• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SOŠ Prostějov a Gala při odborném výcviku, náboru nových žáků a realizaci nové závěrečné zkoušky žáků oboru vzdělání Výrobce kožedělného zboží

Škola: Střední odborná škola Prostějov, nám. Edmunda Husserla 1, 796 55 Prostějov

Firma: GALA a. s., Západní 1/75, 797 32 Prostějov - Krasice

Budova dnešní Střední odborné školy Prostějov byla postavena v roce 1872, kdy nesla název Zemská vyšší škola reálná. Koncem 2. světové války se přejmenovala na Státní reálné gymnázium, po válce pak na Učňovskou školu a v letech 1996-2015 se jmenovala SOU obchodní. Škola vzdělává žáky v oblasti gastronomie, obchodu a služeb, v atraktivních oborech, které mají širokou možnost uplatnění na trhu práce.

Škola aktuálně nabízí vzdělávání v sedmi 3letých učebních oborech vzdělání (Výrobce kožedělného zboží, Cukrář, Čalouník, Číšník, Kuchař, Prodavač a Řezník, uzenář), ve dvou 4letých studijních oborech vzdělání (Kosmetické služby a Obchodník) a 2leté nástavbové studium oboru vzdělání Podnikání. V oboru vzdělání Výrobce kožedělného zboží se žáci naučí zpracovávat materiály pro výrobu kožedělného zboží, tj. provádět kompletní montáže výrobků podle výrobních postupů a technické dokumentace v galanterní, brašnářské a sedlářské výrobě.

SOŠ Prostějov úzce spolupracuje se zaměstnavateli a podnikateli v regionu za účelem zatraktivnění aktuálně nedostatkových oborů vzdělání a motivace žáků k dokončení a zefektivnění jejich studia. Důležitým sociálním partnerem školy je firma GALA a. s., která vyrábí sportovní a medicinální míče, vybavení pro turistiku, šité doplňky pro armádu a policii, postroje na zahradní a záchranářskou techniku, šátky, vaky a nosiče dětí, boxovací pytle a další výrobky šité galanterie. Na pracovištích firmy je realizována praktická výuka oboru vzdělání Výrobce kožedělného zboží. Žáci se podle témat teoretické výuky účastní exkurzí ve firmě (manipulace, šicí dílna, modelárna).

Od školního roku 2012/2013 vykonávají žáci 3. ročníku v provozu firmy 1týdenní odborný výcvik (OV). Mají se tak možnost v reálném prostředí seznámit s výrobním procesem firmy od oddělování materiálů až po finální zpracování výrobku. OV je realizován tak, aby žáci získali představu o reálném pracovním prostředí, rozvinuli návyky související s bezpečností práce a ochranou zdraví při práci na pracovišti, využili technologické vybavení firmy a osvojili si etický kodex ve firmě. V rámci projektu POSPOLU proběhl OV 5 žáků 3. ročníku na plně vybavené šicí dílně v ranní směně. Žáci byli zařazeni do dílenského kolektivu s cílem během vymezeného času obsáhnout co nejrozmanitější práce výrobního procesu. Každý žák v rámci OV pracoval min. na 4 různých vzorech výrobků a vystřídal min. 9 technologických operací.

Na pracovišti byli při OV s žáky přítomni dva vyškolení instruktoři, kteří společně hodnotili jejich vykonanou práci a výsledné hodnocení zapisovali do pracovního deníku. Žáci za produktivní práci obdrželi odměnu v souladu se zásadami o odměňování v GALA a. s. Cílem spolupráce do budoucna je prodloužit délku OV minimálně na 3 měsíce a zapojit do něj i žáky nižších ročníků.

GALA a. s. dále se školou spolupracuje při náborových akcích, např. besedách se žáky 9. tříd ZŠ. Firma poskytuje propagační materiály (letáčky, brožury, samolepky), které se využívají při dnu otevřených dveří školy. Jedná se o jednorázové akce v říjnu a prosinci v prostorách školy. Za firmu zajišťuje akci jeden její pověřený pracovník. Veškeré náklady hradí škola.

Škola využívá jednotné zadání závěrečné zkoušky (JZZZ), a to v části písemné, praktické i ústní. Praktická část závěrečné zkoušky byla v rámci projektu POSPOLU realizována podle jednotného zadání na odloučeném pracovišti SOŠ Prostějov (OP SOŠ) - Gala Krasice. Konalo ji 8 žáků a trvala 2 dny po 7 hodinách. Žáci při ní plně využili vybavení OP SOŠ. Členem zkušební komise byl odborník z praxe, zaměstnanec GALA a. s. Veškeré finanční náklady hradila škola.

Partnerství ZOŠ Prostějov a GALA a. s. je do velké míry ovlivněno počtem žáků v ročnících a náborem nových žáků. V každém případě je oboustranně výhodné a do budoucna je potřeba ho ještě rozšířit. Firma úspěšným absolventům školy nabízí pracovní smlouvy.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu