• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce ISŠTE Sokolov a Sokolovská uhelná a dalších firem z regionu při odborné výcviku žáků oboru vzdělání Elektrikář a odborné praxi žáků oboru vzdělání Elektrotechnika

Škola: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, Jednoty 1620, 356 01 Sokolov

Firmy: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov; SOKOLOVSKÁ ELEKTRO FIRMA, spol. s r. o., Rolnická 656, 356 01 Sokolov; KH Czechia/Cetto Czechia s. r. o., Vintířovská 1157, 357 35 Chodov; O - I Manufacturing Czech Republic, a. s., Ruská 84/24, 417 03 Dubí – Bystřice; KOVOSVIT MAS, a. s., náměstí Tomáše Bati 419, 391 02 Sezimovo Ústí

Historie Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov úzce souvisí s hornickou tradicí Sokolovska. Škola vznikla v roce 1994 spojením SOU strojírenského se SPŠ elektrotechnickou. Před spojením působila v regionu více než 30 let a vychovala tisíce odborníků v elektrotechnických a strojních oborech pro potřeby revíru. Poté, co v roce 2006 došlo ke sloučení ISŠTE Sokolov a SPŠ, SOU a U Královské Poříčí, patří škola k největším vzdělávacím institucím Karlovarského kraje. ISŠTE Sokolov úspěšně připravuje absolventy jak pro trh práce, tak pro další studium na vysokých školách.

Škola dnes zajišťuje výuku v ekonomických, stavebních, strojírenských, elektrotechnických a IT oborech, aktuálně v 7 studijních a 6 učebních oborech vzdělání. Kromě toho realizuje výuku ve vlastní akreditované svářecí škole a rekvalifikační kurzy pro úřad práce a další subjekty. Absolventi všech oborů vzdělání nacházejí uplatnění v technických profesích různého zaměření.

Partnerství školy s firmou Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. má více než 25letou tradici. Navázalo na spolupráci s tehdejším podnikem Sokolovská uhelná, a. s. především při zajištění odborného výcviku (OV) žáků učebních oborů vzdělání (H, L). Se Sokolovskou uhelnou, právní zástupce, a. s. i s ostatními výše jmenovanými firmami škola podepisuje dohodu o vzájemné spolupráci a dohodu o zabezpečení OV, v níž jsou vymezeny podmínky spolupráce, povinnosti instruktora a pověřeného pracovníka školy. Žáci oboru vzdělání Elektrikář konají OV na pracovištích firem ve 3. ročníku.

Žáci jsou rozděleni do tří skupin. Dvě skupiny (14-16 žáků) vykonávají OV ve školních dílnách, třetí skupina (10-12 žáků) je rozmístěna na pracoviště firem. V průběhu školního roku jsou pak mezi školou a firmami přeřazováni podle tzv. přeřazovacího plánu. Výuka probíhá v 14denních cyklech, 6 hodin denně, z toho na OV ve firmách připadá 200 hodin/žák/školní rok. Žáci, kteří na pracovišti firmy konají produktivní činnost, získají od firmy finanční odměnu. Od školy mají k dispozici pracovní oděv, firmy zajišťují ochranné a pracovní pomůcky, nářadí a materiál. Ve firmách se žákům věnují kvalifikovaní instruktoři (2 žáci/instruktor), kteří jim přidělují práci, seznamují je s pracovištěm a BOZP, evidují docházku a hodnotí je. Pověřený pracovník školy komunikuje s instruktory, provádí kontroly pracovišť, řeší s instruktory případné problémy a žáky společně hodnotí.

Plánování odborné praxe (OP) spočívá v upřesnění termínů a maximálního počtu žáků, které firma na OP přijme.Žáci si pro realizaci OP vybírají firmy sami. S firmami pak škola podepisuje dohodu o zabezpečení souvislé OP. Škola preferuje převážně větší firmy a instituce, u kterých je předpoklad, že budou schopny žákům nabídnout odpovídající náplň práce.OP v oboru vzdělání Elektrotechnika vykonávají žáci 2. až 4. ročníku (cca 55 žáků ročně, 10 dní, 7 hodin denně). Materiálně technické zabezpečení je plně v režii firmy. Pověřený pracovník firmy žákům zadává práci, kontroluje docházku a hodnotí je. Pověřený pracovník školy zajišťuje dohody pro žáky, provádí kontrolu žáků na pracovištích firem a dohlíží na vyhodnocení OP (spíše statisticky - počty žáků, počty hodin). Na závěr žáci vypracují zprávu z OP. Souvislá OP žáků je bezplatná.

Spolupráce školy a firem při realizaci OV a OP je hodnocena převážně kladně. Žáci mají možnost rozvíjet své kompetence potřebné pro zdárné ukončení vzdělávání a zapojení do pracovního procesu. Úspěšní absolventi často obdrží nabídku pracovní smlouvy. Firmy se podílejí na různých aktivitách školy (soutěže, dny otevřených dveří, veletrh zaměstnavatelů, exkurze aj.), přispívají školena výuku technických oborů a umožňují škole podílet se na akcích firem. Vzhledem ke stále se snižujícímu počtu žáků v technických oborech není škola zatím schopna zajistit OV pro všechny firmy v kraji.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu