• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SPŠ Ostrov a WITTE Nejdek nejen při odborné praxi žáků oboru vzdělání Strojírenství

Střední průmyslová škola OstrovŠkola: Střední průmyslová škola Ostrov, Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov

Firma: WITTE Nejdek, spol. s r. o., Rooseveltova1299, 362 21 Nejdek

Střední průmyslová škola Ostrov, jedna z největších technických škol Karlovarského kraje, byla založena v r. 1962 jako pobočka SPŠ Loket. V rámci restrukturalizace sítě škol došlo v r. 2006 ke sloučení SPŠ Ostrov a SOU automobilního a strojírenského a Učiliště Ostrov. Od r. 2011 sídlí škola v nové budově Centra technického vzdělávání, které vzniklo rozsáhlou rekonstrukcí a dostavbou bývalé ostrovské základní školy.

Zpočátku škola vychovávala pouze absolventy strojírenských a elektrotechnických oborů. V r. 2003 se žákům otevřel obor vzdělání Technické lyceum, sloučením SPŠ Ostrov s učilištěm se portfolio oborů rozšířilo o obory vzdělání Autotronik a Mechanik opravář motorových vozidel a v r. 2008 o obor vzdělání Informační technologie. Spolu s obory vzdělání Strojírenství, Elektrotechnika a Dopravní prostředky škola vyučuje celkem 7 studijních oborů a 1 (Elektrotechnika) v rámci dálkového studia.

Obor vzdělání Strojírenství se ve škole vyučuje od počátku její historie, kdy absolventi oboru odcházeli pracovat do závodu Škoda Ostrov vyrábějícího trolejbusy. Dnes je zaměřen na využívání informačních technologií ve strojírenství, znalosti z oblastí nauky o materiálu, návrhu strojních součástí a mechanismů. Žáci nacházejí uplatnění ve firmách v regionu, mezi něž patří: WITTE Nejdek, spol. s r. o. (včetně WITTE Automotive), SKF Lubrication Systems CZ, s. r. o., Chodov, ZPA Industry a. s., Praha, VLNAP a. s., Nejdek aj.

WITTE Nejdek, spol. s r. o. je jedním z největších zaměstnavatelů v kraji. Vyvíjí a vyrábí zamykací systémy kapot, dveří a bezpečnostní systémy sedadel automobilů. SPŠ Ostrov s ním navázala spolupráci v 90. letech minulého století, kdy žáci většinou oboru vzdělání Strojírenství navštěvovali firmu v podobě exkurzí. Firma začala připravovat žáky již v průběhu studia na praxi, byly upraveny tematické učební plány a do oboru byl zařazen předmět Řízení jakosti. Z důvodu těsnějšího sepětí teorie a praxe vyslala firma 1 učitele se zaměstnanci firmy na školení interních auditorů, aby zajistila přípravu učitele na výuku předmětu. Firma také dala podnět k otevření nového oboru vzdělání Technické lyceum a stala se patronem žáků studujících tento obor.

V současné době je spolupráce školy a firmy podpořena smlouvou. Jsou pořádány exkurze, odborné praxe (OP), existuje možnost realizace odborných stáží učitelů ve firmě, škola pořádá pro pracovníky firmy školení na požadovaná témata. Smlouva o OP se uzavírá na konkrétního žáka a dobu praxe. Na základě pohovoru je žák zařazen do výrobního týmu a dle jeho zaměření je vypracován plán praxe. Náplň pracovních aktivit je plně v kompetenci firmy.

Škola a firma se účastnily monitoringu projektu POSPOLU, který mj. ověřil jejich spolupráci v zajištění OP 3 žáků 3. ročníku oboru vzdělání Strojírenství. OP byla naplánována na 10 dní (8 hodin/den). Žáci ji konali za běžného chodu firmy, při plnění konkrétních zakázek a používali veškerá zařízení na pracovišti (převážně v nástrojárně). V průběhu OP se jim věnoval 1 instruktor, který se podílel na vytvoření osnovy OP a žáky seznámil s chodem oddělení na úseku nástrojárny. Kromě něj byli žáci pod dohledem zkušených pracovníků firmy. Veškeré finanční náklady spojené se zajištěním OP včetně stravného hradila firma. V závěru byla OP zhodnocena ze strany firmy i školy (pohovor mezi žákem a vedením školy). Přínosem celé aktivity může být větší zapojení odborníků z praxe do výuky a další zefektivnění OP.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu