• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SZŠ a VOŠZ Brno a Očních optik při odborné praxi žáků, náboru nových žáků, využití odborníků z praxe a formou volnočasových aktivit žáků oboru vzdělání Oční optik

Škola: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace, Merhautova 590/15, 613 00 Brno - Černá Pole

Firmy: SASFIN a. s. - Oční optika APIA, Masarykova 405/18, 602 00 Brno 2; Oční studio Aleš Žejdl s. r. o., Nádražní 10/12, 602 00 Brno 2; OPTIKA RICHTER, s. r. o., Běhounská 106/3, 602 00 Brno 2

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace má více než 60letou tradici. Historie brněnského zdravotnického školství spadá do 80. let 19. stol. a odvíjí se od činnosti tehdejšího spolku Vesna. Roku 1953 byla škola převedena pod ministerstvo zdravotnictví. V současnosti je jednou z pěti škol v ČR se zaměřením na obor nutriční asistent a jednou ze dvou se zaměřením na obor oční optik. Výuka probíhá v budovách v ul. Merhautova a Lipová. Absolventi školy nacházejí uplatnění nejen ve zdravotnictví, ale i ve službách a v soukromém podnikání.

Aktuálně škola vyučuje pět 4letých oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou (Asistent zubního technika, Laboratorní asistent, Masér sportovní a rekondiční, Nutriční asistent a Oční optik), jeden 2letý obor vzdělání ukončený závěrečnou zkouškou (Zubní instrumentářka) a šest oborů vzdělání vyššího odborného vzdělávání. Žáci oboru vzdělání Oční optik se učí zhotovovat všechny druhy běžných i speciálních brýlí a pomůcek podle předpisu lékaře nebo optometristy, provádět jejich opravy a poskytovat odborné rady. Po maturitní zkoušce jsou oprávněni samostatně podnikat v oboru oční optik.

SZŠ a VOŠZ Brno úzce spolupracuje s několika brněnskými očními optikami (např. SASFIN a. s. - Oční optika APIA, Oční studio Aleš Žejdl s. r. o. a OPTIKA RICHTER, s. r. o.). Firmy již několik desetiletí zajišťují 4týdenní odbornou praxi (OP) žáků školy. Ta je realizována na konci 3. ročníku v měsíci červnu v prostorách prodejní a dílenské části oční optiky. Probíhá v rozsahu 160 hodin, 8 hod./den, přičemž v každé prodejně pracují max. 1–2 žáci. Na jejich činnosti dohlíží odpovědný pracovník (instruktor), který jim odborně radí a zadává úkoly. 1. týden se žáci seznamují s prostředím v oční optice, sledují obsluhu zákazníka a pod dohledem zabrušují čočky do brýlí a opravují korekční pomůcky. 2. týden pod dohledem obsluhují zákazníka a samostatně zhotovují korekční pomůcky podle předpisu. V 2. polovině OP samostatně vedou odborný rozhovor se zákazníkem a vyměřují pupilární vzdálenost a další parametry pro zábrus, poskytují odbornou poradenskou činnost a prodávají doplňkový sortiment. OP je pro žáky povinná. Žáci při OP využívají veškeré vybavení oční optiky podle zadaného úkolu včetně softwaru firmy.

Každý žák si na pracovišti vede deník OP, kam si zapisuje úkoly a odvedenou práci. Instruktor písemně zhodnotí OP jednotlivých žáků na tiskopisech dodaných školou a provede klasifikační hodnocení, které se započítává do hodnocení z předmětu zhotovování brýlí ve 4. ročníku. Během OP provádí vedoucí praktického vyučování hospitace v očních optikách. Ve škole pak proběhne sebehodnocení žáků, žáci vyplňují evaluační dotazník.

Zástupce Oční optiky APIAse účastní náboru nových žáků formou prezentace na dnu otevřených dveří (DOD) konaném v optických laboratořích školy, kam poskytuje propagační materiály. Zájemci z řad veřejnosti se mohou přijít podívat i přímo do oční optiky a prohlédnout si dílenskou část. Jedná se o jednorázové akce, vždy 2x během školního roku (listopad a únor). Odborník z praxe (pověřený pracovník z oční optiky) se účastní DOD v odpoledních hodinách, vždy 2-3 hodiny. Dále jsou na DOD přítomni interní učitelé oboru jako poradci zájemcům a žáci vyšších ročníků, kteří ukazují činnosti, které se ve škole v praxi učí. Škola sleduje počet zájemců o daný obor formou dotazníkového šetření.  

Ve škole působí 5 odborníků z praxe, kteří připravují žáky na výkon povolání oční optik v provozních podmínkách oční optiky, 1-2x ročně organizují 2hodinové odborné semináře pro žáky vyšších ročníků a učí odborné dovednosti jako externí učitelé předmětu zhotovování brýlí (5 hod./týden + 1 hod. příprava). Ve 4. ročníku se uplatňují jako konzultanti při přípravě praktické zkoušky v profilové části maturitní zkoušky. Odborník z praxe úzce spolupracuje s vedoucím praktického vyučování, který mu chodí na hospitace.

Volnočasové aktivity žáků se realizují volbou volitelného předmětu (praxe v oční optice) na základě smlouvy mezi školou a pracovišti očních optik. Žáci si prohlubují zručnost, samostatnost, přesnost, rychlost, dodržování pracovních postupů a organizaci práce. Volitelný předmět se uskutečňuje ve 4. ročníku v rozsahu 2 hod./týden nebo 4 hod. 1x za 14 dní v odpoledních hodinách od září do ledna. Žáci pracují na přístrojích firmy, která jim poskytuje materiál (brýlové čočky a obruby), pod vedením pověřeného pracovníka firmy, jenž je klasifikuje známkou. V případě velkého zájmu o volitelný předmět bývá problém zajistit pro všechny žáky kvalitní pracoviště přímo v Brně.

Všechny jmenované formy spolupráce školy s firmami jsou pro obě strany prospěšné, zlepšila se příprava žáků na budoucí povolání očního optika. Osvědčila se OP žáků v několika brněnských optikách, s nimiž škola spolupracuje již mnoho let. Firmy mají možnost vytipovat si mezi žáky vhodné budoucí zaměstnance. Problémem OP v poslední době bývá úbytek zákazníků v prodejnách – žáci nemají možnost důkladně rozvíjet obchodní dovednosti. Někteří žáci konají OP v optikách v rámci svého bydliště, kde je OP hůře kontrolovatelná.

Spolupráce s odborníky z praxe zaujala i veřejnost, proto v ní škola hodlá pokračovat. V příštích letech chce škola přizvat odborníka z praxe na besedy s budoucími žáky, popřípadě na veletrh středních škol. Škola také v budoucnu plánuje odborné stáže učitelů praktického vyučování v očních optikách.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu