• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SOU Dačice a STARKON JIHLAVA CZ při realizaci praktické části závěrečné zkoušky žáků oboru vzdělání Zedník

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, DačiceŠkola: Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, nám. Republiky 86/V, 380 01 Dačice

Firma: STARKON JIHLAVA CZ a. s., Úzká 635/1, 586 01 Jihlava

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86 má téměř 120letou historii. V roce 1896 byla v Dačicích založena Zimní hospodářská škola. Vzdělávací instituce se zde až do roku 1989 profilovala s malými proměnami jako odborná zemědělská škola. Po roce 1989 učiliště zavedlo nové učební předměty, vytvořilo nové učební a studijní obory vzdělání a rozšířilo spektrum podniků, kde žáci vykonávají odbornou praxi.

Škola nabízí výuku v 8 učebních oborech vzdělání kategorie H (Automechanik, Kuchař – číšník, Kuchař, Opravář zemědělských strojů, Zemědělec – farmář, Zedník) a kategorie E (Opravářské práce, Cukrářská výroba) a 2leté nástavbové studium oboru vzdělání Gastronomie. Pro každý obor vzdělání spolupracuje s významnými sociálními partnery. Pro zemědělské obory využívá dva podniky se statutem Školní závod (přidělováno Ministerstvem zemědělství ČR). Z důvodu dlouhodobého nedostatku kvalitních a kvalifikovaných pracovníků na trhu práce jsou firmy ochotné spolupracovat na vytvoření co nejlepších podmínek a podílet se na růstu kvality vzdělávání.

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, DačiceObor vzdělání Zedník má ve škole více než 10letou tradici. Je zaměřený především na práce spojené s výstavbou a rekonstrukcí budov, kromě klasických technologických postupů se zaměřuje také na moderní technologie včetně suchých staveb. Učitelé i žáci se seznamují s realizací nízkoenergetických a pasivních domů. Ve 3. ročníku prochází žáci základním lešenářským kurzem. Třebaže tento obor vzdělání nepatří k nosným oborům školy, škole se daří ve spolupráci se stavebním sektorem držet co nejlepší úroveň výuky a odborného výcviku (OV) žáků.

Počátek spolupráce mezi školou a stavební firmou STARKON JIHLAVA CZ a. s. je v roce 2009, kdy škola umístila v rámci OV na jednu realizovanou stavbu 1 žáka 3. ročníku. Jedná se o firmu střední velikosti s celorepublikovou působností, která se zaměřuje na rekonstrukce historických a církevních staveb, provádí ale také novostavby, půdní vestavby, průmyslovou výstavbu, realizovala např. významné práce pro zdravotnictví.  V roce 2013 došlo k výraznému rozšíření spolupráce především díky velkému stavebnímu projektu firmy v blízkém okolí školy a přímé angažovanosti jednatele firmy. Škola projevila zájem ověřit model většího zapojení učitele OV při realizaci OV větší skupiny žáků na jednom pracovišti. Vzhledem k rozsahu stavby se škola a firma také dohodly na realizaci závěrečných zkoušek (ZZ) přímo na stavbě.

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, DačicePro praktickou část ZZ konané na stavbě bytového domu v Dačicích byla v plném rozsahu použita vybraná témata jednotného zadání závěrečné zkoušky (JZZZ) z projektu POSPOLU. Bylo do ní zapojeno 6 žáků a 1 instruktor - stavbyvedoucí, který se podílel na plánování, průběhu a závěrečném hodnocení ZZ (časová náročnost cca 10 – 15 hodin).  Žáci během ZZ kompletně provedli omítky včetně stropu v technické části suterénu bytového domu. Podle JZZZ každý žák konal ZZ 2 dny po 7 hodinách. Po celou dobu byl přítomen i zkoušející učitel OV. Materiálně technické zabezpečení ZZ bylo z větší části v kompetenci firmy (pracoviště, sociální zázemí, stavební hmoty, ochranné pracovní pomůcky a strojní vybavení), škola poskytla ruční nářadí a ochranné přilby. Finančně firma pokryla cestovné a mzdové náklady instruktora, škole vznikly náklady spojené s tiskem dokumentů ze systému JZZZ a s cestovným učitele OV. Hodnocení praktické části ZZ provedl učitel OV a místopředseda zkušební komise. Odborník z praxe byl seznámen s modelem hodnocení v rámci JZZZ a měl spíše poradní hlas.

Partnerská firma vyšla škole vstříc nejen v době konání ZZ, ale v průběhu celého školního roku, kdy žákům přenechala práce k nácviku a k upevňování jejich dovedností (např. strojní provádění omítek či betonových podlah). Škola má v úmyslu spolupráci se STARKON JIHLAVA CZ a. s. dále rozvíjet. Plánuje např. odborné vzdělávání pracovníků firmy a učitelů odborných předmětů a OV formou společné účasti na školeních nových materiálů a technologií.

Vzhledem k poměrně nízkému počtu absolventů oboru vzdělání Zedník není problém s jejich uplatněním na trhu práce. Dva žáci již získali pracovní smlouvu přímo od STARKON JIHLAVA CZ a. s.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení pospolu.rvp.cz.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu