• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SŠ - Podorlického vzdělávacího centra, Dobruška a ŠKODA AUTO nejen při odborné praxi a náboru nových žáků oboru vzdělání Mechanik seřizovač

Škola: Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška, Pulická 695, 518 01 Dobruška

Firma: ŠKODA AUTO a. s., tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, závod Kvasiny

Mnoho strojírenských firem a společností v posledních letech netrpělivě očekává příchod nových profesně vzdělaných mladých lidí, kteří jim chybí ve výrobě i v technických funkcích. To byl jeden z důvodů, proč byla v roce 2006 založena Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška jako pokračovatel Integrované střední školy s 55letou tradicí výuky technických, převážně strojírenských oborů vzdělání. Její zřizovatel, Podorlické sdružení zaměstnavatelů (PoSZ), je dobrovolné občanské sdružení předních zaměstnavatelů Podorlicka a okolí, které vzniklo za účelem zajištění přípravy kvalifikovaných pracovníků pro své potřeby a k dalšímu rozvoji.

Nabídka oborů vzdělání školy je optimální. Vychází z tradice školy a zároveň pokrývá potřebu výuky nejvíce požadovaných strojírenských oborů. Aktuálně škola vyučuje čtyři 4leté studijní obory vzdělání, tři 3leté učební obory vzdělání a nabízí také nástavbové a další studium a rekvalifikační kurzy pro dospělé podle zadání firem.

Významným partnerem školy je firma ŠKODA AUTO a. s., jeden z nejstarších výrobců automobilů na světě a díky závodům v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí také největší a nejdůležitější podnik v Česku. Významné výrobní kapacity rozvíjí také v Číně, Indii a Rusku. V současné době má po celém světě více než 25 tisíc zaměstnanců. Jeho závod v Kvasinách navázal se školou smluvní spolupráci mj. v rámci učebního oboru vzdělání Mechanik seřizovač. 

Firma v rámci volných kapacit přijímá žáky školy na 14denní odbornou praxi a nabízí škole nové možnosti dalšího vzdělávání učitelů. V rámci projektu POSPOLU proběhly krátké stáže učitelů i žáků na pracovišti firmy i ve škole. Příležitostně se žáci a učitelé účastní odborných exkurzí, které pro ně firma organizačně zajišťuje. Žáci oboru vzdělání Mechanik seřizovač rovněž vykonávají na pracovištích firmy odborný výcvik, škola a firma spolupracují při využití odborníků z praxe při výuce ve škole.

Pod záštitou zřizovatele PoSZ škola a firma organizují nábor nových žáků. Jeho součástí jsou dny otevřených dveří (DOD). V období říjen-leden se konají 2denní prezentace prostor školy i firmy (reklamní předměty pro návštěvníky, videa, ukázky výuky, výstavky výrobků) a 1-2denní prezentační výstavy na burzách středních škol (projekce, ukázky činností). Kromě DOD se v základních školách konají návštěvy s motivačním programem (vystoupení ve třídě, soutěže, představení vyučovaných strojírenských profesí), rodičovské schůzky k volbě povolání (vystoupení k rodičům, rozhovor s rodiči žáků 9. tříd) a od září do ledna škola zabezpečuje propagaci formou letáků, článků v tisku či inzerce. Firma financuje náklady na svou prezentaci, škola zase financuje propagaci svou.

Hodnocení náborových akcí probíhá formou dotazníku. Žáci odpovídají na otázky, jak je tyto akce zaujaly, jakým způsobem se dozvěděli o SŠ – Podorlickém vzdělávacím centru, Dobruška, proč si vybrali tuto školu pro další vzdělávání. Škola a firma do budoucna plánují rozšířit motivaci žáků základních škol tak, aby žáky dokázaly ve větším počtu získat pro volbu studia technických profesí.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu