• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SOŠ Třineckých železáren a TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY při odborné praxi žáků a formou finančních příspěvků žákům oborů vzdělání Hutník operátor, Hutník a Elektrikář - silnoproud a formou „kulatých stolů“

Škola: Střední odborná škola Třineckých železáren, Lánská 132,739 61 Třinec – Kanada

Firma: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Průmyslová 1 000, 739 61 Třinec - Staré Město

Střední odborná škola Třineckých železáren byla založena již v r. 1936 jako Závodní škola Třineckých železáren. V průběhu let měnila názvy a zřizovatele, ale stále byla zaměřena zejména na technické obory vzdělání pro potřeby zaměstnavatelů v regionu, především akciové společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY (TŽ). Tato firma se opět stala zřizovatelem školy od 1. 9. 2009.

Škola se cíleně zaměřuje na rozvoj pro potřeby svého zřizovatele, firem ve skupině Třinecké železárny - Moravia Steel (Strojírny a stavby Třinec, a. s., Slévárny Třinec, a. s., ENERGETIKA TŘINEC, a. s., TRIALFA, s. r. o., Třinecké gastroslužby, s. r. o.) a ostatních výrobních firem v regionu. TŽ jsou největší českou hutí s domácím kapitálem, která vyrábí nejvíce oceli v ČR. S desítkami dceřiných společností skupiny Třinecké železárny – Moravia Steel se řadí k významným průmyslovým uskupením ve střední Evropě. Své produkty vyváží do více než 60 zemí světa.

I když je SOŠ Třineckých železáren školou soukromou, studium poskytuje bezplatné. V nabídce jsou tři 4leté studijní obory vzdělání, deset 3letých učebních oborů vzdělání a jeden obor 3letého dálkového studia.

Vybraní žáci 2. a 3. ročníků vykonávají na pracovištích TŽ 2týdenní odbornou praxi (OP).  Ta probíhá podle stanoveného rozvrhu a schválených učebních plánů na školní rok. Na základě smlouvy o OP žáci vykonávají různě náročné činnosti. Na závěr OP každý žák vypracuje zprávu, jejíž minimální rozsah a obsah je určen ještě před nástupem na OP. Součástí zprávy je hodnocení odpovědným pracovníkem firmy, kde žák praxi vykonává. Zprávu žák odevzdá v elektronické podobě do 10 dnů po skončení OP učiteli pro praktickou výchovu.

Žákům školy, kteří nastupují do 1. ročníku studijního oboru vzdělání Hutník operátor a učebních oborů vzdělání Hutník a Elektrikář - silnoproud, firma poskytuje na začátku školního roku příspěvek na učebnice a školní pomůcky ve výši 500 Kč/žák a příspěvek na společenské a sportovní aktivity (školní výlet, lyžařský výcvik apod.) ve výši 500 Kč/žák.

Od r. 2012 byly k výuce zavedeny tzv. „kulaté stoly“, u nichž se pravidelně scházejí učitelé odborného výcviku (OV) a odborných předmětů, odborníci z praxe (z provozů TŽ) a zástupci vedení školy a TŽ. Nejprve „kulaté stoly“ řešily celkovou koncepci a cestu ke kvalitnímu absolventovi, nyní se již scházejí odborníci po jednotlivých oborech (hutníci, strojní mechanici, elektrikáři, obráběči atd.) s tím, že jednou ročně se koná „velký kulatý stůl“, kde probíhá shrnutí a aktualizace úkolů a práce na další období.

Výstupů z „kulatých stolů“ je celá řada. Jsou to především výukové materiály pro úsek teoretického vyučování konzultované s odborníky z praxe (skripta, portfolia, výukový portál Atutor) a pro úsek OV (pracovní sešity na základě spolupráce a zkušeností s výukovými metodami v družebních zahraničních školách). Odborníci z praxe se podílejí na tvorbě ŠVP (v r. 2015 byly aktualizovány a umístěny na web školy všechny nabízené obory vzdělání). Odměna žákům za produktivní práci je od r. 2013 vyplácena diferencovaně podle skutečně odvedené práce na provozních pracovištích (hodnotí instruktoři, kterých je v TŽ aktuálně cca 190, a učitelé OV). Od téhož roku byli stanoveni garanti výuky jednotlivých oborů vzdělání (14 garantů u zřizovatele a 6 garantů ve škole). Od roku 2014 byl zaveden kreditní systém hodnocení žáků, kdy žáci získávají kredity za prospěch, chování, kvalitu práce při OP, soutěže, závěrečné zkoušky. Žáci s největším počtem kreditů získávají od TŽ po absolvování školy pracovní smlouvu na dobu neurčitou včetně poskytovaných benefitů. Kreditní systém je využíván i při celoročním hodnocení tříd s názvem „Borec Kanady“, kdy jsou vítězné třídy finančně odměněny a získávají „dny s třídním učitelem“. 

Škola a firma společně nahlížejí na úseky teoretické i praktické výuky. Od r. 2013 pracují na úseku teorie 4 a na úseku OV 3 koordinátoři výuky. Dvakrát ročně probíhají motivačně hodnotící rozhovory s učiteli, při nichž se stanoví cíle pro další období. Zřizovatel školu materiálně podporuje. Škola díky tomu modernizovala odborné učebny (dílny) z materiálů v TŽ po inovaci výrobních linek již nepotřebných, ale pro žáky velmi přínosných.    

Spolupráce SOŠ Třineckých železáren a TŽ má dlouholetou tradici. Společnost v roce 2002 vytvořila vlastní program spolupráce se školami všech stupňů. Jednotlivé aktivity jsou zaměřeny především na motivaci žáků pro studium technických oborů.  Vybraní žáci školy mají garanci zaměstnání ve skupině Třinecké železárny - Moravia Steel.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu