• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SPŠE Ječná a ČT při odborné praxi žáků oborů vzdělání Informační technologie a Elektrotechnika

Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30, 121 36 Praha 2

Firma: Česká televize, Na hřebenech II 1132/4, 147 00 Praha 4 - Podolí

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30 byla založena v roce 1949. V rámci odborných škol v oblasti informační a komunikační technologie (ICT) a elektrotechniky zaujímá výjimečné postavení a je označována za jednu z nejprestižnějších středních škol v ČR. Je známá náročností studia a vysokými nároky na žáky i absolventy.

V odborné oblasti je škola známá svým programem na podporu a rozvoj talentovaných žáků, kteří se každoročně umísťují na předních příčkách národních i mezinárodních odborných studentských soutěží. V rámci těchto projektů škola úzce spolupracuje s vysokými školami a mnoha nadnárodními průmyslovými korporacemi (Miscrosoft, IBM, Oracle, aj.). Škola také spolupracuje s řadou partnerských zahraničních škol v rámci programů Erasmus+ nebo eTwining.

Aktuálně SPŠE Ječná nabízí výuku v 4letých studijních oborech vzdělání Informační technologie (vzdělávací program Programování a aplikace počítačů) a Elektrotechnika (vzdělávací programy Elektronické počítačové systémy, Aplikace počítačů v automatizaci a robotice a Digitální telekomunikační a informační systémy). Elektrotechnické a ICT obory se zabývají hardwarem a softwarem osobních i průmyslových počítačů, elektro zařízení a stavbou a provozem různých druhů sítí. V regionu hlavního města Prahy je poptávka po pracovnících v těchto oborech vysoká, ale zároveň jsou vysoké i nároky kladené na uchazeče o zaměstnání. Spolupráce s průmyslovými podniky je proto nezbytnou součástí studia, přičemž nutná je spolupráce nejen firem a školy v rámci výuky, ale také v rámci úprav a tvorby výukových plánů.

Škola v rámci konání odborných praxí (OP) mj. spolupracuje více než 5 let s Českou televizí, poskytovatelem veřejné služby v oblasti celoplošného TV vysílání na území Česka. Každý rok vysílá škola do ČT na 2týdenní praxi 6-8 žáků 2. a 3. ročníků. ČT navrhne náplň práce, kterou je možné na daném pracovišti v uvedeném období pro ČT smysluplně vykonávat vzhledem ke strategii firmy a škola tuto náplň práce ověří proti schváleným školním vzdělávacím programům (ŠVP) pro příslušný obor a ročník. OP je ze strany ČT zajištěna jedním dohlížejícím pracovníkem pro žáka, nebo skupinu žáků a ze strany školy jedním vedoucím pracovníkem a třemi pracovníky vykonávajícími namátkové kontroly docházky a plnění dohodnuté činnosti dle smluv o konání OP. Docházka na OP je pro žáka povinná ze 75 %.

ČT zajišťuje pro žáky nezbytné vybavení a prostředky nutné k výkonu jejich práce, jízdné, stravné a mzdu žákům neproplácí. Škola žákům poskytuje pouze software a licence pro vybavení (notebook, tablet) ve vlastnictví žáků. Spolupráci s ČT hodnotí SPŠE Ječná pozitivně. Vzhledem k tomu, že se jedná o státní organizaci, je ČT připravena na konání praxí, její pracovníci se orientují v legislativě státních organizací a dodržují obecné zásady práce ve státních organizacích. ČT zaměstnává téměř 3 tisíce zaměstnanců a ročně nabízí desítky pracovních příležitostí v oblasti ICT.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu