• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SPŠ a OA Bruntál a BRANO při realizaci stáží učitelů ve firmě a odborné praxe žáků oboru vzdělání Strojírenství

Škola: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 1, 792 01 Bruntál

Firma: BRANO a. s., Opavská 1000, 747 41 Hradec nad Moravicí

Z původních dvou škol – SPŠ založené v Bruntále r. 1962 a OA, původně Střední zemědělské technické školy založené v r. 1960 - vznikla v r. 2013 v důsledku optimalizace jedna instituce, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace. Obě sloučené školy prošly v posledních letech modernizací. Žáci tak mají k dispozici čtyři jazykové učebny, novou chemicko-technologickou laboratoř, servis pro opravy motocyklů, robotickou laboratoř, učebnu počítačových sítí a laboratoř virtuální reality.  Škola se zapojuje do mnoha projektů na podporu technického vzdělávání a neustále rozvíjí spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, významnými zaměstnavateli a profesními asociacemi.

V současné době škola nabízí vzdělávání ve čtyřech 4letých studijních oborech vzdělání: Obchodní akademie, Dopravní prostředky, Informační technologie a Strojírenství. Posledně jmenovaný obor je zaměřen na zvládnutí konstrukce, provoz a údržbu strojů a nástrojů s využitím výpočetní techniky, kreslení a čtení technických výkresů na počítači, programování CNC strojů a využití výpočetní techniky ve strojírenství. Po získání základních odborných poznatků z oboru strojírenství se žáci naučí pracovat v grafických CAD/CAM systémech, seznámí se s obsluhou CNC strojů a ovládání řídicích systémů HEIDENHAIN a FANUC. V nadstandardně vybavených školních dílnách pak získávají praktické dovednosti.

V rámci partnerství projektu POSPOLU, jehož realizátorem byl Moravskoslezský automobilový klastr, o. s. a členy další tři školy a čtyři firmy, spolupracovala SPŠ a OA Bruntál s firmou BRANO a. s. Partnerství ověřilo spolupráci v realizaci odborné praxe žáků pro obor vzdělání Strojírenství, stáže učitelů ve firmě a využití odborníků z praxe v rámci výuky ve škole. Firma BRANO a. s. se prezentuje sloganem „Autodíly pro všechny světadíly“. Nabízí projektování a konstrukce strojů a zařízení, zajišťuje výzkum a vývoj strojírenských výrobků, odlitků, nástrojů a nářadí (především pro automobilový průmysl) a provozuje slévárnu. Disponuje špičkovými strojírenskými technologickými zařízeními, se kterými se i nadále žáci i učitelé školy seznamují v rámci prohlubování spolupráce.

Odborná praxe (OP) 15 žáků 2. - 4. ročníku byla v rámci POSPOLU realizována ve firmě BRANO a. s. na pracovištích útvaru vývoje a útvaru technologie divize dveřní systémy, autozvedáky a zvedací zařízení a zavírače a v nástrojárně, v květnu v době maturit (10 pracovních dní) a v září (5 pracovních dní). Jednomu instruktorovi byla přidělena skupina max. 3 žáků. Náplň OP konzultoval s instruktory učitel OP, který pravidelně docházel za žáky na pracoviště. Žáky hodnotili instruktoři slovně formou písemné zprávy. Firma pak ve spolupráci se školou vydala každému žákovi doklad o absolvování OP. V plánu obou stran je ve spolupráci při realizaci OP žáků pokračovat a na základě nových zkušeností ji dále prohloubit.

Na základě dohody školy a firmy se učitelé školy aktivně zapojují do činnosti ve firmě formou odborných stáží, které probíhají v 1. pololetí školního roku v 6hodinovém bloku 1x týdně. Učitelé jsou první den vstupu na pracoviště proškoleni dle interního předpisu firmy k BOZP a PO a v případě potřeby jsou vybaveni základními ochrannými pomůckami. Na jejich vzdělávání dohlíží určený pracovník firmy, tzv. mentor. Hodnocení probíhá na základě zpětnovazebních dotazníků, které učitelé vyplňují. Dále učitelé absolvují orientační test znalostí a od firmy obdrží materiály, které mohou využít jako rozšiřující podklady k výuce.

Přínosem stáží učitelů ve firmě je předávání získaných informací ve škole formou prezentace pro kolegy na předmětových komisích, sběr materiálů pro žáky a rodiče a zařazení poznatků a novinek z reálné výroby přímo do výuky. Z pilotáže vyplynuly i cesty rozvoje spolupráce do budoucna – zajištění krátkodobých exkurzí pro všechny učitele odborných předmětů, pravidelné setkávání učitelů s odborníky z firmy, včetně setkání na nejvyšší úrovni vedení školy a podniku, prezentace partnerství na veřejných místech (např. na webu) a umožnění firmě prezentovat se v prostorách školy (formou bannerů nebo umístěním výrobních vzorků ve škole, příp. poskytnutím výrobních vzorků k výuce).

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu