• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SPŠ Ostrov a Witte Nejdek při odborné praxi žáků oboru vzdělání Technické lyceum

Škola: Střední průmyslová škola Ostrov, Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov

Firma: WITTE Nejdek, spol. s r. o., Rooseveltova1299, 362 21 Nejdek

Střední průmyslová škola Ostrov, jedna z největších technických škol Karlovarského kraje, byla založena v r. 1962 jako pobočka SPŠ Loket. V rámci restrukturalizace sítě škol došlo v r. 2006 ke sloučení SPŠ Ostrov a SOU automobilního a strojírenského a Učiliště Ostrov. Od r. 2011 sídlí škola v budově Centra technického vzdělávání, které vzniklo rekonstrukcí a dostavbou bývalé ostrovské ZŠ.

Zpočátku škola vychovávala pouze absolventy strojírenských a elektrotechnických oborů. V r. 2003 se žákům otevřel obor vzdělání Technické lyceum, sloučením SPŠ Ostrov s učilištěm se portfolio oborů rozšířilo o obory vzdělání Autotronik a Mechanik opravář motorových vozidel a v r. 2008 o obor vzdělání Informační technologie. Spolu s obory vzdělání Strojírenství, Elektrotechnika a Dopravní prostředky škola vyučuje celkem 7 studijních oborů a 1 (Elektrotechnika) v rámci dálkového studia. Obor vzdělání Technické lyceum je vhodný pro žáky, kteří chtějí po maturitě pokračovat v dalším studiu na VŠ nebo VOŠ technického zaměření. Někteří nacházejí uplatnění jako střední odborný kádr přímo ve firmách. Oproti jiným oborům vzdělání kategorie dosaženého vzdělání M je posílena výuka předmětů podporujících logické myšlení. Po absolvování 2. ročníku si žák volí blok předmětů orientující se na elektrotechniku, informační a komunikační technologie či strojírenství.

K partnerským firmám v regionu patří: WITTE Nejdek, spol. s r. o. (včetně WITTE Automotive), SKF Lubrication Systems CZ, s. r. o., Chodov, ZPA Industry a. s., Praha, VLNAP a. s., Nejdek aj. WITTE Nejdek, spol. s r. o. je jedním z největších zaměstnavatelů v kraji. Vyvíjí a vyrábí zamykací systémy kapot, dveří a bezpečnostní systémy sedadel automobilů. SPŠ Ostrov s ním navázala spolupráci v 90. letech minulého století, kdy žáci oboru vzdělání Strojírenství navštěvovali firmu v podobě exkurzí s cílem firmy získat do svého týmu kvalitní techniky. Firma také dala podnět k otevření nového oboru vzdělání Technické lyceum a stala se patronem žáků studujících tento obor.

V současné době je spolupráce školy a firmy podpořena smlouvou. Jsou organizovány exkurze, odborné praxe (OP), existuje možnost realizace odborných stáží učitelů ve firmě, škola pořádá pro pracovníky firmy školení na požadovaná témata. Smlouva o neplacené OP se uzavírá na konkrétního žáka a dobu praxe. Na základě pohovoru je žák zařazen do výrobního týmu a dle jeho zaměření je vypracován plán praxe. Náplň pracovních aktivit je plně v kompetenci firmy.

V rámci projektu POSPOLU se OP ve WITTE Nejdek, spol. s r. o. účastnil 1 žák 3. ročníku oboru vzdělání Technické lyceum (zaměření Strojírenství). OP trvala 10 dní po 8 hodinách. Žák pracoval pod dohledem instruktora (vedoucího oddělení zkušebny) a stálých zaměstnanců firmy v běžných podmínkách na přístrojích zkušebny a v prostorách firmy s tím, že byl seznámen s interními nařízením vztahujícími se k používání firemních přístrojů. Finanční náklady spojené se zajištěním OP žáka hradila firma. Hodnocení OP proběhlo oběma směry – ze strany instruktora a dalších zaměstnanců i ze strany žáka (ten např. hodnotil, v čem spatřuje největší přínos OP pro svůj další profesní vývoj). K doporučení firmy a k výslednému hodnocení bylo přihlíženo v případě klasifikace žáka z předmětu Strojírenství.

Spolupráce SPŠ Ostrov a WITTE Nejdek, spol. s r. o. funguje v základních obrysech dobře již několik let. Jako potřebné se ale ukazuje, aby se spolupráci se školami věnoval ve firmě po celý rok cíleně jeden zaměstnanec, aby docházelo k realizaci všech aktivit navržených v plánu OP. V případě žáka oboru vzdělání Technické lyceum byly stanovené cíle a úkoly OP beze zbytku splněny.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu