• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SPŠ Otrokovice a Continental Barum při realizaci NZZ a při využití odborníků z praxe při výuce žáků oboru vzdělání Chemik

Škola: Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice

Firma: Continental Barum, s. r. o., Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice

Dnešní Střední průmyslová škola Otrokovice patří mezi největší státní školy ve Zlínském kraji. Vznikla v roce 2013 postupným sloučením pěti odborných škol (SOU stavební Otrokovice, SOU gumárensko-plastikářské Otrokovice, SOU Napajedla, COP Otrokovice a SPŠ Otrokovice). Výuka chemických oborů je zde tradičně spojena s rozvojem gumárenského průmyslu. Obor vzdělání Chemik je založen na úzké spolupráci školy s firmou Barum Continental s. r. o., jednoho z největších zaměstnavatelů v regionu, u něhož žáci absolvují hlavní část odborného výcviku (OV)zaměřeného na zpracování kaučukových směsí a výrobu plášťů pneumatik a získávají základní odborné znalosti a dovednosti v oblasti zpracování plastů.

Škola s firmou úzce spolupracuje od roku 1993, kdy žáci počínaje 2. pololetím 1. ročníku vykonávají OV v prostorách firmy. Škola a firma se v r. 2014 zapojily do projektu POSPOLU, jenž v rámci pilotáže ověřil kromě OV žáků také stáže učitelů OV ve firmě, nábor nových žáků, realizaci nové závěrečné zkoušky (NZZ) a využití odborníků z praxe při výuce ve škole.

Realizace praktické části závěrečné zkoušky probíhá podle jednotného zadání ve firmě Continental Barum s. r. o., realizace písemné a ústní závěrečné zkoušky probíhá podle jednotného zadání ve škole. Praktická část trvá 1 den, celkem 7 hodin. Písemná část trvá 240 minut, ústní část 30 minut, z toho 15 minut příprava. Žáci při praktické části plně využívají vybavení firmy (hydraulický etážový lis, lisovací formy, kalibrovaný dvoumetr, tloušťkoměr, váhy). Náklady na praktickou část závěrečné zkoušky hradí firma.

Zkušební komisi tvoří 6 členů (předseda, místopředseda, třídní učitel, učitel odborných předmětů, učitel OV a odborník z praxe, který je zaměstnancem firmy). Každá část závěrečné zkoušky je hodnocena samostatnou známkou, ty jsou pak uvedeny na vysvědčení o závěrečné zkoušce. Celkový prospěch, který vychází z jednotlivých známek, je uveden na výučním listu žáka.

Další z forem spolupráce školy a firmy posvěcené smlouvou je využití odborníků z praxe při plánování a realizaci výuky. Odborníci z praxe seznamují žáky s novými metodami a technologiemi, které jsou zaváděny ve společnosti Continental Barum s. r. o., formou odborných přednášek. Vhodná témata přednášek vybírá odborník společně s učitelem OV. Na konečném hodnocení žáků se odborník z praxe nepodílí. Při pilotním ověření se akce účastnili 3 odborníci z praxe a 36 žáků (žáci všech ročníků oboru Chemik) v průběhu 20 hodin.

Škola i firma hodnotí vzájemnou spolupráci ve všech směrech kladně. Firma zajišťuje praktické vyučování a pomáhá škole s náborem žáků. Odborníci z praxe přistupují k přednáškám zodpovědně s cílem předat žákům přijatelnou cestou co nejvíce informací. Drobné problémy mohou nastat při skloubení pracovní náplně odborníka s výukou žáků. Žáci si rozšiřují teoretické i praktické znalosti a vědomosti, které mohou později uplatnit v praxi.

Zájemcům z řad absolventů školy firma Continental Barum s. r. o. nabízí zajímavou práci ve stabilní a úspěšné firmě, bohatý sociální program, práci v mezinárodním prostředí, možnost kariérního růstu a osobního rozvoje.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení na pospolu.rvp.cz.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu