• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SPŠ stavební, Liberec a STYLSTAV Liberec při odborné praxi žáků oboru vzdělání Stavebnictví a při využití odborníka z praxe při realizaci profilové maturitní zkoušky

Škola: Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace, nám. Sokolovské 264/14, 460 01 Liberec – Liberec I-Staré Město

Firma: STYLSTAV Liberec s. r. o., Dlouhá 55, 463 12 Liberec – Liberec XXV-Vesec

Škola-předchůdce Střední průmyslové školy stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace byla zřízena v roce 1876. Vycházeli z ní mj. mistři stavebních profesí, stavební dozorci a kresliči. V roce 1953 byly odděleny stavební třídy od ostatních a vznikla samostatná stavební škola v separátním objektu, v němž byla do té doby umístěna učňovská škola.

Aktuálně SPŠ stavební, Liberec vzdělává žáky v 4letých studijních oborech vzdělání Stavebnictví a Geodézie. Uplatnění absolventů přesahuje rámec kraje. V oboru vzdělání Stavebnictví škola připravuje žáky na navrhování a realizaci objektů pozemních staveb, jejich rekonstrukci, modernizaci a adaptaci. Žáci provádějí statické navrhování a posuzování konstrukcí, mají přehled o navrhování technického zařízení budov, o dokončovacích stavebních pracích, orientují se v problematice vodního hospodářství a v navrhování silničních a železničních staveb. Důležitými aspekty výuky jsou ochrana životního prostředí a požární bezpečnost staveb. Teoretické znalosti žáci podporují praktickými dovednostmi v rámci odborného výcviku (OV) a odborné praxe (OP) ve firmách.

Spolupráce školy se STYLSTAV Liberec s. r. o. začala v r. 2012 a díky aktivnímu zapojení do projektu POSPOLU a vzhledem k osobním kontaktům jednatele firmy - absolventa školy - se v r. 2014 rozšířila realizací OP žáků nejen před prázdninami, ale i v průběhu roku. Firma se od svého vzniku v r. 2000 zabývá stavebními zakázkami malého a středního rozsahu pro státní i soukromé investory, u velkých staveb provádí subdodávky. Zakázky se týkají především pozemních, dopravních a inženýrských staveb.

OP žáků je realizována v prostorách sídla STYLSTAV Liberec s. r. o. a na jejích stavbách v okolí Liberce. Žáci tak v reálném prostředí získávají představu o řízení a vedení firmy a o pracích vykonávaných na stavbách, seznamují se s provozem, bezpečnostními, zdravotnickými a technologickými předpisy, strojovým vybavením a jeho užitím v praxi a jsou účastni vedení stavebního deníku a kontroly časové osy stavby. OP vykonávají žáci 1. ročníku 2 hodiny týdně a 3. ročníku 3 hodiny týdně v 14denních cyklech a dále na základě „dohody o předprázdninové praxi“, která se uzavírá mezi firmou, žákem a školou.

Materiálně technické zabezpečení OP je v režii firmy, žák používá vlastní pracovní oděv a obuv. Na pracovišti vede žáky instruktor, který informuje učitele OP o průběhu praxe a navrhne hodnocení žáka do sešitu OP. Žáci nepobírají finanční odměnu, ale firma může žáky odměnit za plnění úkolů, které mají pro firmu přínos. V budoucnu by škola ráda rozšířila počet spolupracujících firem a žáků s možností finanční motivace.

Spolupráce školy s firmou v rámci POSPOLU vyústila také v možnost využití odborníka z praxe (stavebního inženýra) při profilové části maturitní zkoušky (PMZ). Byla projednána jeho účast spolu s učiteli odborných předmětů při tvorbě zadání pro část praktické zkoušky z odborných předmětů (PZOP) s písemným výstupem a ústní zkoušky PMZ z odborných předmětů pozemní stavitelství a konstrukce pozemních staveb. Tuto formu spolupráce škola zatím nerealizuje, naráží na problém vytíženosti pracovníků i majitele firmy a problém finanční krytí.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu