• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SPŠ stavební Pardubice a Františka Bečky při odborném výcviku žáků oboru vzdělání Umělecký kovář a zámečník

Škola: Střední průmyslová škola stavební Pardubice, Sokolovská 150, 533 54 Rybitví

Firma: František Bečka, Lhotka 29, 560 02 Česká Třebová

Střední průmyslová škola stavební Pardubice navázala v tradici na SOU stavební Rybitví, které bylo od založení v r. 1951 do r. 1989 řízeno VHJ Pozemní stavby n. p. V areálu v Rybitví škola sídlí nepřetržitě, i když v průběhu její historie došlo několikrát ke změně názvu a sloučení s několika učilišti. Dnešní název (od r. 2012) vystihuje zaměření školy na řemeslné profese v učebních a studijních oborech vzdělání.

Škola nabízí vzdělávání v 3letých učebních oborech vzdělání (Truhlář, Tesař, Malíř, lakýrník a tapetář, Zedník a obkladač, Montér suchých staveb, Umělecký kovář a zámečník, Zámečník a strojní mechanik, Kamnář a stavitel krbů, Dlaždičské práce a Pokrývač) a 4letých studijních oborech vzdělání (Stavebnictví - 3 zaměření, Technická zařízení budov a Technik dřevařské a nábytkářské výroby). Absolventům učebních oborů vzdělání škola nabízí získání maturity formou nástavbového studia. Škola je autorizovanou osobou pro zkoušky profesních kvalifikací ve stavebních oborech vzdělání.

Absolventi oboru vzdělání Umělecký kovář a zámečník se spíše zaměřují na dokončovací práce a volnou tvorbu v exteriéru i interiéru zejména pro potřeby restaurování historických objektů. Proto se výuka soustředí i na znalost užitého umění v historických slohových obdobích. Umělečtí kováři - žáci i absolventi - se umísťují na předních místech v oborových soutěžích a je velký zájem o jejich účast na různých akcích v Pardubickém kraji a přilehlých regionech.

Spolupráce s perspektivním sociálním partnerem, uměleckým kovářem Františkem Bečkou, byla před lety přerušena, nyní ji škola obnovuje. Stejně jako dříve se spolupráce zaměřuje na přípravu a realizaci odborného výcviku (OV) žáků ve firmě, tedy umělecké kovárně a ateliéru v České Třebové. OV obvykle absolvuje 1 žák 3., výjimečně 2. ročníku v období listopad-březen/duben. Žáka převezme instruktor - majitel firmy, který zodpovídá za jeho výuku. Pod jeho dohledem žák adekvátně svému věku a vzdělání vykonává činnosti odpovídající příslušné pozici zaměstnance. Pracuje 7 hodin denně, celkem max. 350 hodin OV. Firma poskytuje žáku technologické vybavení. Žák si tak během OV osvojí používání většího sortimentu nářadí, pomůcek a zařízení z oboru. Velkou motivací je finanční ohodnocení žáka firmou za produktivní činnost (min. 17 Kč/hod., ve skutečnosti obvykle více).

Vedoucí učitel OV kontroluje dodržování dohodnutého plánu OV ve firmě a průběžně s instruktorem konzultuje případné korekce výuky ve firmě a jiné záležitosti související s činností žáka v kovárně. Školení BOZP je zajišťováno ve dvou úrovních: instruktor je ve škole proškolen v pravidlech BOZP školy a sám zajistí proškolení žáka pro firemní provoz.  Po ukončení OV ve firmě je spolupráce školy s firmou hodnocena učitelem OV po konzultaci s instruktorem, a to z hlediska činnosti žáka, jeho uplatnění na trhu práce a perspektivy další spolupráce s firmou v závislosti na jejích zakázkách. Sebehodnocení žákem je pouze neformální.

Práce v umělecké kovárně žákům umožňuje získat praktické zkušenosti s realizací zakázek dle požadavků zákazníka. Žáci se mohou lépe připravit na vstup do praxe, čímž se zvyšuje jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu