• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SPŠ a OA Bruntál a firem Erdrich Umformtechnik, MetalPlast Lipník n. B. a Alfa Plastik při odborné praxi a realizaci profilové části maturitní zkoušky žáků oboru vzdělání Strojírenství

Škola: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 1, 792 01 Bruntál

Firmy: Erdrich Umformtechnik s. r. o., Červený dvůr 1130/39, 794 01 Krnov - Pod Cvilínem; MetalPlast Lipník nad Bečvou, a. s., provozovna Strojírna STELON Břidličná, 793 51 Velká Štáhle 92; Alfa Plastik, a. s., provozovna Bruntál, Opavská 1435/45, 792 01 Bruntál

Z původních dvou škol – SPŠ založené v Bruntále r. 1962 a OA, původně Střední zemědělské technické školy založené v r. 1960 - vznikla v r. 2013 jedna instituce, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace. Škola je zapojena do mnoha projektů na podporu technického vzdělávání a neustále rozvíjí spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, významnými zaměstnavateli a profesními asociacemi. Žáci se pravidelně umísťují na předních místech v odborných soutěžích, jako je např. Česká hlavička.

V současné době škola nabízí vzdělávání ve čtyřech 4letých studijních oborech vzdělání: Obchodní akademie, Dopravní prostředky, Informační technologie a Strojírenství. Posledně jmenovaný obor je zaměřen na zvládnutí konstrukce, provoz a údržbu strojů a nástrojů s využitím výpočetní techniky, kreslení a čtení technických výkresů na počítači, programování CNC strojů a využití výpočetní techniky ve strojírenství. Potřebné praktické dovednosti získávají žáci ve školních dílnách a při odborné praxi (OP) ve strojírenských firmách.

SPŠ a OA Bruntál spolupracuje se ZŠ a VŠ a také s významnými firmami v regionu i mimo něj. Jednou z nich je Erdrich Umformtechnik s. r. o., dceřiná společnost německé Erdrich Umformtechnik GmbH, která byla založena v r. 2005 s cílem rozšířit obchodní aktivity ve střední a východní Evropě. Jejím klíčovým oborem činnosti je výroba lisovaných, ohýbaných a hluboko tažených dílů a montážních sestav pro výrobce systémů pro automobilový průmysl. Spolupráce školy a firmy začala v r. 2014, kdy se obě strany dohodly na realizaci OP žáků oboru vzdělání Strojírenství ve firmě. Cílem OP je doplnění znalostí získaných při výuce praktickými ukázkami a činnostmi v reálném provozu středně velké firmy, seznámení se s reálným pracovním prostředím, získání povědomí o možnostech na trhu práce, včetně nutnosti jazykového vybavení.

V rámci projektu POSPOLU se OP v Erdrich Umformtechnik s. r. o. účastnil jeden žák 3. ročníku 10 pracovních dnů v květnu, celkem 75 hodin. Žák pracoval na zařízeních v majetku firmy, která mu poskytla základní ochranné pomůcky. Žákovi se věnovali čtyři instruktoři s více než 10letou praxí. Škola ani firma se na konání OP přímo finančně nepodílely. Na konci každého dne proběhlo slovní hodnocení žáka formou řízeného rozhovoru na téma nově získané dovednosti a znalosti. Po ukončení OP instruktor vyplnil dotazník poskytnutý školou.

Škola i firma mají zájem ve spolupráci pokračovat, v plánu jsou kromě OP exkurze žáků do firmy a prezentace firmy ve škole určená žákům 4. ročníku oboru vzdělání Strojírenství.

Další partnerskou firmou školy je MetalPlast Lipník nad Bečvou, a. s., konkrétně její provozovna Strojírna STELON Břidličná. Hlavním výrobním programem strojírny je výroba jednoúčelových strojů a zařízení pro linky na výrobu automobilů. Firma se školou realizovala exkurzi žáků oboru vzdělání Strojírenství a uzavřela ústní dohodu o možnosti vykonání souvislé OP žáků školy. Té se v rámci projektu POSPOLU účastnili dva žáci 3. ročníku. Časové rozmezí, hodinová dotace, materiálně technické zabezpečení , finanční zajištění a hodnocení žáků bylo stejné jako u OP v Erdrich Umformtechnik s. r. o. Každému žákovi se věnoval jeden instruktor, OP proběhla pod dohledem vedoucího oddělení. Žáci měli možnost firemního stravování za zvýhodněné ceny.

Přínosem OP ve Strojírně STELON Břidličná je mj. skutečnost, že někteří žáci, kteří OP ve firmě projdou, uzavřou s firmou pracovní smlouvu. Firma by do budoucna uvítala, kdyby se počet zájemců o OP zvyšoval. Žáky by bylo vhodné motivovat častějšími exkurzemi ve firmě.

Partnerskou firmou školy je také Alfa Plastik, a. s., výrobce plastových obalů a výlisků pro potravinářský, farmaceutický, automobilový a stavební průmysl. Škola s firmou spolupracuje již mnoho let. Firma na základě ústní dohody umožňuje na svých pracovištích vykonávat OP žákům všech oborů ve škole vyučovaných. Zástupci firmy se pravidelně účastní školních akcí, její pracovníci působí ve škole jako odborníci z praxe a zapojují se do realizovaných projektů v roli odborných konzultantů. Významný je také firemní sponzoring školních akcí, např. soutěží či plesů.

Využití odborníka z praxe (z firmy) při realizaci profilové maturitní zkoušky (PMZ) spočívá v zadání tématu práce s ohledem na provozní potřeby firmy a očekávané kompetence žáka, pravidelných konzultacích (1x měsíčně) a aktivní účasti při obhajobě PMZ. Škola určí učitele – vedoucího maturitní práce, jenž provádí průběžnou kontrolu a hodnocení práce žáka, vypracuje posudek a navrhuje známku. Žák na základě dohody může využívat prostory a zařízení firmy i školy. Výstupem je maturitní práce (max. 30 stran textu A4) samostatně zpracovaná pod odborným dohledem a metodickým vedením vedoucího maturitní práce a konzultanta - odborníka z praxe. Práce musí obsahovat teoretický úvod do problematiky a praktickou část. Žák může požádat ředitele školy o příspěvek na nákup materiálu nutného pro vypracování maturitní práce. Veškeré další náklady si hradí sám.

Snahou školy je partnerství s firmami dále rozvíjet. V plánu jsou realizace dlouhodobějších OP žáků, větší zapojení odborníků z praxe do výuky odborných předmětů, organizace tematických exkurzí, připomínkování ŠVP ze strany firmy aj.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu