• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce ŠKODA AUTO, SOU strojírenské, odštěpný závod a ŠKODA AUTO při realizaci profilové maturitní zkoušky a při využití odborníka z praxe při výuce žáků oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy

Škola: ŠKODA AUTO a. s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod, tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav – Mladá Boleslav II

Firma: ŠKODA AUTO a. s., tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, závod Kvasiny

ŠKODA AUTO a. s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod (SOUs) je součástí ŠKODA Akademie, která byla založena v dubnu 2013 za účelem komplexního vzdělávání žáků a zaměstnanců ŠKODA AUTO a. s. K stěžejním činnostem školy patří odborné vzdělávání žáků a rozvoj talentů s cílem propojit odborné a sociální kompetence, předat know-how a zajistit konkurenceschopnost a připravenost žáků pro nástup do praxe. Provozní a investiční náklady školy jsou plně v režii ŠKODA AUTO a. s. Úspěšní absolventi školy získávají od firmy nabídku pracovního místa.

Škola poskytuje úplné střední odborné vzdělávání, střední odborné vzdělávání a odborné vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech vzdělání, které je orientováno na budoucí inovativní technologie a vychovává pro ŠKODA AUTO a. s. žádané odborníky. Je založeno na jednotném kvalifikačním konceptu za přispění moderních vyučovacích a výukových metod. Velká část přípravy žáků v závěrečných ročnících - odborný výcvik a odborná praxe (OP) - se odehrává na provozních pracovištích firmy. Oba partneři si uvědomují, že právě intenzivní seznámení se s realitou ve výrobě je jednou z nejdůležitějších součástí odborného vzdělávání.

4letý studijní obor vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, zaměření průmyslový logistik, byl vytvořen na základě potřeb provozů společnosti ŠKODA AUTO a. s. Jeho výuka poskytuje žákům poznatky a dovednosti pro uplatnění v logistických řetězcích firmy (nákup, doprava, řízení skladovacích procesů, dokumentace a řízení vnitřních toků materiálů). Je koncipována tak, aby se absolvent dokázal orientovat v tradičních i nových trendech v logistice, dopravě, ekonomice a základní právní problematice, důraz je kladen i na rozvoj komunikačních dovedností včetně výuky cizích jazyků.

Spolupráce SOUs a ŠKODA AUTO a. s. trvá již více než 45 let. Firma je jedním z nejstarších výrobců automobilů na světě a díky závodům v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí patří k největším a nejdůležitějším podnikům v Česku. Významné výrobní kapacity rozvíjí také v Číně, Indii a Rusku. V současné době má po celém světě více než 25 750 zaměstnanců.

Tréninkové centrum logistiky (TCL) ve firmě organizuje a materiálně zajišťuje praktickou část profilové maturitní zkoušky (PMZ) žáků oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy zaměřenou na praktické logistické činnosti a test operátora logistiky. V rámci projektu POSPOLU, který tuto formu spolupráce školy a firmy ověřil, se zkoušky účastnilo 29 žáků. Témata maturitních prací si žáci sami navrhli, jejich obsah mohli přímo konzultovat na pracovištích firmy, jichž se dané téma práce týkalo. Praktická zkouška proběhla ve 2 dnech jednak v TCL, jednak v učebně SOUs, vybavené počítači s nainstalovaným softwarem pro simulace logistických činností.

Na zadání, vysvětlení a hodnocení praktické činnosti a na přípravě a hodnocení testu operátora logistiky se podíleli 3 odborníci z praxe (nebyli členy zkušební komise). Časová náročnost odborné přípravy na praktickou zkoušku byla cca 2 týdny, jednotlivá zkouška každého žáka trvala cca 1 hodinu. Během praktické zkoušky se osvědčila výborná spolupráce se specialisty z oboru s přímou návazností na činnosti v praxi a odborná příprava žáků nad rámec jejich OP na pracovištích firmy.

Škola využívá odborníky z praxe nejen při realizaci praktické části PMZ , ale také při přednáškách na pracovištích firmy, kde žáci oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy vykonávají OP. Zástupce oddělení (odborník z praxe) seznámí žáky ještě před zahájením OP se strukturou oddělení a jeho činnostmi. Žáci dále absolvují exkurze v Tréninkovém centru firmy, v Servisním centru, na provozních pracovištích firmy aj. V rámci exkurzí se účastní několika odborných přednášek, které přímo navazují na témata probíraná v teoretické výuce. Ve většině případů je odborník z praxe zároveň instruktorem, který hodnotí žáky v rámci OP ve firmě. Pokud přednáší ve škole, hodnotí pouze aktivitu žáků a jejich přístup k výuce. Ostatní je na učiteli odborného předmětu a vedení školy.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétních případových studií projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případové studie najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ, a to o PMZ ke stažení zde, o využití odborníka z praxe ve výuce zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu