• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce OA Prostějov a Statutárního města Prostějov při odborné praxi žáků oboru vzdělání Obchodní akademie

Škola: Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18, Palackého 159/18, 796 01 Prostějov

Firma: Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Dějiny Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18 sahají více než 120 let do minulosti. Škola byla založena jako Městská vyšší škola obchodní v roce 1894 a během své historie několikrát změnila jméno. Je zaměřená na vzdělávání v oblasti ekonomické, obchodně podnikatelské a administrativní činnosti. V současnosti má přes 200 žáků - budoucích manažerů, pracovníků a ředitelů bank, odborných učitelů, ekonomů a pracovníků dalších profesí spojených s ekonomickým vzděláním. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na VŠ nejen ekonomického zaměření.

Aktuálně škola vyučuje 4letý studijní obor vzdělání Obchodní akademie. Ve 3. ročníku si žáci mohou zvolit odborné předměty z oblasti účetnictví a daní, cestovního ruchu,  bankovnictví a pojišťovnictví. Škola nabízí také formu dálkového studia. Obor je na trhu práce velmi žádaný, nová doba si však vyžádala jeho modernizaci včetně rozšíření nabídky volitelných předmětů. V posledních letech se ukazuje, že na pracovním trhu velmi chybí technicky vzdělaní mladí lidé. Proto se škola rozhodla rozšířit dovednosti absolventů i v tomto směru a nově nabízí zaměření studia “ekonom pro technické obory”.

Spolupráce OA Prostějov se Statutárním městem Prostějov má poměrně dlouhou tradici. Již celá desetiletí žáci 2. a 3. ročníků školy vykonávají v prostorách magistrátu města odbornou praxi (OP). Každoročně se jedná nejméně o 15 žáků. Magistrát města je orgánem města Prostějova, který plní úkoly v oblasti samostatné i přenesené působnosti města. Statutární město Prostějov je významným zaměstnavatelem v rámci regionu.

Plánování OP žáků probíhá systematicky při jednáních zástupců školy a magistrátu. Specifikují se oblasti, v nichž budou žáci OP vykonávat, a cíle, kterých má být dosaženo. Ke stěžejním cílům patří seznámení žáků s organizační strukturou magistrátu a jeho každodenním chodem. Žáci v průběhu OP poznají konkrétní právní předpisy vztahující se k činnosti daného odboru magistrátu a tím i problematiku veřejné správy. Vedoucí praxe po dohodě se zástupcem školy a žákem určí, ve kterém odboru bude žák vykonávat svoji OP. Po celou dobu trvání OP má žáky na starosti instruktor - mentor (jejich počet je závislý na počtu žáků), který je seznamuje s chodem odboru a činnostmi, jež odbor vykonává, a zadává jim úkoly dle předem připraveného harmonogramu. V závěru OP instruktor vyhodnotí její průběh a hodnocení předá žákům pro potřeby školy.

V rámci projektu POSPOLU se OP na magistrátu účastnilo 10 žáků 2. ročníku a 5 žáků 3. ročníku, a to v době maturitních zkoušek, tj. v 2. polovině května souvisle v rozsahu 2 týdnů (10 pracovních dnů). Hodinová dotace byla pro žáky 2. ročníku 6 hod./den a pro žáky 3. ročníku 8 hod./den. Žáci měli na pracovištích k dispozici počítač, telefon a další prostředky kancelářské techniky. Finanční zajištění nebylo ze strany školy žádné.

OP žáků OA Prostějov je realizována tak, aby se žáci naučili vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, osvojili si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit, dodržovali zásady a předpisy BOZP, byli schopni se kriticky dívat na výsledky vlastní práce, byli odolní vůči stresu a dokázali předcházet konfliktům. Pracoviště magistrátu města Prostějova potřebám a účelu OP plně vyhovují a spolupráce školy a města se plánuje rozvíjet i v dalších letech.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu