• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SOŠ a SOU Beroun - Hlinky a KSÚS Středočeského kraje a PROBO BUS při odborné praxi žáků oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy

Škola: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun - Hlinky, Okružní 1404, Okružní 1404, 266 73 Beroun

Firmy: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5; PROBO BUS a. s., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr

Od svého založení roku 1968 až po současnost prošla Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun - Hlinky, Okružní 1404 mnohými transformacemi. Původní Učňovská škola Beroun -Hlinky existovala do roku 1980. Poté, co byla škola zařazena do projektu optimalizace škol, byly s ní postupně sloučeny ISŠ Beroun, SOU obchodní Beroun, ISŠ technická Beroun a OU Liteň. Dnes škola vyučuje ve dvou budovách - v Hlinkách a na Závodí. Ve školním roce 2008/2009 bylo v areálu školy dostavěno Středisko odborné výchovy.

Škola technického zaměření je kromě nových oborů vzdělání, které zavádí dle požadavků trhu práce, tradičně spojena s obory souvisejícími s dopravou a logistikou. Aktuálně nabízí výuku v patnácti 3letých učebních oborech vzdělání (11 kategorie H a 4 kategorie E), třech 4letých studijních oborech vzdělání a jednoho oboru nástavbového studia (včetně dálkové formy). Žáci studijního oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy se učí pracovat se systémy řízení jednotlivých druhů dopravy, organizovat přepravu cestujících a zboží. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.

Škola úspěšně spolupracuje s několika firmami v regionu, které jsou vstřícné práci s mladými lidmi. Patří mezi ně např.: Arriva Services a. s., Králův Dvůr, GZ Media, a. s., Loděnice, MyJa Tech s. r. o., Beroun, KERAMET, spol. s r. o., Praha, PROBO BUS a. s., Králův Dvůr či Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Praha (KSÚS Středočeského kraje).

KSÚS Středočeského kraje je od r. 2001 vlastníkem silnic II. a III. třídy, které se na území kraje nacházejí. Patří pod ni SÚS Kladno, SÚS Mnichovo Hradiště, SÚS Benešov a SÚS Kutná Hora, zřízené za účelem zajištění správy a údržby těchto silnic. Mezi školou a firmou probíhá spolupráce v několika posledních letech. Žáci si ověřují teoretické znalosti v praxi a čerpají zkušenosti odborného školeného personálu organizace na provozovnách během konání jejich odborné praxe (OP).

PROBO BUS a. s. zajišťuje od r. 1995 v regionu Berounska, Hořovicka, Příbramska a Rokycanska veřejnou linkovou autobusovou dopravu a MHD a také smluvní dopravu pro významné společnosti v průmyslových zónách u Žebráka a Zdic. Jako součást skupiny ARRIVA je jedním z významných zaměstnavatelů v regionu. Škola s firmou spolupracuje od jejího založení (dříve se subjektem Probo trans). Žáci vykonávají OP na provozovnách v Králově Dvoře a Hořovicích. Naučí se pracovat se systémy řízení jednotlivých druhů dopravy, využívat sdělovací a zabezpečovací techniku v dopravě a uplatňovat principy logistiky při řízení materiálového toku. V praxi si ověří poznatky o sestavování jízdních řádů, archivaci účetních dokladů a sběru a vyhodnocení informací od zákazníků (oblast marketingu).

OP žáků je plánována v souladu se ŠVP a plánem školy obvykle v ročních intervalech, kdy se připravují termíny praxe a počet zapojených žáků. Je podchycena smluvně. Žáci 2. a 3. ročníku pod vedením instruktora procházejí v průběhu OP jednotlivými odděleními a provozy obou jmenovaných firem a účastní se jejich marketingových průzkumů. V rámci projektu POSPOLU OP v KSÚS Středočeského kraje vykonávali 4 žáci 2. ročníku a 4 žáci 3. ročníku, v PROBO BUS a. s. to bylo po 8 žácích 2. a 3. ročníku, vždy v rozsahu 5 až 10 dní. Materiálně technické zabezpečení bylo plně v kompetenci firem, v případě potřeby byli žáci vybaveni ochrannými pomůckami. Zajištěním OP byli pověřeni vedoucí provozů (instruktoři), pracovníci s mnohaletou praxí. Škola ani firmy žákům finančně nepřispívaly. Žáci si vedli deník OP, v závěru praxe jim do něj instruktor zapsal hodnocení. Žáci dále vypracovali z OP samostatnou práci podle zadaných kritérií, kterou hodnotil učitel, odpovědný za OP. Celkové hodnocení žáka z OP se započítalo do známky z odborného předmětu doprava a přeprava.

Pozitiva partnerství školy a obou firem jsou praktické ověření znalostí žáků z odborných předmětů, snaha firem ukázat žákům všechny stránky provozu podniků, ochota uvést žáky do problematiky jejich provozů údržby komunikací a přepravní společnosti. V průběhu OP vyvstala větší potřeba odborných exkurzí a seminářů a delší OP v rámci studia. V regionu se nachází mnoho firem zaměřených na dopravu, přepravu a logistiku, absolventi oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy jsou tudíž dobře umístitelní na trhu práce.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu