• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SPŠel.it, Dobruška a OEZ při odborném výcviku a odborné praxi žáků oboru vzdělání Zařízení silnoproudé elektrotechniky a využití odborníků z praxe při exkurzích žáků ve firmě

SPŠ elektrotechniky a informačních technologií, DobruškaŠkola:  Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670, 518 01 Dobruška

Firma: OEZ s.r.o., Šedivská 339, 561 51 Letohrad

Počátek středního odborného školství v Dobrušce je spojen s datem 15. října 1945, kdy zde zahájila výuku Státní mistrovská škola strojírenská. V roce 1951 se škola změnila na Vyšší průmyslovou školu strojírenskou s 4letým studiem ukončeným maturitou. Strojírenská výuka zde probíhala až do roku 1974, kdy školu opustili poslední maturanti strojírenských oborů vzdělání. Souběžně ale již od roku 1964 začala výuka elektrotechnického oboru vzdělání Zařízení silnoproudé elektrotechniky.

Po roce 1989 se škola přejmenovala na Střední průmyslovou školu elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670. Na změnu poptávky ve svém přirozeném spádovém území reagovala zřízením slaboproudých oborů vzdělání paralelně k oboru silnoproudému. Po roce 2007 si rychlý rozvoj elektrotechnických oborů vyžádal provést zásadní změny oborové vzdělávací nabídky směrem k zaměření na informační technologie. Dnes tedy škola nabízí uchazečům dva základní obory - ELEKTROTECHNIKA ve školním vzdělávacím programu Počítačové řídicí systémy a elektrotechnika a INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ve dvou modifikacích.

SPŠ elektrotechniky a informačních technologií, DobruškaŽádná střední odborná škola se již dnes neobejde bez spolupráce s oborově blízkými firmami. K hlavním partnerům SPŠel.it, Dobruška patří například: ABB s. r. o., Praha, B&R Headquarters: Brno, ATAS elektromotory Náchod a. s., ProDos s. r. o., Dobruška, KBA-Grafitec s. r. o., Dobruška, PZP KOMPLET a.s., OEZ s. r. o., Letohrad, ČEZ, a. s., Praha, STORMWARE s. r. o., Jihlava, FG Forrest, a. s., Náchod, Erwin Junker, Continental, ŠKODA AUTO a. s. a další. Kromě toho škola aktivně spolupracuje se školami vyššího stupně – Univerzitou Pardubice, Univerzitou Hradec Králové, Technickou univerzitou v Liberci a VUT v Brně.

Spolupráce SPŠel.it, Dobruška a letohradské firmy OEZ s. r. o. trvá již několik desetiletí, její počátek spadá právě do doby rozvoje oboru vzdělání Zařízení silnoproudé elektrotechniky. OEZ s. r. o., působící na trhu více než 70 let, je od roku 2007 součástí skupiny Siemens a dnes patří k podnikatelským lídrům středoevropského regionu. Škola s ní uzavřela partnerskou smlouvu.

Firma se nemalou měrou podílí na materiálním vybavení školy. Žáci se v rámci odborného výcviku učí pracovat s přístroji OEZ s. r. o., které firma poskytuje pro výuku zdarma. Současně žáci školy vykonávají na pracovištích OEZ s. r. o. odbornou praxi. Velmi prospěšnou se jeví i forma spolupráce školy a firmy při využití odborníků z praxe, tedy zaměstnanců firmy, při realizaci exkurzí ve firmě, kterých se účastní jak žáci, tak jejich odborní učitelé. Žáci se seznamují s jednotlivými provozy ve firmě a mnohé z nich toto prostředí motivuje natolik, že po ukončení studia uzavírají s firmou pracovní smlouvu. Faktem je, že v OEZ s. r. o. pracuje nezanedbatelný počet absolventů SPŠel.it, Dobruška.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu