• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.
 • IMG_0929 422-238

  Strojírenské fórum 2016

  Strojírenské fórum 2016 bylo o best practices

  » Více v článku


  Lídři adresovali vládě zcela konkrétní požadavky

  » Více v článku

 • 2016-03 Kuchtová ZK Mitas P1240002 422-238

  Pracovní cesta GŘ Dagmar Kuchtové po Zlínském kraji

  Generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR podpořila přímý dialog Svazu s firmami

   

  » Více v článku

 • roboti-03-2015-10-422-238-1822

  Start Průmyslu 4.0 v ČR za aktivní účasti SP ČR

  Iniciativa se má stát národním „kick-off“ materiálem pro zahájení debaty o předpokladech a důsledcích dopadů tzv. 4. průmyslové revoluce v českém prostředí

   

  » Více v článku

 • Informační technologie (ICT)

  Elektrotechnický průmysl – Výstavní síň české průmyslové výroby. ČR má v tomto odvětví nadpůrměrné výsledky.

 • Hutnický a slévárenský průmysl

  Základem těžkého průmyslu ve výroba kovů. Na území ČR má dlouholetou tradici.

 • Důlní průmysl

  Geologické podmínky na území ČR jsou výzvou pro důlní konstruktéry. K dobývání uhlí vytvářejí speciální zařízení pro účinnou a bezpečnou těžbu.

 • Sklářský průmysl

  Originální značkové kolekce a speciální zakázky pro domácí i zahraniční doběratele – To je směr, kterým se úspěšně vydalo české sklářství.

Situace na trhu práce představuje ohrožení prosperity a rozvoje firem

Na českém pracovním trhu je téměř 400 000 nezaměstnaných, zároveň čtyřem pětinám firem chybí nejméně 150 000 kvalifikovaných lidí v technických profesích. Nejhledanější jsou lidé s technickým vzděláním, žádaní jsou vysokoškoláci, ale také středoškoláci v technických oborech. Na trhu práce je zároveň i vysoká poptávka po absolventech nematuritních učňovských oborů.  Co s tím? Odpověď je jednoznačná – trh práce se musí výrazně zpružnit a uchazeče o zaměstnání musí stát lépe motivovat přijmout nabízenou práci.

Dnešní situace na trhu práce je skutečně kritická a je často přirovnávána k období ekonomického růstu na počátku tohoto tisíciletí, kdy rovněž kulminoval kritický nedostatek zaměstnanců v rozvíjejících se firmách. Drobný rozdíl v těchto obdobných situacích lze však zaznamenat, a to na rozdíl od stavu v letech 2000 až 2007 dnešní naprostou vyčerpanost „zásob“ nejenom kvalifikovaných uchazečů o zaměstnání, ale bohužel i těch nekvalifikovaných. Hlasy nespokojenosti firem, které považují dnešní stav na trhu práce za velmi ohrožující jejich podnikání a konkurenceschopnost, slyšíme v rámci členské základny Svazu průmyslu a dopravy ČR téměř ze všech stran. Ostatně dokladem současného skutečně zoufalého stavu na trhu práce jsou i konkrétní příklady mnohdy velmi masívních a nákladných a přesto neúspěšných náborových akcí firem nebo extrémně nízké procento úspěšnosti při osobních jednáních firem s uchazeči.

 „Dosažitelný“ nerovná se ochotný pracovat

Je čas přestat si nalhávat, že okolo 375 tisíc tzv. „dosažitelných uchazečů o zaměstnání“ je připraveno opravdu přijmout nabízenou práci. Je třeba přestat opakovat argumenty typu „zaměstnavatelé nabízejí malou mzdu, nevhodné podmínky práce, malé benefity“ a podobně. Dnes zaměstnavatelé, minimálně ti z řad členské základny Svazu průmyslu a dopravy ČR, nabízejí odpovídající, u kvalifikovaných pracovníků dokonce nadstandardní mzdy a při náborových akcích přesvědčují potenciální zaměstnance dříve nevídanými pobídkovými zvýhodněními. Nicméně veškeré hmotné i nehmotné motivátory nabízené jak ze strany zaměstnavatelů, tak ze strany úřadů práce (ÚP ČR) v podobě opatření a nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti nedokáže přesvědčit většinu oslovených občanů evidovaných na úřadu práce k přijetí nabízeného zaměstnání.

Z hlediska současné kritické situace jsou asi nejproblematičtější skupinou dlouhodobě evidovaní nezaměstnaní. Jde bohužel zejména o ty, kteří se pevně rozhodli již nikdy nepracovat a vyhovuje jim systém dávek a příležitostná práce. Jsou však mezi nimi i tací, kteří se, někdy nezaviněně, dostali do nelehké životní situace, která jim znemožňuje přijmout jakoukoliv legální práci. Patří mezi ně například lidé zatížení dluhy, kteří vědí, že v okamžiku, kdy přijmou práci, velkou část mzdy jim obstaví exekutor. Mezi klienty úřadů práce jsou samozřejmě rovněž lidé, kteří jsou zdravotně nezpůsobilí pracovat a to nejen v profesi, na kterou jsou kvalifikováni, ale také kdekoliv jinde. Těm samozřejmě musí pomoci stát, nejlépe formou speciálních asistenčních a integračních programů.

Pojďme se však raději aktivně věnovat, a k tomu jsou naše členské firmy stále připraveny, onomu zbytku evidovaných uchazečů o zaměstnání, který může a ještě neztratil chuť a zájem pracovat. Těm, kteří jsou ochotni doplnit si nebo změnit kvalifikaci a pro zvýšení své zaměstnatelnosti jsou připraveni něco udělat. Této skupině bychom měli vytvořit takové motivační podmínky, aby jejich přechod z kategorie „nezaměstnaných“ do kategorie zaměstnanců byl co nejhladší. Jelikož ale tento proces aktivní práce s motivovanými uchazeči o zaměstnání neproběhne ze dne na den a navíc se opravdu týká jen menší skupiny nezaměstnaných, doporučují zaměstnavatelé, aby souběžně vláda rychle rozhodla také o uvolnění podmínek k příchodu ekonomických migrantů. Zájem je mezi zaměstnavateli zejména o ty pracovníky pocházející buď z již tradičních (např. Vietnam) či nám kulturně blízkých regionů (např. Ukrajina, Bělorusko), ideálně s požadovanou prokázanou kvalifikací.

Systémová opatření ke zvýšení motivace

Abychom vše nenahlíželi pouze kritickým okem, je zde třeba současně ocenit vstřícnost sociálních partnerů a státní správy, která se v posledním roce projevuje podporou některých konstruktivních řešení, především podporou zaměstnavateli navrhovaných opatření. Samotný proces úprav systému a nastartování motivačních nástrojů k podpoře zaměstnatelnosti uchazečů však probíhá velmi zdlouhavě a komplikovaně. To je přitom ale pro rychlé řešení kritické situace ze strany firem klíčové a času není nazbyt.

Ze systémových opatření navrhovaných ze strany Svazu průmyslu a dopravy ČR je třeba uvést požadavek na revizi podmínek „nekolidujícího zaměstnání“, kde spatřujeme při nedostatečné kontrole nebezpečí vstupu uchazečů o zaměstnání do šedé ekonomiky. Dalším z přijatých požadavků jsou opatření ke zpřísnění kontroly oprávněnosti přiznání sociálních dávek a podmínek jejich vyplácení uchazečům o zaměstnání. Toto opatření by mělo motivovat nemalou skupinu uchazečů o zaměstnání k přijetí plného pracovního uplatnění, nabízeného zaměstnavateli. V neposlední řadě jde o opatření k doplnění či změně kvalifikace u uchazečů o zaměstnání nebo zaměstnanců.

K uvedenému navrhuje SP ČR upravit systém rekvalifikací tak, aby umožňoval absolvovat individuální plán vzdělávání dle potřeb konkrétních uchazečů. Plán by vedl k úspěšnému zakončení rekvalifikace zkouškou u autorizované osoby a získání oficiálního celostátně platného osvědčení. Rekvalifikace přitom rovná se získání kvalifikace a tím zvýšení zaměstnatelnosti uchazeče! Ve Svazu průmyslu a dopravy ČR nabízíme a jsme připraveni spolupracovat zejména s ÚP ČR a jeho pobočkami při párování uchazečů s nabídkou pracovních míst, při diagnostice k zaměření a rozsahu rekvalifikace, při kariérovém poradenství.  Se vzdělávacími zařízeními pak například na obsahu a realizaci rekvalifikačních kurzů na bázi Národní soustavy kvalifikací a pod ustanoveními zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, na spoluvytváření podmínek účelné firemní praxe výhodné pro rekvalifikované, úřad práce i zaměstnavatele.

Možností jak řešit problémy trhu práce je jak vidno relativně mnoho, důležitá je ochota a zájem příslušných institucí zavést je do reálného života. Ignorovat nadále kritickou situaci na trhu práce by ze strany státu znamenalo nejen ohrožení prosperity stávajících firem, které jsou nuceny odmítat nové zakázky pro nedostatek pracovníků, ale představovalo by to rovněž zcela zásadní negativní informaci pro rozhodování potenciálních investorů v České republice.

Ing. Bohumil Mužík, odborný expert Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu