• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.
 • 2015-01-16-hanak-prumysl-ma-budoucnost-422-238

  Cíle SPČR ve vzdělávání

  Předškolní, základní a střední vzdělávání

  Vzdělávání na vysokých školách

  Vyšší odborné vzdělávání

  Další vzdělávání
   

  » Více v článku

 • 2016-02-svaz-prosadil-zmeny-02-422-238

  Svaz ve školství prosadil řadu systémových změn

  Součástí kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání bylo prosazování systémových změn v oblastech vzdělávání i výzkumu, vývoje a inovací. 

   

  » Více v článku

 • 2015-12-dsc1325-zaverecna-konference-422-238-2159

  Závěrečná konference projektu Rok průmyslu

  Konference shrnula výsledky celoročního projektu a umožnila prezentaci subjektů, jež se v průběhu roku aktivně zapojili do průběhu kampaně.

   

  » Více v článku

 • debata-k-roku-prumyslu-9-15

  Financování vzdělávání

  Otázky související s objemem a strukturou prostředků vynakládaných v ČR na oblast vzdělávání…

   

  » Více v článku

 • debata-k-roku-prumyslu-8-13

  Kvalita a relevance vzdělávání

  Kvalita a relevance vzdělání ve společnosti je ve svém důsledku ovlivňována řadou vzájemně spolupůsobících faktorů.

   

  » Více v článku

O projektu

Rok 2015 byl Svazem průmyslu a dopravy ČR a dalšími partnerskými organizacemi vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání. Jde o celonárodní kampaň propagující novou, moderní podobu průmyslu 21. století a rozmanitost, inovativnost a společenskou odpovědnost současných průmyslových oborů. Současně si klade za úkol vyzdvihnout důležitost a nepostradatelnost kvalitního technického vzdělávání jak pro budoucnost průmyslu v ČR, tak i pro osobní perspektivu jednotlivců. Nedílnou součástí kampaně jsou návrhy systémových změn v oblasti vzdělávání, tak aby působily ve prospěch zvyšování zaměstnanosti v průmyslových odvětvích.

Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

Absolutní většina naší veřejnosti si uvědomuje význam tuzemského průmyslu, který zaměstnává téměř 30 procent lidí, a hodnotí ho pozitivně. Přesto u běžné populace přetrvává jeho tradiční a zastaralé vnímání, což je jedním z faktorů nižšího zájmu žáků a studentů a jejich rodičů o technické obory. Změnit postupně pohled na průmysl jako na moderní součást ekonomiky, zvýšit zájem o technické obory a upravit systém vzdělávání právě k podpoře technických oborů je společným zájmem Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a dalších zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a asociací a tuzemských firem a také vlády a ministerstev jako jsou MŠMT, MPO a MPSV, škol i dalších institucí. Pomoci naplnit tyto záměry by měl probíhající Rok průmyslu a technického vzdělávání, který Svaz průmyslu a dopravy ČR se svými partnery pro letošní rok vyhlásil.

Generálním partnerem kampaně je Česká spořitelna, a.s.

Záměry a cíle

Hlavním záměrem Roku průmyslu a technického vzdělávání 2015 je vedle zvýšení zájmu veřejnosti o průmysl a o technické obory a prosazení koncepčních a systémových změn v oblasti vzdělávání také zvýšení zájmu škol i firem o spolupráci a přiblížení dobrých příkladů z praxe. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 je celoroční kampaň složená z řady aktivit a různých akcí, které jsou reakcí na požadavek podnikatelské sféry důrazněji poukázat na jeden z klíčových problémů konkurenceschopnosti ČR. Tím je disproporce mezi vysokou mírou nezaměstnanosti a dlouhodobě neuspokojenou poptávkou firem po mnoha desítkách tisíc technicky vzdělaných pracovníků, které český vzdělávací systém zaměstnavatelům nenabízí.

Svaz průmyslu a dopravy ČR chce prostřednictvím aktivit Roku průmyslu a technického vzdělávání postupně začít měnit pohled veřejnosti a ukázat, že průmysl je moderní současnost a budoucnost nabízející dobré pracovní perspektivy. Přitom kvalita a vysoká technologická úroveň průmyslových firem patří mezi hlavní přednosti ČR v rámci globální konkurenceschopnosti. Současně chce SP ČR společně se svými členskými svazy a asociacemi i individuálními členskými firmami více poukazovat na klíčové problémy v oblasti technického vzdělávání a potřebu optimalizovat soustavu oborů a škol ve vazbě na predikce trhu práce. V České republice dochází od roku 1994 k demografickému poklesu a tento fakt regresivní vlny se přelévá do středních škol. Kvůli zavedení víceletých gymnázií došlo k poklesu zájmu o vzdělávání na průmyslových školách. Navíc kvalita obecného vzdělávání opadá. Tento stav je zapotřebí řešit. Je třeba preferovat technické a polytechnické vzdělávání na všech stupních. Řešením nesouladu mezi oborovou nabídkou škol a potřebami zaměstnavatelů je zavedení predikčního systému krátkodobých potřeb regionálního trhu práce, garantovaného MŠMT a MPSV.

SP ČR dlouhodobě prosazuje posilování prvků polytechnické výchovy v mateřských a základních školách a obnovení povinných dílen na 2. stupni základních škol a praktické výuky v reálném pracovním prostředí. Vedle toho SP ČR prosadil zavedení povinné matematiky při státních maturitách a je připraven spolupracovat na zavedení mistrovské zkoušky pro absolventy učebních oborů.

Rovněž systém duálního vzdělávání by byl logickým návratem k systému, který zde fungoval po řadu let, ale bohužel byl za posledních dvacet let opuštěn. Je potřeba tento návrh modifikovat tak, aby odpovídal realitě 21. století v kontextu globalizovaného světa. Odborná příprava žáků by v maximální možné míře měla probíhat na reálných pracovištích. Zaměstnavatele je k tomu třeba motivovat, a to i jinými způsoby, než jen daňovými odpočty. Tato a další témata chce SP ČR v průběhu roku komunikovat na konferencích, při diskusních setkáních, kulatých stolech apod. a medializovat je.

Klíčové aktivity

Kampaň se opírá o několik páteřních aktivit zaměřených především na rodiče a mladé lidi. V průběhu celého roku bude SP ČR zviditelňovat spolupráci firem a podniků se školami na nejrůznějších úrovních. Pod hlavičkou kampaně budou realizovány rozmanité akce a činnosti: například dny otevřených dveří ve školách, exkurze ve firmách, vědomostní soutěže pro žáky a studenty, projekty vzdělávání učitelů odborných vyučovacích předmětů a praktického vyučování ve firmách a na pracovištích reálné praxe.

Vedle online kampaně probíhající i na sociálních sítích, vyhlášení studentských soutěží, vydávání publikací jako Almanach technického vzdělávání či statistický přehled Panorama průmyslu se počítá například i s většími akcemi pro veřejnost jako je Den průmyslu v Ostravě. Připraveny jsou rovněž tematicky související konference, semináře a workshopy, diskusní kulaté stoly, motivační akce pro rodiče s dětmi či popularizační pořady o průmyslu a technických oborech v Českém rozhlase a v České televizi.

Ambicí webové stránky www.rokprumyslu.eu, kterou jste právě navštívili, je, stát se interaktivním centrálním místem shrnujícím již existující a fungující aktivity podpory technického vzdělávání a spolupráce mezi průmyslem a školami. 

Vyhlašovatel

Logo SPČR

 Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v zemi. Posláním této dobrovolné, nestátní organizace, nezávislé na vládě, politických stranách a odborech, je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády a působit na vytváření optimálních podmínek pro podnikání. Hájí zájmy zaměstnavatelů v evropských a mezinárodních organizacích, zejména jako člen vlivného evropského svazu zaměstnavatelů BusinessEurope.

Zapojte se

Chcete se pochlubit svými úspěchy při zavádění inovací? Vadí vám nedostatek technicky vzdělaných pracovníků? Omezuje to vaši výrobu a plány? Chcete navázat spolupráci se školami nebo naopak již máte kvalitní platformy či projekty spolupráce a chcete o nich dát vědět?

Zapojte se do „Roku průmyslu a technického vzdělávání 2015“ – společné snahy, která chce propojit vaše aktivity a zviditelnit je!

Vaše přihlášení do kampaně Rokem průmyslu a technického vzdělávání můžete realizovat prostřednictvím registračního formuláře, prostřednictvím emailové adresy rokprumyslu@spcr.cz  nebo nás kontaktujte telefonicky.

 

Logo Rok průmyslu 
Vytisknout článek
Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu