• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SPŠ stavební, Liberec a zoo Liberec při odborné praxi žáků oboru vzdělání Geodézie

Škola: Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace, nám. Sokolovské 264/14, 460 01 Liberec – Liberec I-Staré Město

Firma: Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 1347/31, 460 01 Liberec 1

Škola-předchůdce Střední průmyslové školy stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace byla zřízena v roce 1876. Vycházeli z ní mj. mistři stavebních profesí, stavební dozorci a kresliči. V roce 1953 byly odděleny stavební třídy od ostatních a vznikla samostatná stavební škola v separátním objektu, v němž byla do té doby umístěna učňovská škola. Bylo zavedeno studium jednoho oboru ‒ Stavby občanské a průmyslové.

Dnes SPŠ stavební, Liberec vzdělává žáky v 4letých studijních oborech vzdělání Stavebnictví a Geodézie. Uplatnění absolventů přesahuje rámec kraje. Obor vzdělání Geodézie se zde vyučuje od roku 1990, nový ročník se otevírá jednou za 4 roky. Škola tak reagovala na zvýšenou potřebu kvalifikovaných zeměměřičů, kterou vyvolala nová situace ve společnosti ve vztahu k nemovitostem (založení katastru nemovitostí, vznik soukromých geodetických firem aj.).

Žáci oboru vzdělání Geodézie se v odborných předmětech seznamují s využitím výpočetní techniky a profesionálními geodetickými programy. Účastní se také odborných exkurzí v Katastrálním úřadu pro Liberecký kraj, kde získávají poznatky o fotogrammetrických přístrojích, seznamují se s problematikou katastru nemovitostí, s kartografickou tvorbou a vydáváním map. V rámci odborné praxe (OP) žáků 2. a 3. ročníku se koná zeměměřičské soustředění, kdy si žáci prověřují souvislost a návaznost jednotlivých druhů měřičských prací, teoretické znalosti výpočetních a zobrazovacích prací. Studium je zakončeno maturitní zkouškou, jejíž součástí je také zkouška praktická.

Historie spolupráce mezi školou a libereckou zoo je poměrně krátká, začala v průběhu školního roku 2014/2015 na základě poptávky ze strany zoo, která je vůbec nejstarší zoologickou zahradou na území bývalého Československa. Se svými 60 pracovníky patří mezi středně velké zaměstnavatele v kraji. Zpočátku se uskutečnilo několik vzájemných schůzek a přípravných činností a ve dnech 18. - 22. 5. 2015 proběhlo v rámci předprázdninové OP sedmi žáků 1. ročníku zaměření polohopisu a výškopisu území o velikosti cca 50 x 30 m v parkové části areálu zoo za jejího běžného provozu. Předem byl domluven způsob vstupu žáků do areálu zahrady a žáci byli seznámeni s pravidly bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Kancelářské práce žáci provedli v následujícím týdnu ve škole. OP čítala 63 hodin/žák, celkem 441 hodin.

K měření žáci použili elektronické dálkoměry Topcon GTS 212, které patří do standardní výbavy školy. Partnerská zoo zapůjčila kancelář včetně sociálního zázemí. Měření a administrativně-technické zpracování dozorovali 2 odborní učitelé, na zadání, průběžném sledování a převzetí práce se podílel 1 vedoucí pracovník firmy. OP proběhla bez finančního zajištění. Firma pouze převezla přístroje ze školy do areálu zoo a firma i škola nesly personální náklady svých pracovníků. Kvalitativní úroveň zvládnutí geodetické praxe žáky zhodnotil dozorující učitel, který hodnocení jednotlivých žáků předal učiteli předmětu OP.

Zkušenosti školy při realizaci OP v minulosti jsou různorodé. Většinou spolupráce s firmami na konkrétních projektech nebyla realizována. Možným zlepšením by mohlo být vytvoření funkce koordinátora OP na středních odborných školách.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu