• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce ŠKODA AUTO, SOU strojírenské, odštěpný závod a ŠKODA AUTO při odborném výcviku žáků oboru vzdělání Nástrojař a při realizaci dalšího vzdělávání učitelů ve firmě

Škola: ŠKODA AUTO a. s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod, tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav – Mladá Boleslav II

Firma: ŠKODA AUTO a. s., tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, závod Kvasiny

ŠKODA AUTO a. s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod (SOUs) je součástí ŠKODA Akademie, která byla založena v dubnu 2013 za účelem komplexního vzdělávání žáků a zaměstnanců ŠKODA AUTO a. s. K stěžejním činnostem školy patří odborné vzdělávání žáků a rozvoj talentů s cílem propojit odborné a sociální kompetence, předat know-how a zajistit konkurenceschopnost a připravenost žáků pro nástup do praxe. Provozní a investiční náklady školy jsou plně v režii ŠKODA AUTO a. s. Úspěšní absolventi školy získávají od firmy nabídku pracovního místa.

Škola poskytuje úplné střední odborné vzdělávání, střední odborné vzdělávání a odborné vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech vzdělání, které je orientováno na budoucí inovativní technologie a vychovává pro ŠKODA AUTO a. s. žádané odborníky. Je založeno na jednotném kvalifikačním konceptu za přispění moderních vyučovacích a výukových metod. Velká část přípravy žáků v závěrečných ročnících se odehrává na provozních pracovištích firmy.

Společnost ŠKODA AUTO a. s. je jedním z nejstarších výrobců automobilů na světě a díky závodům v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí patří k největším a nejdůležitějším podnikům v Česku. Významné výrobní kapacity rozvíjí také v Číně, Indii a Rusku. V současné době má po celém světě více než 25 750 zaměstnanců. Její spolupráce se SOUs trvá více než 45 let, kdy jsou žáci v rámci odborného výcviku (OV) a odborné praxe zařazováni na provozní pracoviště firmy. Oba partneři si uvědomují, že právě intenzivní seznámení se s realitou ve výrobě je jednou z nejdůležitějších součástí odborného vzdělávání.

Cílem OV je získání odborných vědomostí, potřebných dovedností a správných návyků, ale i vedení žáků k technologické kázni, kvalitě výroby, dodržování zásad BOZP a hospodárnému využívání surovin a energií. OV v rámci projektu POSPOLU probíhal blokově (týden teorie ve škole, týden praxe na pracovištích firmy) vyjma přípravy na závěrečné zkoušky a účastnilo se ho 35 žáků oboru vzdělání Nástrojař. V praktické části žáci docházeli na 3 modulová pracoviště nářaďovny, jež byla zavedena podle vzoru nářaďoven v koncernu VW a kde se procvičovali v dovednostech na lisovacím, metalurgickém a svařovacím nářadí, které není součástí výbavy školy. Na každém modulovém pracovišti se 5 žákům věnoval 1 instruktor, přičemž tyto 3 skupiny se v průběhu praxe pravidelně střídaly. Učitel OV denně prováděl pedagogický dozor nad žáky. Hodnocení žáků bylo v kompetenci instruktora, jenž ho konzultoval s učitelem OV.

Způsob provozní praxe žáků v modulových centrech nářaďovny je teprve v začátcích a do budoucna je potřeba tuto formu spolupráce ještě „vyladit“ (bude řešeno samostatným projektem). Všeobecně je ale výchova potenciálních zaměstnanců pro firmu velkým přínosem.

SOUs a ŠKODA AUTO a. s. spolupracují také při realizaci dalšího vzdělávání učitelů ve firmě. To se děje formou odborných přednášek, diskuzí s odborníky a simulačního předvedení. Nedílnou součástí je i exkurze učitelů v provozu firmy. Cílem je prohloubení znalostí v oblasti výroby lisovacích, kovacích a svařovacích nástrojů. 3denní stáže (8 hodin/den) ve firmě se v rámci POSPOLU účastnilo 12 učitelů. Technické vybavení plně vyhovovalo k osvojení daných kompetencí. Na stáži se podílelo 6 zaměstnanců nářaďovny.

Oba partneři chtějí do budoucna rozšířit spolupráci na další pracoviště a posílit transfer know-how mezi SOUs a provozními pracovišti. Společným cílem je aktualizace ŠVP s ohledem na potřeby praxe a nastavení komplexní koncepce spolupráce mezi školou a odbornými provozy firmy.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu