákům cca 2 hodiny demonstruje volbu a správné používání pomůcek ke kolostomii. Ukázky praktické činnosti se pak žáci snaží využít při samostatně prováděném úkonu u nemocného, nebo při asistenci u úkonu. 2x i vícekrát ročně se koná setkání vedoucího učitele oborů s vedením KNN a vrchními sestrami. I na základě informací z těchto setkání učitel provede hodnocení OV.

Volnočasové aktivity žáků jsou realizovány formou kroužků. „Dobrovolnickou činnost“ provozují 2 žáci ve spolupráci s Charitou Stará Role, nebo Mateřským centrem 1x týdně podle dohody, „pečovatelskou službu“ provádějí rovněž 2 žáci a někteří žáci navštěvují kroužek „Etika a náboženství“. Kroužky vedou učitelé školy a jsou pro žáky školy zdarma. Žáci se seznámí s aktivitami dobrovolnických organizací a mohou v budoucnu radit lidem ve svízelných životních situacích.

Od r. 2016 poskytuje KNN absolventům školy motivační stipendia, stejně jako Karlovarský kraj (motivační i prospěchová) pro žáky oboru vzdělání Zdravotnický asistent.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu