• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SOŠ logistické a SOU Dalovice a WITTE Nejdek při odborné praxi žáků oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy

Škola: Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice, Hlavní 114/29, 362 63 Dalovice

Firma: WITTE Nejdek, spol. s r. o., Rooseveltova1299, 362 21 Nejdek

Vznik Střední odborné školy logistické a středního odborného učiliště Dalovice se váže k roku 1958. Škola prošla vývojem od spojového učiliště přes školu s obory úzce zaměřenými na poštovnictví až do současné podoby, kdy jako SOŠ a SOU poskytuje unikátní vzdělání v oblasti široké logistiky. Škola se rovněž stala místním centrem celoživotního vzdělávání. Historická budova nabízí nadstandardní vybavení informačními technologiemi. Škola se může pochlubit významným oceněním - 1. místem v roce 2014 a 2. místem v roce 2015 v Karlovarském kraji v anketě „Škola doporučená zaměstnavateli“ - udělovaným zástupci předních firem z celé České republiky.

Škola nabízí školní vzdělávací programy z oblasti logistiky v denní m i dálkovém nástavbovém studiu. Aktuálně vyučuje 4leté studijní obory vzdělání Provoz a ekonomika dopravy - logistika (jediný obor tohoto druhu v regionu) a Logistika ve službách a finančnictví, 3leté učební obory vzdělání Manipulant poštovního provozu a přepravy a Operátor skladování a přepravy a nástavbové studium oboru vzdělání Podnikání. Logistika je perspektivní disciplína s uplatněním ve firmách všech oborů. Absolventi školy získávají znalosti týkající se materiálových, informačních a peněžních toků od jejich vzniku až k zákazníkovi.

Teoretické poznatky si žáci ověřují při odborných praxích (OP) v partnerských firmách. K nim patří především různé dopravní a spediční firmy v kraji a firmy s dopravou související (WITTE Nejdek, spol. s r. o., České dráhy, a. s., Praha, ČD Cargo, a. s., Praha, Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s., Letiště Karlovy Vary s. r. o., DHL SERVIS s. r. o., Praha, GEIS Parcel CZ s. r. o., Ejpovice, Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s., Autobusy Karlovy Vary, a. s., SKF Lubrication Systems CZ, s. r. o., Chodov, L.C. SOKOTRANS REALITY a. s., Sokolov aj.). Snahou školy je síť spolupracujících firem dále rozšiřovat především o velké firmy s vlastním logistickým oddělením.

S WITTE Nejdek, spol. s r. o., jedním z největších zaměstnavatelů v kraji, který vyvíjí a vyrábí zamykací systémy kapot, dveří a bezpečnostní systémy sedadel automobilů, škola spolupracuje od roku 2000 v mnoha oblastech. Žáci vykonávají ve firmě OP, firma se prezentuje na dnu otevřených dveřích ve škole, na logistické burziádě, žáci pomáhají při pořádání firemních akcích (Noc techniků, Noc konstruktérů) a chodí o prázdninách do firmy na letní brigádu. V plánu je rozšířit spolupráci i do oblasti odborného výcviku.

Do WITTE Nejdek, spol. s r. o. docházejí  na OP především žáci 2. a 3. ročníku oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy v délce 10 pracovních dní (celkem 60 hodin). Každý žák projde výběrovým řízením, kde se ověřují jeho jazykové schopnosti a práce s PC. V průběhu OP žáci vykonávají různé činnosti v oblasti skladového hospodářství, logistiky, dopravních a přepravních procesů a spediční služby. Na různých úsecích firmy pracují pod dohledem instruktorů. Učitel praktického vyučování provádí min. jednou v průběhu OP kontrolu žáků ve firmě, vykonává dohled nad obsahem a organizací OP. Materiálně technické zabezpečení a zajištění obědů je zcela v kompetenci firmy. Náklady na dopravu a ostatní náklady si hradí žáci sami. Za OP nenáleží žákům finanční odměna.

Povinnými výstupy z praxe jsou: záznam o OP (obsahuje hodnocení žáka ze strany instruktora i učitele praktického vyučování a sebehodnocení žáka), žákova informativní zpráva z praxe a ročníková práce z OP, v níž žák popíše firmu, jednotlivé činnosti, které v ní vykonával, a zhodnotí klady a zápory OP. Po úspěšném absolvování OP vydá WITTE Nejdek, spol. s r. o. všem zapojeným žákům osvědčení – doklad o absolvování.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu