• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SOŠ Třineckých železáren a Strojíren a staveb Třinec nejen při realizaci stáží učitelů ve firmě a volnočasových aktivit žáků oboru vzdělání Obráběč kovů

Škola: Střední odborná škola Třineckých železáren, Lánská 132,739 61 Třinec – Kanada

Firma: Strojírny a stavby Třinec, a. s., Průmyslová 1038, 739 61 Třinec - Staré Město

Střední odborná škola Třineckých železáren (TŽ) byla založena v r. 1936 jako Závodní škola TŽ. V průběhu let měnila názvy a zřizovatele, ale stále byla zaměřena zejména na technické obory vzdělání pro potřeby zaměstnavatelů v regionu, především TŽ. Firma se opět stala zřizovatelem školy od 1. 9. 2009. Škola je již několik let zapojena do mezinárodní spolupráce středních škol (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Ve spolupráci s ÚP v Třinci a ve Frýdku-Místku a dle situace na trhu práce jsou ve škole zajišťovány rekvalifikační programy. Přestože je SOŠ TŽ školou soukromou, studium poskytuje bezplatné.

Aktuálně škola nabízí výuku ve třech 4letých studijních oborech vzdělání (Elektrotechnika, Hutník operátor a Mechanik seřizovač), deseti 3letých učebních oborech vzdělání (Elektrikář - silnoproud, Hutník, Instalatér, Obráběč kovů, Strojní mechanik, Slévač, Kuchař-číšník, Stravovací a ubytovací služby, Pečovatelské služby a Strojírenské práce) a jednom oboru 3letého dálkového studia (Provozní technika). Absolventi oboru vzdělání Obráběč kovů se uplatní jako soustružníci, frézaři, brusiči, vrtaři a operátoři CNC obráběcích strojů. Stěžejními předměty jsou technologie, strojnictví, technická dokumentace a ICT.

Škola se cíleně zaměřuje na rozvoj pro potřeby svého zřizovatele, firem ve skupině TŽ - Moravia Steel (Strojírny a stavby Třinec, a. s., Slévárny Třinec, a. s., ENERGETIKA TŘINEC, a. s., TRIALFA, s. r. o., Třinecké gastroslužby, s. r. o.) a ostatních výrobních firem v regionu. TŽ jsou největší českou hutí s domácím kapitálem, která vyrábí nejvíce oceli v ČR. S desítkami dceřiných společností se řadí k významným průmyslovým uskupením ve střední Evropě.

Spolupráce mezi školou a firmou Strojírny a stavby Třinec, a. s. funguje již desítky let. Firma se významně podílí na odborné přípravě žáků nejen z řad obráběčů kovů, ale i strojních mechaniků a elektrikářů pro silnoproud. Fundovaní odborníci z praxe (instruktoři) pomáhají připravovat žáky, kteří ve firmě vykonávají odborný výcvik (OV), na budoucí povolání. Firma dle svých potřeb podává návrhy na změny ŠVP a podílí se na motivačních aspektech pro žáky (náborový příspěvek, odměny za výborné učební výsledky). Škola se společně s firmou účastní náborových akcí („Burza škol“ a „Řemeslo má zlaté dno“), pro žáky ZŠ organizuje exkurze.

Učitelé OV a odborných předmětů se v rámci dalšího vzdělávání účastní stáží ve firmě. Poprvé tato akce proběhla v rámci projektu POSPOLU. Témata pro stáže byla zpracována dle potřeb firmy a zakázek, které firma měla v době konání stáží. Plán stáží byl sestaven ve spolupráci s pracovníkem firmy (mistrem) tak, aby nebyla narušena výuka. Stáží se účastnili 3 učitelé každý čtvrtek a pátek (celkem 16 dnů) v době od 6 do 14 hod. o hlavních prázdninách, a to na 3 odborných pracovištích (technologický úsek, oblast programování a oblast metrologie). Kromě toho se uskutečnila 1denní exkurze během školního roku. Do dalšího vzdělávání učitelů se zapojili technolog, vedoucí programátor a vedoucí metrologie. Hodnocení provedl koordinátor praktického vyučování vyplněním dotazníku POSPOLU.  Na základě získaných zkušeností došlo k úpravě ŠVP.

Firma se školou spolupracuje také při organizování volnočasových aktivit žáků. Žáci se účastní soutěží v rámci školy. Ti nejlepší pokračují v krajském kole soutěže KOVO JUNIOR v oboru Obráběč kovů v rámci projektu Přehlídka České ručičky na podporu učňovského školství. Vyhlašovatelem soutěže je CECH KOVO ČR. V průměru se jí účastní 12 žáků. V rámci školního kola žáci prověří svou zručnost ve firmě pod dohledem instruktorů. Materiálně vše zajišťuje škola i firma, personálně pak učitel OV, instruktor a provozní mistr. Spolupráce je podchycena smluvně. Žáci jsou tabulkově ohodnoceni a ti nejlepší jsou odměněni nákupní poukázkou.

Zmíněné formy spolupráce jsou vnímány ze strany školy i firmy pozitivně, a proto je obě strany plánují v budoucnu dále rozvíjet. Přínos stáží učitelů pro výuku vnímají také žáci. Co se týče soutěží, žáci o ně mají zájem a díky partnerství firmy a školy vykazují stále lepší výsledky.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu