• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SPŠ na Proseku a LATECOERE Czech Republic při odborné praxi žáků oboru vzdělání Strojírenství a v rámci projektu Musíme si pomáhat

Škola: Střední průmyslová škola na Proseku, Novoborská 610/2, 190 00 Praha 9 - Prosek

Firma: LATECOERE Czech Republic s. r. o., Beranových 65, Praha 9 - Letňany

Střední průmyslová škola na Proseku se profiluje jako školské zařízení s komplexním programem v 4letých maturitních oborech vzdělání Strojírenství, Elektrotechnika, Informační technologie a Telekomunikace. Vznik školy se váže k roku 1949, kdy byla na severu Prahy založena Základní odborná škola při n. p. Avia.

Moderní strojírenství, které škola vyučuje, je perspektivní obor, v němž je však na trhu práce stálý nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Ke zlepšení situace a k motivaci žáků studovat strojírenské obory vzdělání přispívá spolupráce školy s úspěšnou firmou LATECOERE Czech Republic s. r. o., která je součástí francouzské společnosti GROUPE LATECOERE s centrálou ve městě Toulouse v jižní Francii, nejvýznamnějším středisku leteckého a kosmického průmyslu v Evropě. LATECOERE Czech Republic se významnou měrou podílí na tvorbě výrobního portfolia celé skupiny.

Prosecká střední škola intenzivně spolupracuje s firmou LATECOERE při realizaci odborné praxe (OP) žáků, kterou ve firmě vykonávají žáci studijního oboru vzdělání Strojírenství. Jejím cílem je seznámit žáky s pracovním prostředím ve firmě a rozšiřovat a upevňovat jejich odborné znalosti a dovednosti získané při výuce ve škole. OP probíhá na pracovištích firmy. Žáci v dobíhajícím studijním programu absolvují během studia celkem 4 týdny souvislé praxe ve 2. a 3. ročníku. Žáci, kteří nastoupili do 1. ročníku v září 2015, absolvují během studia celkem 6 týdnů souvislých praxí ve 3. a 4. ročníku, a to vždy po 3 týdnech. Navýšení počtu týdnů souvislých praxí zvýší uplatnitelnost žáků na trhu práce a rozšíří jejich odborné znalosti a dovednosti v prostředí firmy.

V rámci oboru vzdělání Strojírenství si žáci v průběhu 1. ročníku studia volí jedno ze dvou zaměření  - Konstrukce a technologie v letectví a Průmyslový design a konstrukce vozidel.  Zaměření oboru je zpracováno na základě požadavků z praxe. Ve škole působí oborové rady složené z učitelů školy, zástupců vysokých škol a zástupců zaměstnavatelů (mj. také z LATECOERE Czech Republic s. r. o.), které se podílejí na přípravě jednotlivých zaměření a jejich aktualizaci.

Škola se aktivně zapojila do projektu LATECOERE Czech Republic s. r. o. s názvem „Musíme si pomáhat“, s nímž byla společnost nominována v soutěži „Cena francouzsko-české obchodní komory“ pro firmy aktivně podporující technické vzdělávání. Cílem projektu je zvýšení atraktivity středního odborného školství orientovaného do oblasti letecké výroby a rychlejší uplatnění absolventů primárně ve společnosti LATECOERE Czech Republic s. r. o.

Na spolupráci školy a LATECOERE mají aktivní podíl odborníci z praxe, tj. zaměstnanci firmy, kteří přednášejí některá vyučovaná témata přímo ve škole. Firma školu podporuje i materiálně. Nakupuje jí výukové pomůcky a poskytuje výrobky pro výuku - hliníkové materiály pro obrábění a nástroje. Žáci školy se účastní exkurzí do výroby a dnů otevřených dveří, na nichž firma prezentuje uplatnění v technických oborech. Představitelé firmy zasedají v oborové radě školy a účastní se spolu se školou každoroční přehlídky pražských středních škol Schola Pragensis. V budoucnu firma plánuje uspořádat školení učitelů SPŠ na Proseku o moderních materiálech.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu