• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SOŠ, Litvínov – Hamr a firem Vlastimil Komínek a Milan Pejla nejen při využití odborníků z praxe při výuce oboru vzdělání Tesař

Škola: Střední odborná škola, Litvínov - Hamr, příspěvková organizace, Mládežnická 236, 435 42 Litvínov - Hamr

Firmy: Vlastimil Komínek, Vrchlického 1098, 436 01 Litvínov - Horní Litvínov; Milan Pejla, Husova 30, 435 33 Louka u Litvínova

Střední odborná škola, Litvínov - Hamr, příspěvková organizace je po celou svou historii spojena s výukou tradičních krušnohorských řemesel a služeb. Již v roce 1890 existovala v Horním Litvínově německá státní škola pro průmysl hračkářský. V roce 1962 bylo založeno učiliště v Kopistech, které se v roce 1974 přestěhovalo do budovy v Litvínově - Hamru. Dnes zde působí integrovaná škola, jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj. Škola úspěšně spolupracuje se školou v Německu, průběžně se zapojuje do školních projektů a spolupodílí se na jejich realizaci (např. UNIV).

Aktuálně se ve škole vzdělává cca 500 žáků 3letých učebních oborů vzdělání Aranžér, Čalouník, Kadeřník, Krejčí, Prodavač, Truhlář, Tesař a Umělecký truhlář. Ve vzdělávání lze pokračovat nástavbovým studiem oboru vzdělání Podnikání zakončeným maturitní zkouškou. Škola dále nabízí výuku v 4letých studijních oborech vzdělání Operátor dřevařské a nábytkářské výroby (od r. 2006) a Grafický design (od r. 2008). Skladba oborů vzdělání umožňuje prostupnost mezi učebními a studijními obory.

SOŠ v Litvínově- Hamr rozvíjí partnerství s celou řadou firem působících v regionu. Jsou mezi nimi jak OSVČ, tak středně velké firmy: Arco truhlářství s. r. o., Most, TRUNN s. r. o., Bílina, Milan Pejla, Louka u Litvínova, Vlastimil Komínek, Litvínov nebo Vlastimil Ledvina, Lenešice. Tyto firmy byly zapojeny také do projektu POSPOLU, který v monitoringu ověřil jejich spolupráci se školou v oborech vzdělání Tesař a Truhlář.

Obor vzdělání Tesař se ve škole vyučuje od roku 2012. Škola ho otevřela po domluvě se zaměstnavateli, kteří projevili zájem o absolventy tohoto oboru vzdělání. Teoretická výuka probíhá v učebnách školy. Je založena na zvládnutí materiálů, technologie, konstrukce a je neustále obohacována o nejnovější poznatky z oboru. Odborný výcvik (OV) žáci absolvují již od konce 1. ročníku ve vybraných firmách. Kromě OV škola a firmy spolupracují při realizaci jednotného zadání závěrečné zkoušky (JZZZ), organizaci volnočasových aktivit žáků a při využití odborníků z praxe při plánování a realizaci výuky.

Uplatnění odborníka z praxe je velmi široké. Odborník je zapojován přímo do výuky OV (přednášky vázané k probíranému tématu, předvedení techniky používané v tesařství). Jeho časové vytížení představují 2 hodiny přípravy na výuku a až 5 hodin ve výuce. Přednášky vede odborník sám za přítomnosti učitele OV, který ho s dostatečným předstihem seznámí s požadovaným tématem. Přednáška se koná tzv. frontální formou - žáci naslouchají výkladu proloženému diskuzí s praktickým předváděním. Hodnocení výuky provádí odborník slovně ihned po vyučování, a to jak s žáky, tak s učitelem. Samotného odborníka hodnotí zúčastněný učitel slovně při poradách s vedením školy. Kromě přednášek existuje praktická forma spolupráce. Žáci a učitelé se účastní v rámci vyučování exkurzí ve firmě, kde jim odborník z praxe předvede ukázky činností přímo ve výrobě. Škola tuto formu spolupráce spíše preferuje pro větší názornost pro žáky.

Zkušenosti školy s odborníkem z praxe jsou pozitivní. Přínosem je promítnutí novinek a moderních technologií do výuky, návaznost výuky na moderní trendy dnešní doby a rozšíření kompetencí žáků a učitelů u daného tématu představením novinek při výrobě. Spolupráce s odborníky je dlouholetá, vždy záleží na učitelích, zda odborníky ve výuce osloví a využijí.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu