• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce MSŠCH, Praha, výzkumnými ústavy AV ČR a VÚ maltovin Praha při odborné praxi žáků oboru vzdělání Aplikovaná chemie

Škola: Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12, Křemencova 179/12, 116 28 Praha 1- Nové Město

Firmy: Výzkumný ústav maltovin Praha, s. r. o., Na Cikánce 614/2, 153 00 Praha 5 – Radotín; Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Heyrovského náměstí 1888/2, 162 00 Praha 6 – Břevnov; Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., Dolejškova 2155/3, 182 00 Praha 8 – Libeň; Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4 - Krč

Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12 patří mezi nejstarší průmyslové školy v Praze. Samostatné chemické oddělení první české průmyslové školy vzniklo již v roce 1898, jako samostatná škola působí od roku 1945. MSŠCH je dnes moderním typem střední odborné školy, která vede žáky k udržitelnému rozvoji a odpovědnému podnikání v chemii (je držitelem mezinárodního titulu Ekoškola).

Od školního roku 2010/11 se ve škole vyučují zcela nová zaměření oboru vzdělání Aplikovaná chemie, která reflektují požadavky vysokých škol (VŠ) a chemických a farmaceutických podniků. Aktuálně to jsou: Syntéza a výroba léčiv, Forenzní analýza a Klinická a toxikologická analýza. Na jejich přípravě se podílely např. VŠCHT Praha, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Zentiva, k. s., Praha, ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s., Litvínov a další. Vyučovaný obor vzdělání a jeho zaměření jsou koncipovány ve spolupráci s VŠ a firmami, což zaručuje dobré uplatnění absolventů na trhu práce i při dalším studiu na VŠ.

Sociálními partnery školy v oblasti odborného vzdělávání žáků jsou některé VŠ (příprava nových učitelů chemie), chemické, potravinářské a farmaceutické provozy a příslušné provozní a vývojové laboratoře. Škola dlouhodobě spolupracuje s ústavy Akademie věd ČR (AV ČR). Kromě významné materiální pomoci partneři škole umožňují seznámit žáky se svými pracovišti v rámci odborných exkurzí a absolvovat odbornou praxi (OP) žáků v reálném prostředí firmy. Jde o poměrně časově náročnou činnost, kdy žáci provádějí rozsáhlá měření a vyhodnocení naměřených dat. Své výsledky prezentují každoročně na Studentské odborné konferenci. Zástupci sociálních partnerů jsou také členy poradního sboru. Na pravidelných schůzkách informují o aktuálních požadavcích na kompetence žáků v zájmu jejich uplatnění na trhu práce.

Pro žáky 3. a 4. ročníků organizuje škola povinnou 4týdenní OP, rozdělenou do dvou bloků. První ve 2. pol. 3. ročníku a druhý v 1. pol. 4. ročníku. OP žáků na pracovištích výzkumných ústavů pilotovaná projektem POSPOLU byla smluvně ošetřena a proběhla v červnu 2014 po dobu 10 dnů v rozsahu 60 hodin (nezletilý žák), resp. 80 hodin (zletilý žák). Žáci byli proškoleni z BOZP a seznámeni s provozním řádem laboratoří. Poté obdrželi podklady k nastudování k jednotlivým zkušebním postupům a pod vedením instruktorů využívali potřebné vybavení laboratoří a nakládali s chemikáliemi při dodržení veškerých bezpečnostních opatření. Prověření pracoviště a průběhu OP měl na starosti zástupce školy. Žáci byli vedeni tak, aby mohli uplatnit a dále rozvíjet znalosti ze školy a samostatně pracovat. Finanční náklady firmy souvisely se mzdovými prostředky instruktorů, spotřebou chemikálií a spotřebního materiálu na jednotlivé zkoušky, spotřebou energií a vody a poskytnutými pracovními pomůckami.

a/ Výzkumný ústav maltovin Praha, s. r. o.

OP se účastnili žáci 3. ročníku pod vedením 3 instruktorů. Byla realizována v laboratořích pro fyzikálně mechanické a analytické zkoušky.

b/ Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

OP se účastnili 4 žáci 3. ročníku. Byla realizována v laboratořích Oddělení nadmolekulárních polymerních struktur (personálně zajištěna 1 instruktorem), v laboratořích Oddělení biomedicinálních polymerů (2 instruktoři) a v laboratořích Oddělení biomateriálů a bioanalogických systémů (1 instruktor).

c/ Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

OP se účastnili 4 žáci 3. ročníku ve 4 laboratořích Oddělení syntézy a katalýzy pod vedením 1 instruktora-vědeckého pracovníka a 2 PGS studentů VŠ. Kromě náročné práce v laboratoři žáci v rámci OP navštívili dva odborné semináře zahraničního hosta a popularizační přednášku na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.

d/ Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

OP se účastnili 2 žáci 3. ročníku v laboratoři organické syntézy pod vedením 1 instruktora.

Spolupráce MSŠCH a výše jmenovaných výzkumných ústavů je na vysoké úrovni. Žáci projevují zájem o další OP a brigády a po ukončení školy také o trvalý pracovní poměr v těchto institucích.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu