• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SPŠ polytechnické - COP Zlín a Continental Barum při realizaci stáží učitelů ve firmě, využití odborníků z praxe a náboru nových žáků oboru vzdělání Zpracování usní, plastů a pryže

Škola: Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín, Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín

Firma: Continental Barum s. r. o., Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice

Tradice Střední průmyslové školy polytechnické – Centra odborné přípravy Zlín je 90letá s počátkem základů v Baťově škole práce, založené v roce 1925, která se postupně vytvořila z Pracovní školy Henryho Forda. V roce 2007 se Integrovaná střední škola technická – COP Zlín sloučila s SPŠ technologickou a Domovem Mládeže TGM a získala dnešní název.

Škola zajišťuje výuku žáků v 3letých a 4letých oborech strojírenských, elektrotechnických, polygrafických, ekonomických a zpracovatelských v úzké součinnosti především s průmyslovými podniky Zlínského kraje a dalšími sociálními partnery s širokým dopadem na jejich uplatnění nejenom v tomto kraji.  Kromě toho se podílí na systému celoživotního vzdělávání v regionu formou nástavbového studia, rekvalifikací a speciálních kurzů. Obor vzdělání Zpracování usní, plastů a pryže se vyvinul z původního oboru ryze kožařského. Je jediný svého druhu v ČR, jeho počátky sahají do roku 1937. V současnosti má 2 zaměření - Zpracovatelské technologie a Design spotřebních výrobků.

SPŠ polytechnická – COP Zlín je úspěšná v navazování spolupráce s firmami. Dnes má více než 30 partnerů a sponzorů z řad firem a spolupracuje také s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Plastikářským klastrem. Významným partnerem školy je firma Continental Barum s. r. o., která se zaměřuje na výrobu a velkoobchodní prodej pneumatik osobní ch a nákladních vozů, motocyklů a jízdních kol.  Spolupráce školy a firmy je téměř desetiletá. Z počátku se jednalo o exkurze žáků v provozech firmy související s výukou v daných předmětech. Dnes firma plánovitě spolupracuje na tvorbě ŠVP oboru např. zahrnutím kroků a postupů do výuky zejména praktických cvičení (učební praxe) a odborné praxe (OP), které se provádějí na jejích pracovištích. Další spolupráce spočívá ve vzdělávání odborných učitelů, vytváření školních učebních pomůcek a učebnic, pomoci při organizovaném náboru žáků v základních školách a při dnech otevřených dveří školy, poskytování stipendií žákům oboru, formou placených brigád žáků či sponzoringu školy.

Jednorázové stáže učitelů jsou realizovány prezentační formou v konferenčním sále firmy specialisty výrobních úseků při využití školicích pomůcek a na provozních pracovištích firmy s ukázkou používaných technologií a strojního parku. Do dlouhodobého vzdělávání učitelů praktické výuky se zapojují především vedoucí Střediska praktického vyučování (SPV).  V průběhu školního roku jde o min. 10 studijních stáží pro jednoho učitele v délce trvání půl pracovního dne. Jako pomůcky ke vzdělávání učitelů slouží firemní učebnice a video, PowerPoint prezentace technologií a konkrétní ukázky polotovarů, materiálů a vzorků. Akce personálně zaštiťuje vedoucí výchovy a vzdělávání personálního odboru firmy a další min. 3 pracovníci personálního odboru a SPV firmy. U dlouhodobého vzdělávání učitelů jsou zapojeni jednotliví odborníci provozů firmy s dlouholetou praxí v oboru. Stáže a další vzdělávání učitelů jsou podchyceny smlouvou o dlouhodobé spolupráci firmy a školy a v rámci partnerské smlouvy projektu „Nové praxe“ a projektu „Industry“ (dotace z ESF). V případě odborných exkurzí pak na základě dohody o těchto vzdělávacích aktivitách.

Přínosem pro učitele odborných předmětů je jejich neustálé sebevzdělávání ve styku s nejnovějšími technologiemi a prostředím a předávání těchto poznatků žákům. Učitelé získávají i učební pomůcky pro výuku a mají možnost dodatečných konzultací od odborníků z řad firmy. Získané poznatky mohou uplatnit při tvorbě nových skript a učebních pomůcek.

Využití odborníků z praxe (akce se v pilotáži účastnilo 9 pracovníků firmy) spočívá v jejich spolupráci na tvorbě učebních pomůcek a v neustálém přísunu učebnic zdarma pro žáky. V pozdějším období se počítá s bezplatným zapůjčováním učebnic přes školní knihovnu. Na přípravě a tvorbě učebních pomůcek se podíleli min. 2 učitelé školy jako spoluautoři, u učebnic 1 učitel prováděl odbornou konzultaci a recenzi, to vše v celkové době 450 hodin. Učební pomůcky jsou nadčasové, špičkově provedené, dostupné i pro veřejnost. Firemní videa byla natočena s ohledem na částečné utajení firemního know how a poslouží mj. i k zaškolení nových zaměstnanců firmy. Vzniklé učební pomůcky budou muset být s ohledem na inovační technologie a vývojové trendy postupně novelizovány.

Continental Barum s. r. o. také podporuje propagaci a nábor nových žáků. Sponzorsky se podílí na vzniku a vysílání rozhlasových spotů ke dni otevřených dveří (DOD) školy (např. spot o podpoře technických oborů, trvale umístěný na webu školy), zabezpečuje propagační předměty, materiály a ukázky pro nábor žáků (náborové DVD). V zastoupení školy propaguje obor vzdělání Zpracování usní, plastů a pryže v základních školách v okolí firmy a organizuje pravidelné DOD pro děti svých zaměstnanců i veřejnost. Společně se školou se účastní náboru žáků 9. tříd na burzách škol. Žákům pro studium daného oboru nabízí, při dodržení stanovených podmínek, prospěchové stipendium s vysokou dotací a s upřednostněním při nabídce zaměstnání. Firma dále provádí nepřímou podporu organizováním a sponzorováním soutěží pro žáky základních a středních škol k získání jejich pozornosti pro gumárenskou výrobu.

Propagace oboru ve spolupráci s firmou je celoroční a dlouhodobá. Jedno- až dvoudenní náborové akce probíhají na půdě základních škol nebo na půdě firmy. DOD školy se konají min. 4x v průběhu školního roku a účastní se ho až 2 školení pracovníci firmy. DOD firmy probíhá 1x ročně ve dnech významného výročí firmy. Zabezpečují ho školení pracovníci personálního odboru. Většinu nákladů hradí firma.

Continental Barum s. r. o. je největší firma svého druhu v kraji i v republice. Disponuje jedinečnou technologií a inovující technikou, vybavení m a strojní m parkem, prostory a zkušenými lektory a má snahu vzdělávat a podporovat žáky gumárenského oboru vzdělání především pro jejich uplatnění ve firmě. Vzhledem k průmyslovému kraji s dlouhodobou tradicí daného oboru, výskytu četných firem a velké poptávce po absolventech se žáci SPŠ polytechnické – COP Zlín bezproblémově zařazují na pracovní místa.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu