• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SPŠD, Praha a DP hl. města Prahy při odborném výcviku žáků oboru vzdělání Autotronik, stážích učitelů ve firmě a náboru nových žáků

Dopravní podnik hl. m. PrahyŠkola: Střední průmyslová škola dopravní, a. s., Plzeňská 298/217a,150 00 Praha 5 - Motol

Firma: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

Střední průmyslová škola dopravní, a. s. byla založena před více než 60 lety. Výuka technických oborů je zde založena na dlouhodobé tradici. Nabídku a zaměření převážně auto a elektro oborů vzdělání škola přizpůsobuje poptávce trhu práce a požadavkům zřizovatele, Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost (DPP), který má zájem o kvalifikované absolventy školy. Na tradiční vzdělávání škola navazuje moderními výukovými trendy v teoretické přípravě žáků i v praktické části na pracovištích odborného výcviku (OV). Ten je zajišťován především v absolventských ročnících na pracovištích DPP nebo autorizovaných servisů.

Škola nabízí širokou škálu technických oborů vzdělání – aktuálně sedm 4letých studijních oborů vzdělání (Informační technologie – Aplikace, Autotronik aj.) a sedm 3letých učebních oborů vzdělání (Automechanik, Elektrikář, Karosář aj.). Absolventi oborů s výučním listem mohou pokračovat ve studiu v nástavbových oborech vzdělání (Provoz dopravních zařízení, Podnikání, Propagace) jak v denní, tak v dálkové formě.

Spolupráce SPŠD a DPP jako zřizovatel školy je dána ve velké míře tímto vztahem. Škola zajišťuje pro DPP různé formy vzdělávání. V průběhu studia mohou být žáci zařazeni do Motivačního programu a po úspěšném ukončení studia také do Absolventského programu, který jim zajistí možnost získání odborné praxe (žáci jsou už během studia součástí reálného pracovního života), případně trvalého zaměstnání.

Žáci vykonávají OV na pracovištích DPP, kde se jim věnují kvalifikovaní instruktoři (3-5 žáků/instruktor) a učitel OV. Další dva učitelé OV 1-2krát měsíčně tato pracoviště navštěvují, aby si vyměnili informace a zkušenosti s instruktory. Forma zapojení učitelů OV je pedagogická, administrativní a kontrolní. V průběhu OV je vedena evidence žáků vykonávajících OV v tzv. Evidenčním listu. Jeho součástí je také záznam o školení BOZP a PO na pracovištích DPP provedeném instruktorem. Žáci jsou hodnoceni na pracovištích provozů DPP učitelem OV i instruktorem na základě podkladů o docházce a míře osvojení daného učiva.

DPP také organizačně zajišťuje stáže učitelů OV a odborných předmětů ve firmě. Pro přípravu, realizaci a vyhodnocení stáží byla ve firmě zpracována metodika - stanovení procesů, postupů a zpracování formulářů (plán stáže, závěrečné zprávy a hodnocení stáže). V rámci stáže učitelé navštěvují pracoviště DPP, diskutují s odborníky z praxe a obdrží výklad a prezentaci agendy pracovišť. Délka stáže se pohybuje v rozmezí 52,5-56 hodin v 7-8 dnech, obvykle v období od března do června. Materiálně technické vybavení stáže je závislé na druhu pracoviště a oboru vzdělání (stroje a přístroje, dopravní prostředky, skladovací prostory, vybavení kanceláře apod.).

Další formou spolupráce SPŠD a DPP je realizace náboru nových žáků společnými propagačními akcemi. K nim patří poskytnutí reklamního prostoru v dopravních prostředcích MHD, kde jsou umístěny letáky, jejichž grafická podoba se přibližuje grafickému vizuálu partnerské firmy tak, aby cílovou skupinu na první pohled informovala o propojení školy a firmy. Škola se dále prezentuje na dnu otevřených dveří DPP v prostorách firmy, který má vysokou návštěvnost a je ze strany firmy mediálně podpořen. Pravidelně jsou uveřejňovány články o činnosti školy v interním časopise firmy DP Kontakt, informace o vzdělávacích programech jsou zveřejněny i na webových stránkách DPP. Informační brožury a letáky o škole jsou umístěny v informačních střediscích DPP ve stanicích metra a v depech. Každoročně je realizována kampaň Metrovision  (projekční plochy v metru). Všechny akce jsou pravidelně vyhodnocovány na poradách ředitele školy a na jednáních představenstva společnosti.

Spolupráce SPŠD a DPP ve všech oblastech je hodnocena kladně. O úspěšné absolventy nejen oboru vzdělání Autotronik je zájem ze strany zřizovatele školy. Žáci mají možnost získat ihned po vyučení nebo po maturitě zaměstnání v oboru a rozvíjet tak svoje sociální a odborné kompetence. Uplatnění nacházejí na odborných pracovištích DPP už během studia při vykonávání odborné praxe i po ukončení studia získáním pracovní smlouvy.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení na pospolu.rvp.cz.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu