• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SŠTZ Mohelnice a Siemens nejen při odborném výcviku žáků oboru vzdělání Elektrikář a při využití odborníka z praxe při plánování a realizaci výuky

Škola: Střední škola technická a zemědělská Mohelnice, 1. máje 667/2, 789 85 Mohelnice

Firma: Siemens, s. r. o., odštěpný závod Busbar Trunking Systems Mohelnice, Nádražní 30, 789 85 Mohelnice

Střední škola technická a zemědělská Mohelnice má více než 60letou tradici, svoji činnost zahájila v roce 1952, tehdy jako Odborné učiliště státních pracovních záloh. V průběhu let několikrát změnila název i zřizovatele. Její současná podoba vznikla sloučením SŠT v Mohelnici se SOU zemědělským v Lošticích, od roku 2001 je jejím zřizovatelem Jihomoravský kraj.

Škola připravuje žáky v komplexní výuce v 4letém studijním oboru vzdělání Mechanik seřizovač, 3letých učebních oborech vzdělání (Obráběč kovů, Nástrojař, Elektrikář, Elektrotechnické a strojně montážní práce, Opravář zemědělských strojů, Podkovář a zemědělský kovář a Zemědělec - farmář) a dále v nástavbovém studiu pro absolventy učebních oborů vzdělání (Mechanik elektrotechnik, Provozní technika a Podnikání). Obor vzdělání Elektrikář se ve škole učí od jejího založení. Žáky připravuje k výkonu činností spojených s výrobou, montáží, údržbou a opravami slaboproudých nebo silnoproudých elektrických a elektronických zařízení s ohledem na požadavky trhu práce. Součástí vzdělávání je praktická výuka žáků ve firmách v regionu, případných budoucích zaměstnavatelů.

Budova školy je situovaná do samého centra významných regionálních firem v Mohelnici a okolí, s nimiž škola navázala spolupráci. Firmy jí poskytují smluvní pracoviště pro odborný výcvik (OV) žáků a vykonávání odborné praxe. K dlouholetým partnerům školy patří mj. Siemens, s. r. o. a jeho odštěpné závody Elektromotory Mohelnice a Busbar Trunking Systems Mohelnice. Škola byla až do roku 1992 součástí firmy. Dnes chodí žáci 3. ročníku do firmy na OV podle požadavku firmy. Žáci 2. ročníků se ve firmě účastní odborných exkurzí, při nichž je odborník z praxe seznámí s výrobním programem a s technologickými postupy při výrobě sběrnicových systémů.

Část OV žáků 3. ročníku oboru vzdělání Elektrikář je realizována ve výrobní hale odštěpného závodu Busbar Trunking Systems Mohelnice. Žáci jsou začleněni do výrobního procesu a pracují samostatně pod dozorem instruktorů. Učitel OV kontroluje docházku na pracoviště a v souladu s ŠVP společně s instruktory volí pro žáky vhodné pracovní činnosti. Žáci po zaškolení používají strojní a technické zařízení jednotlivých pracovišť, firma je vybaví pracovními a osobními ochrannými pomůckami.

V rámci projektu POSPOLU se 5týdenního OV účastnilo 5 vybraných žáků, 7 hodin denně (celkem 175 hodin/školní rok). Na pracovišti se jim věnovalo 5 instruktorů - elektrikářů, kteří po konzultaci s učitelem OV zadávali žákům konkrétní pracovní úkoly a kontrolovali a hodnotili jejich práci. Hodnocení zapisovali do záznamových listů žáků. Podle počtu odpracovaných hodin a výsledků hodnocení práce mohli žáci obdržet mimořádnou finanční odměnu.

Spolupráce firmy Siemens a SŠTZ Mohelnice je úspěšná i formou využití odborníka z praxe při výuce. Odborník z praxe připravuje ve spolupráci s učiteli OV nebo odborných předmětů ukázky do předmětů technologie, stroje a zařízení, měření, elektronika a OV na téma sběrnicové systémy, výroba, montáž a zkoušení. V rámci POSPOLU se zapojili 3 odborníci z praxe. Ukázka byla určena pro celou třídu nebo pracovní skupinu v dílně 3. ročníku oboru vzdělání Elektrikář. Odborník věnoval přípravě 2 hodiny, samotná ukázka trvala 1 hodinu. V OV pak žáci pracovali samostatně pod dozorem odborníka 2 hodiny. Hodnocení žáků provedl odborník z praxe společně s učitelem. Žáci měli možnost zhodnotit úroveň výuky formou testu, který připravil učitel OV nebo odborného předmětu.

Spolupráce s firmou Siemens probíhala i v minulých letech, kdy odborník z praxe proškolil ve škole žáky 3. ročníků v oblasti BOZP ve firmě a byl delegován do zkušební komise při závěrečné zkoušce žáků. Škola nově využívá odborníka z praxe i při náboru žáků na dnech otevřených dveří a na odborných besedách a přednáškách ve škole.

Partnerství školy a firmy je oboustranně úspěšné. OV na moderních sběrnicových systémech má kladný vliv na rozšíření a doplnění teoretických i praktických znalostí žáků v těchto technologiích. Firma navíc vybavila dílnu OV částí sběrnicového systému a přístroji, které se montují do rozvodnic. Žáci školy se také účastní odborných exkurzí přímo ve výrobě. Firma využívá oborové nabídky školy a absolventi školy ve firmě nacházejí finančně výhodné pracovní příležitosti.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu