• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SPŠ Otrokovice a Continental Barum při odborném výcviku, realizaci NZZ a využití odborníků z praxe při výuce žáků oboru vzdělání Chemik a při odborné praxi žáků oboru vzdělání Aplikovaní chemie

Škola: Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice

Firma: Continental Barum, s. r. o., Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice

Dnešní Střední průmyslová škola Otrokovice patří mezi největší státní školy ve Zlínském kraji. Výuka chemických oborů je zde tradičně spojena s rozvojem gumárenského průmyslu. Obor vzdělání Chemik je založen na úzké spolupráci školy s firmou Barum Continental s. r. o., jednoho z největších zaměstnavatelů v regionu, u něhož žáci absolvují hlavní část odborného výcviku (OV)zaměřeného na zpracování kaučukových směsí a výrobu plášťů pneumatik a získávají základní odborné znalosti a dovednosti v oblasti zpracování kaučuků.

Škola s firmou úzce spolupracuje od roku 1993, kdy žáci počínaje 2. pololetím 1. ročníku vykonávají OV v prostorách firmy. Škola a firma se v r. 2014 zapojily do projektu POSPOLU, jenž v rámci pilotáže ověřil kromě OV žáků také stáže učitelů OV ve firmě, nábor nových žáků, realizaci nové závěrečné zkoušky (NZZ) a využití odborníků z praxe při výuce ve škole.

Realizace praktické části závěrečné zkoušky (ZZ) probíhá podle jednotného zadání (JZZZ) ve firmě Continental Barum s. r. o., realizace písemné a ústní ZZ probíhá podle JZZZ  ve škole. Praktická část trvá 1 den, celkem 7 hodin. Písemná část trvá 240 minut, ústní část 30 minut, z toho 15 minut příprava. Žáci při praktické části plně využívají vybavení firmy, která také hradí náklady spojené s praktickou částí ZZ.

Zkušební komisi tvoří 6 členů (předseda, místopředseda, třídní učitel, učitel odborných předmětů, učitel OV a odborník z praxe - zaměstnanec firmy). Každá část ZZ je hodnocena samostatnou známkou, ty jsou pak uvedeny na vysvědčení o ZZ. Celkový prospěch, který vychází z jednotlivých známek, je uveden na výučním listu žáka.

Firma kromě výuky OV žáků oboru Chemik (zaměření Gumař-plastikář) umožňuje i odborné praxe žáků studijního oboru vzdělání Aplikovaná chemie, které jsou pravidelně realizovány na úseku Střediska praktické výuky (SPV) firmy s cílem konání produktivní práce maturantů. Žáci v SPV především provádějí lisování technické pryžena vulkanizačních lisech a pomocné práce na vytlačovacím stroji a dvouválci při vzniku polotovarů z kaučukové směsi. Ovládají při tom vulkanizační lisy a vykonávají produktivní činnost při výrobě pryžového těsnění a drobných pryžových výrobků při dodržování BOZP, PPO a šetrnosti k životnímu prostředí při vzniku co nejmenšího odpadu.

Další z forem spolupráce školy a firmy je využití odborníků z praxe při plánování a realizaci výuky. Odborníci z praxe seznamují žáky s novými metodami a technologiemi, které jsou zaváděny ve společnosti Continental Barum s. r. o., formou odborných přednášek. Vhodná témata přednášek vybírá odborník společně s učitelem OV. Na konečném hodnocení žáků se odborník z praxe nepodílí. Při pilotním ověření se akce účastnili 3 odborníci z praxe a 36 žáků (žáci všech ročníků oboru vzdělání Chemik) v průběhu 20 hodin.

Škola i firma hodnotí vzájemnou spolupráci ve všech směrech kladně. Firma zajišťuje praktické vyučování a pomáhá škole s náborem žáků. Odborníci z praxe přistupují k přednáškám zodpovědně s cílem předat žákům přijatelnou cestou co nejvíce informací. Drobné problémy mohou nastat při skloubení pracovní náplně odborníka s výukou žáků. Žáci si rozšiřují teoretické i praktické znalosti a vědomosti, které mohou později uplatnit v praxi.  Zájemcům z řad absolventů školy firma Continental Barum s. r. o. nabízí zajímavou práci ve stabilní a úspěšné firmě, bohatý sociální program, práci v mezinárodním prostředí, možnost kariérního růstu a osobního rozvoje.

Firma provádí i nepřímou (skrytou) podporu organizováním a sponzorováním různých soutěží pro žáky základních a středních škol k získání jejich pozornosti pro gumárenskou výrobu a obor.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu