• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SOU stavebního Plzeň a DFH Haus při odborném výcviku žáků, využití odborníků z praxe a náboru nových žáků oborů vzdělání Tesař a Truhlář

Střední odborné učiliště stavební, PlzeňŠkola: Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55, 301 00 Plzeň- Jižní Předměstí

Firma: DFH Haus CZ s. r. o., Žákava 162, 332 04 Nezvěstice

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 bylo založeno v roce 1984. Po sloučení s dalšími dvěma plzeňskými stavebními učilišti v letech 1996 a 1998 je v současné době jediným zařízením v Plzeňském kraji, které se specializuje na výuku oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem se zaměřením na stavebnictví. Od července2015 pod školu spadá také bývalá Střední škola Horní Bříza.

SOU stavební Plzeň - mistr Hajduch_žák KůrkaVe škole se dnes vzdělává více než 500 žáků v 15 oborech vzdělání s výučním listem (včetně 2 oborů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) a ve 4 oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně 2 oborů nástavbového studia).

O spolupráci se SOU stavebním v Plzni projevila v roce 2013 zájem firma DFH Haus CZ s. r. o., která se zabývá výrobou montovaných rodinných nízkoenergetických domů OKAL. Firma se spolu se školou zapojila také do projektu POSPOLU, který v pilotáži ověřil jejich spolupráci v oborech vzdělání Tesař a Truhlář. Obor vzdělání Tesař patří mezi tři tradiční „střechařská“ řemesla, která spolu s obory vzdělání Klempíř a Pokrývač škola úspěšně vyučuje již od svého založení.

Firma a škola spolupracují zejména v oblasti odborného výcviku (OV), který probíhá jednak v dílnách školy, jednak přímo na stavbách v Plzni a okolí. OV ve firmě se účastní žáci od 2. ročníku oborů vzdělání Truhlář a Tesař. Žáci jsou po jednotlivcích či malých skupinách začleněni mezi pracovníky firmy na reálná pracoviště. OV je realizován v celém školním roce dle dohody s firmou v souvislých týdenních blocích (vždy týden OV na pracovišti firmy a týden teoretické vyučování). Počet hodin OV je stanoven na 7/den, tj. celkem 35/týden. Cílem OV, který dozorují učitel OV a instruktor, je ověření teoretických znalostí žáků v praxi, budování jejich vztahu k práci a prohloubení pracovních návyků. Za produktivní práci dostávají žáci finanční odměnu, která se odvíjí od jejich pracovního nasazení a docházky. Během OV firma žákům hradí dopravu na pracoviště, stravování, ochranné pomůcky a pracovní oděv. V březnu až květnu 2013 např. činily celkové náklady na OV 166 tisíc Kč. Do budoucna škola a firma plánují využití spolupráce v oblasti OV znovu pro 2. a 3. ročník oboru vzdělání Tesař cca v rozsahu 115 hodin/žák.

SOU stavební Plzeň - zleva_žák Jeslínek_mistr Hajduch_žák KůrkaDFH Haus CZ s. r. o. spolupracuje se SOU stavebním, Plzeň i v oblasti využití odborníků z praxe v teoretické odborné přípravě žáků a při náboru nových žáků oborů vzdělání Tesař a Truhlář. Odborník z praxe přednáší žákům v odborných předmětech (Technologie, Materiály, Odborné kreslení, příp. Stavební konstrukce) o tématech souvisejících s dřevostavbami. Ve výuce působí společně s učitelem daného předmětu nebo je v hodině přítomen školou stanovený dohled. Přednášky jsou zpracovány s podporou audiovizuální prezentace, k dispozici jsou grafické materiály, vzorky, atd. Přípravu na výuku si odborník z praxe zpracovává sám. Přednášky probíhají 10 krát ročně po 2 hodinách v předem domluveném termínu.

Firma také pomáhá s propagací řemesel u žáků základních škol a jejich rodičů. Firma a škola organizují exkurze žáků SOU stavebního na pracoviště firmy. DFH Haus CZ s. r. o. nabízí absolventům školy uplatnění jak v závodě v ČR, tak v mateřském závodě v Německu.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétních případových studií projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případové studie najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ jsou ke stažení jak pro obor vzdělání Truhlář, tak pro obor vzdělání Tesař.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu