• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SŠ Brno a DATART INTERNATIONAL při odborném výcviku žáků oboru vzdělání Prodavač

Škola: Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace, Charbulova 1072/106, 618 00 Brno - Černovice

Firma: DATART INTERNATIONAL, a. s., Pernerova 149/35, 186 00 Praha 8 - Karlín

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace vznikla sloučením SŠ potravinářské a služeb, Charbulova 106 se SOŠ a SOU obchodním, Jánská 22. Její dějiny se však začaly psát již v r. 1945, kdy byla v Brně otevřena Základní odborná škola potravní. Škola dnes disponuje moderními učebnami a řadou provozoven k praktické výuce. Pravidelně pro žáky organizuje odborné stáže v partnerských školách v St. Pöltenu, Retzu, Zadaru a Nitře a pořádá pro ně odborné kurzy (barmanský, přípravy teplých nápojů, sommelier, dekorací z ovoce a zeleniny).

SŠ Brno nabízí vzdělávání v gastronomických oborech a oborech obchodu a služeb. Aktuálně vyučuje sedm 4letých oborů vzdělání s maturitní zkouškou (Cestovní ruch, Ekonomika a podnikání, Fotograf, Gastronomie, Hotelnictví, Kosmetické služby a Obchodník), deset 3letých oborů vzdělání s výučním listem (Aranžér, Cukrář, Číšník, Kadeřník, Kuchař, Kuchař – číšník, Pekař, Prodavač, Řezník – uzenář a Výrobce textilií) a dále studium nástavbové (Podnikání), dálkové (Prodavač, Podnikání) a zkrácené. Cílem oboru vzdělání Prodavač je vybavit žáky vědomostmi a dovednostmi vystihujícími celou oblast obchodu, připravit je na výkon povolání tak, aby mohli samostatně pracovat v provozních jednotkách v rámci různých forem vlastnictví, ale i na veletrzích a prodejních výstavách. Absolventi oboru jsou schopni plnit pracovní úkoly spojené s vystavením, prodejem zboží a zajišťováním služeb s ním souvisejících.

Škola rozvíjí spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a profesními asociacemi, je fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a Mendelovy univerzity v Brně. Spolupracuje s podpůrným a poradenským centrem UK v Praze i mnoha dalšími institucemi a sociálními partnery, mj. nadnárodními obchodními řetězci (GLOBUS, BAUHAUS, AHOLD, IKEA, MAKRO, DATART INTERNATIONAL, TESCO aj.).

Spolupráce školy s DATART INTERNATIONAL, a. s. má více než 10letou historii, mnozí odborníci z firmy jsou absolventy školy. Žáci oboru vzdělání Prodavač vykonávají ve firmě odborný výcvik (OV), kdy jsou zařazeni ve 2 prodejnách na pozici prodavače ve dvousměnném provozu. V době nepřítomnosti instruktora ho zastupuje vedoucí prodejny. OV probíhá 1 den v týdnu skupinově v odborných učebnách školy pod vedením učitele OV a 4 dny na smluvních pracovištích pod vedením instruktorů formou individuální výuky. Učitel OV dochází na prodejnu za každým žákem min. 1x týdně. Žáci se střídají v pravidelných týdenních cyklech. OV na každé maloobchodní jednotce vykonávají 2 žáci 2. ročníku v sudém týdnu a 2 žáci 3. ročníku v lichém týdnu, aby byla plně využita kapacita školy i pracoviště. Hodinová dotace je stanovena na 7 hodin/den, celkem 560 hodin/školní rok.

Škola s firmou každý rok uzavírá smlouvu o zajištění praktického vyučování. Za produktivní činnost žáci dostávají finanční odměnu, jejíž výše vychází z hodnocení instruktorů. Hodnocení spolupráce je realizováno průběžně při kontrolách a hospitacích. Při každé kontrole žáka učitelem OV jsou se zástupci firmy konzultovány a hodnoceny pracovní náplň žáka, docházka, odborné dovednosti a znalosti, popř. jsou stanoveny návrhy opatření. O kontrole vyhotoví učitel OV zápis.

Vzdělávání žáků ve spolupráci s firmou směřuje k optimálnímu využití osobních a odborných předpokladů žáků pro úspěšné uplatnění na trhu práce i pro budování a rozvoj jejich profesní kariéry. Žáci, kteří se na provozovnách osvědčí, získávají od firmy nabídky brigád i trvalého zaměstnání. Pro firmu je OV žáků také určitou pomocí v plnění plánu prodejen.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu