• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SŠ MESIT a MESIT ronex při odborném výcviku žáků oboru vzdělání Obráběč kovů

Škola: Střední škola MESIT, o. p. s., Družstevní 818, 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice

Firma: MESIT ronex, spol. s r. o., Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště -Mařatice

Střední škola MESIT, o. p. s. je příkladem odborného vzdělávání propojeného přímo s praxí. Největší firemní střední škola Zlínského kraje patří díky svému předchůdci, Učňovskému středisku n. p. Mikrotechna, mezi nejstarší odborné školy v regionu. Svou činnost v učňovském středisku zahájila v roce 1952. Během dalších let se stala součástí SOU Let Kunovice n. p. a od ledna 1991 pak dceřinou společností MESIT holding, a. s. Pod dnešním názvem byla zařazena do sítě škol ČR v roce 2005.

Zřizovatel školy, MESIT holding, a. s., je v současnosti jedním z nejvýznamnějších podnikatelských seskupení koncernového typu v ČR, zahrnující aktivity dceřiných společností v elektrotechnickém průmyslu, kovovýrobě a slévárenství. Společnost s dlouholetou tradicí založila školu, aby vychovávala dělníky a technické pracovníky v elektrotechnických a strojírenských oborech pro své dceřiné společnosti i pro další firmy v regionu, kterému dominuje letecký průmysl.

SŠ MESIT nabízí žákům 4leté studijní obory vzdělání, 3leté učební obory vzdělání, nástavbové studium, zkrácené studium a učební obory vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vedle elektrotechnických a strojírenských oborů vzdělání se škola zaměřuje na umělecká řemesla.

Dceřiná společnost zřizovatele školy, MESIT ronex, spol. s r. o., materiálně i finančně zabezpečuje odborný výcvik (OV) žáků. Firma se zabývá obráběním na CNC strojích, a to technologiemi frézování, soustružení a broušení. Vybraní žáci 2. a 3. ročníku jsou zařazeni na pozici univerzální obráběč kovů, kde pracují pod vedením vyškoleného pracovníka firmy. OV ve firmě se účastní 2 žáci 2. ročníku v lichém týdnu 4 dny týdně, 7 hodin denně a 6 žáků 3. ročníku v sudém týdnu 4 dny týdně, 8 hodin denně. Na každém pracovišti dohlíží na skupinu žáků instruktor, který žákům zadává konkrétní pracovní úkoly, kontroluje provedenou práci a hodnocení zaznamenává do záznamového listu. Učitel OV, jenž dochází do firmy min. jednou týdně, sleduje docházku žáků na pracoviště, omlouvá jejich absenci a sleduje jejich výsledky.

V průběhu OV jsou žáci hodnoceni známkou, kterou stanoví společně instruktor a učitel OV vždy za odpracované 2 týdny. Žáci 3. ročníku po odpracování min. 120 hodin získají certifikát společně s výročním vysvědčením na konci školního roku. Žáci, kteří nesplnili počet odpracovaných hodin za školní rok, mají možnost chybějící hodiny odpracovat o prázdninách. U každého žáka je vedeno portfolio kompetencí, které v průběhu OV zvládl. Kontrolu evidence docházky a úroveň získaných odborných dovedností provádí zástupce ředitele pro OV společně s instruktorem 1 x za uplynulý měsíc.

OV je legislativně zabezpečen smlouvou mezi školou a firmou. Odměnu za produktivní činnost vyplácí firma přímo žákům. V rámci OV se žáci v reálném pracovním prostředí učí zodpovědnosti, dodržování bezpečnosti práce a pracovní doby, slušnému chování a vystupování, vytvářejí si pracovní návyky a sociálně se začleňují do jednotlivých pracovních skupin.

Spolupráce školy a firmy je oboustranně výhodná i v oblastech dalšího vzdělávání učitelů, využití odborníků z praxe při výuce ve škole, v přednáškové činnosti a při organizování exkurzí žáků do firmy. MESIT holding, a. s. umožňuje ve svých dceřiných společnostech realizovat odbornou praxi žáků. Po absolvování studia se v nich žákům nabízí možnost trvalého zaměstnání a dalšího odborného rozvoje.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu