• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SPŠ polytechnické - COP Zlín a UTB při realizaci profilové maturitní zkoušky žáků oboru vzdělání Zpracování usní, plastů a pryže

Škola: Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín, Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín

Instituce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Tradice Střední průmyslové školy polytechnické – Centra odborné přípravy Zlín je 90letá s počátkem základů v Baťově škole práce, založené v roce 1925, která se postupně vytvořila z Pracovní školy Henryho Forda. V roce 2007 se Integrovaná střední škola technická – COP Zlín sloučila s SPŠ technologickou a Domovem Mládeže TGM a získala dnešní název.

Škola zajišťuje výuku žáků v 3letých a 4letých oborech strojírenských, elektrotechnických, polygrafických, ekonomických a zpracovatelských v úzké součinnosti především s průmyslovými podniky Zlínského kraje a dalšími sociálními partnery.  Kromě toho se podílí na systému celoživotního vzdělávání v regionu formou nástavbového studia, rekvalifikací a speciálních kurzů. Obor vzdělání Zpracování usní, plastů a pryže se vyvinul z původního oboru ryze kožařského. Je jediný svého druhu v ČR, jeho počátky sahají do roku 1937. V současnosti má 2 zaměření - Zpracovatelské technologie a Design spotřebních výrobků.

SPŠ polytechnická – COP Zlín má dnes více než 30 partnerů a sponzorů z řad firem a spolupracuje také s Univerzitou Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně, která patří mezi velké zaměstnavatele ve Zlínském kraji. Spolupráce mezi školou, tehdy ještě SPŠ kožařskou, a Fakultou technologickou (FT) VUT Brno započala před více než 14 lety. Škola zapůjčila některým stážistům fakulty své pracoviště a dílny k provozování seminářů a cvičení v rámci obuvnické výuky. V prvních letech nově zřízené UTB ve Zlíně (2002) škola vyučovala pod hlavičkou OA T. Bati Zlín univerzitní studenty ve vyšším odborném studiu, zaměření obuvnické technologie, a někteří učitelé se podíleli i na výuce žáků bakalářského studia.

Spolupráce ve zpracovatelském oboru započala v roce 2011, kdy byla v rámci projektu „Nové praxe“ podepsána dlouhodobá spolupráce univerzity a školy při výchově a vzdělávání žáků školy v plastikářských technologiích na půdě FT. Tehdy budoucí maturanti využili nabídky a možnosti UTB zapojit se do činností při vzniku modelů tvářených výrobků a modelů forem. Vybavení a zařízení pro vznik těchto modelů škola nevlastní, kdežto v UTB jsou na nejvyšší úrovni.

Ve škole je prováděna praktická zkouška v profilové části maturitní zkoušky žáků, která obsahuje popis vzniku výrobku včetně doložení jeho výkresové dokumentace konstrukčních parametrů, materiálových vlastností, zhodnocené ekonomiky, technologie a předložení jeho fyzické podoby ‒ modelu, nebo vzorku. Vzniklé modely žáci dokladují libovolným způsobem. Ti, kteří se rozhodnou předložit modely forem a výrobků fyzicky, mají možnost spolupracovat s UTB na vzniku těchto modelů s použitím nejmodernějších 3D technologií přímo na pracovištích a v dílnách ÚVI (Ústav výrobního inženýrství ) FT UTB.

Cca 5 žáků posledního ročníku školy se v rámci předmětu PCV (praktická cvičení) účastní pracovních stáží na pracovištích ÚVI, kde pod vedením odborníků univerzity a za přítomnosti učitele praktické výuky dotvářejí absolventské práce dle požadovaného zadání. Nabyté poznatky a dovednosti se hodnotí jednak prostřednictvím vypracovaných protokolů jako součást klasifikace předmětu PCV a jednak vydáním osvědčení o absolvování odborné praxe. Tvorba modelů výrobků a modelů forem je pak součástí absolventské práce, která je hodnocena jako praktická maturitní zkouška oboru vzdělání Zpracování usní, plastů a pryže.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu