• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SŠTaS, Karviná a Veolia Energie ČR nejen při odborném výcviku žáků oboru vzdělání Elektrikář

Škola: Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, Tř. Osvobození 1111/60, 735 06 Karviná - Nové Město

Firma: Veolia Energie ČR, a. s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace je jednou z největších škol v regionu. Počátky učňovského školství v Karviné jsou spjaty se vznikem hornického učiliště v roce 1950, které jako první realizovalo koncepci přípravy hornických učňů na povolání.  

Dnes škola vzdělává a vychovává přes 750 žáků a je významným dodavatelem absolventů mnoha profesí na trh práce. Nabídkou oborů vzdělání se sice přizpůsobuje nové době, ale současně se snaží  navracet dobré jméno řemeslu a vštěpovat svým žákům  hrdost nad svým „cechem“. Škola vyučuje 3 studijní obory vzdělání, 9 učebních oborů vzdělání, zkrácené jednoleté studium pro uchazeče o výuční list, kteří již mají ukončené vzdělání s maturitní zkouškou, a další vzdělávání dospělých formou kurzů a zkoušek k získání profesní kvalifikace.

I když je trh práce „hladový“ po vzdělaných řemeslnících především v technických oborech, není vždy jednoduché hledat umístění žáků školy na odborné praxe. K tomu škole pomáhá smluvní spolupráce s firmami a institucemi. Partnery SŠTaS, Karviná jsou např.: Moravskoslezský kraj, Statutární město Karviná, Hasičský záchranný sbor ČR, Cech topenářů a instalatérů, Hospodářská komora ČR, mnohé firmy v regionu i sportovní kluby. Od roku 2008 je jejím generálním partnerem OKD a. s. Škola také úspěšně spolupracuje s firmou Veolia Energie ČR, a. s., předním českým výrobcem a dodavatelem tepla a elektrické energie v kombinovaném cyklu neboli kogeneraci, která je vysoce šetrná k životnímu prostředí.

Odborný výcvik (OV) žáků oboru vzdělání Elektrikář probíhá v odborných učebnách (dílnách) školy, na pracovištích školy a na smluvních pracovištích Veolia Energie ČR, a. s. na základě smlouvy o výuce. Smlouva je uzavírána vždy na jeden školní rok, v pololetí dochází k úpravám smlouvy. Snahou je vystřídat žáky v různých typech provozů. Výuka ve firmě probíhá pod vedením instruktorů z řad zkušených pracovníků firmy a je kontrolována učiteli OV a zástupcem ředitele pro praktické vyučování. Firma od žáků očekává nadšení a ochotu pracovat, schopnost rozvíjet se, projevovat nové nápady a kreativitu, zájem o danou problematiku a schopnost využít svých znalostí získaných ve škole v praxi. Žáci, kteří vykonávají v rámci OV produktivní činnosti, jsou finančně odměňováni.

Spolupráce školy a firmy se netýká pouze OV žáků. Veolia Energie ČR, a. s. škole nabízí pomoc při tvorbě studijních programů šitých na míru, při vyhledávání a podpoře talentovaných žáků, organizuje stáže pro učitele a spoluúčast odborníků z praxe při výuce ve škole a ve zkušebních komisích. Pořádá prezentace společnosti jako perspektivního zaměstnavatele formou exkurzí, dne otevřených dveří, přednášek aj.  

Firma podporuje školu při pořádání akcí mimořádného významu -  např. organizace Mistrovství ČR v silovém čtyřboji nebo prezentace školy jako vzdělávací instituce s technickým zaměřením konaná u příležitosti 65. výročí školy jako celodenní akce na náměstí v Karviné, rovněž s podporou a účastí Svazu průmyslu a dopravy ČR. Veolia Energie ČR, a. s. je významným partnerem školy i vzhledem k tomu, že je dodavatelem tepla.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu