• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce OA Lysá n. L. a Města Lysá n. L. a Výstaviště Lysá n. L. při odborné praxi žáků oboru vzdělání Obchodní akademie

Škola: Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534, Komenského 1534/16, 289 22 Lysá nad Labem

Firmy: Město Lysá nad Labem, MÚ, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem; Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r. o., Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 byla zřízena dne 1. dubna 1995 MŠMT ČR. Od r. 2001 je jejím zřizovatelem Středočeský kraj. Škola kromě výuky žáků může pořádat odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce pro veřejnost, včetně lektorské činnosti. Žáci školy povinně studují 2 cizí jazyky. Absolventi se nejčastěji uplatní jako účetní či asistenti ve státním i soukromém sektoru, referenti ve veřejné správě, v cestovním ruchu nebo v oblasti managementu. Řada z nich úspěšně pokračuje ve studiu na VŠ.

Aktuálně škola poskytuje úplné střední odborné vzdělávání zakončené maturitní zkouškou ve dvou 4letých oborech vzdělání - Obchodní akademie a Ekonomické lyceum. Obor vzdělání Obchodní akademie se ve škole vyučuje od založení školy. Škola pravidelně realizuje celoškolní a ročníkové projekty, z nichž dva (Ekonomický projekt, projekt Kam po maturitě?) úzce souvisejí s odbornou praxí (OP) žáků.

Individuální OP žáci konají obvykle v rozsahu 2 týdnů v 2. ročníku (1 týden v 1. pololetí a 1 týden v 2. pololetí) a 2 týdny v 3. ročníku (během přípravného týdne na maturitní zkoušky a v době maturitních zkoušek). Tuto dobu mohou po dohodě se zaměstnavatelem ve svém volném čase prodloužit. Jednotliví žáci absolvují celou OP na jednom pracovišti, a to v partnerských institucích ve Středočeském kraji a v Praze. Škola spolupracuje např. s MÚ Lysá nad Labem, Výstavištěm Lysá nad Labem spol. s r. o., Českou spořitelnou, a. s. (pob. v Lysé nad Labem a Čelákovicích) aj. Pro zvýšení motivace k učení se cizím jazykům škola organizuje také praxe v zahraničí (Slovensko, Německo, Francie, Velká Británie), které jsou financovány pomocí programu NAEP (Leonardo da Vinci, Erasmus+) a z dalších zdrojů. Část nákladů si žáci hradí sami.

Město Lysá nad Labem je územním samosprávným celkem, který vykonává veřejnou správu pro vlastní město a 8 obcí ve správním obvodu. Počátek významnější spolupráce s OA Lysá n. L. se datuje k roku 2004, kdy žáci školy začali vykonávat OP na MÚ Lysá n. L. (cca 6 žáků/škol. rok). V r. 2011 obdržel MÚ od OA Lysá n. L. certifikát o odborném vedení žáků. Plánování OP začíná na začátku školního roku, kdy škola oznámí navrhované termíny a jména žáků, kteří mají praxi vykonat. Při osobním jednání ředitelky školy a tajemníka MÚ se upřesní, do jakých odborů budou žáci zařazeni a okruh činností, které budou vykonávat. Cílem OP je seznámit žáky s fungováním veřejné správy a se základní strukturou MÚ a naučit je vykonávat konkrétní administrativní činnosti v jednotlivých odborech. OP organizuje tajemník MÚ, který odpovídá za úvodní seznámení žáků s úřadem, s rozdíly při výkonu státní správy a samosprávy a s pravidly BOZP. Na jednotlivých pracovištích žáky dozorují vedoucí odborů (2-4 instruktoři). Jako mentor (konzultant) je určen některý z referentů příslušného odboru.

Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r. o. (VLL) je jediným soukromým subjektem toho druhu v ČR. Postaveno bylo v r. 1994. Dnes ho tvoří 9 100 m2 krytých a 15 000 m2 venkovních dlážděných výstavních ploch. Ve své dramaturgii má 31 výstav v 19 termínech. Historie spolupráce s OA Lysá n. L. spadá do samých začátků školy, kdy žáci (cca 4 žáci/škol. rok) vykonávají na výstavišti OP a vypomáhají při vybraných akcích v produkci VLL. Na výstavišti se také pravidelně konají maturitní plesy školy. Garantem OP je manažer výstavy - zaměstnanec VLL. Práci žákům zadává garant nebo jiný manažer výstavy, v době mimo konání výstavy i účetní VLL. Žáci se účastní jak přípravy, tak konání výstavy. Na konci školního roku vedoucí praxe ve škole vybere žáky 1. ročníku, kteří mají zájem absolvovat OP na VLL. Termín 1. týdne praxe určí VLL (vždy v 1. pol. 2. ročníku). Další dva termíny (2. pol. 2. ročníku + 2 souvislé týdny v 2. pol. 3. ročníku) určuje škola. Termíny je potřeba sladit s termíny konání výstavy. V době konání výstavy žáci někdy pracují (již v rámci brigády) déle než 6 hod. denně.

OP na obou výše jmenovaných pracovištích smluvních partnerů je pro žáky bezplatná. Žáci během ní využívají kancelářské i sociální vybavení pracovišť. Každý žák denně vyplňuje evidenční list praxe. Na konci týdne praxi slovně hodnotí on i odborný garant. Po absolvování OP garant vyhodnotí, zda žák uspěl. MÚ do budoucna plánuje využít systém hodnocení svých úředníků jako vzor pro hodnocení OP žáků. Po vykonání OP žák obdrží certifikát o praxi, který může zvýšit jeho šanci po absolvování školy získat pracovní místo na MÚ nebo v oblasti výstavnictví či v blízkém oboru. O úspěšných vztazích mezi MÚ a školou (a také o kvalitě absolventů OA) svědčí fakt, že 7 absolventů školy získalo na úřadě trvalé zaměstnání. OA Lysá n. L. zaznamenává zvýšený zájem i jiných institucí o poskytnutí OP žákům školy a nabídky práce absolventům.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu