• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.
 • IMG_0929 422-238

  Strojírenské fórum 2016

  Strojírenské fórum 2016 bylo o best practices

  » Více v článku


  Lídři adresovali vládě zcela konkrétní požadavky

  » Více v článku

 • 2016-03 Kuchtová ZK Mitas P1240002 422-238

  Pracovní cesta GŘ Dagmar Kuchtové po Zlínském kraji

  Generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR podpořila přímý dialog Svazu s firmami

   

  » Více v článku

 • roboti-03-2015-10-422-238-1822

  Start Průmyslu 4.0 v ČR za aktivní účasti SP ČR

  Iniciativa se má stát národním „kick-off“ materiálem pro zahájení debaty o předpokladech a důsledcích dopadů tzv. 4. průmyslové revoluce v českém prostředí

   

  » Více v článku

 • Informační technologie (ICT)

  Elektrotechnický průmysl – Výstavní síň české průmyslové výroby. ČR má v tomto odvětví nadpůrměrné výsledky.

 • Hutnický a slévárenský průmysl

  Základem těžkého průmyslu ve výroba kovů. Na území ČR má dlouholetou tradici.

 • Důlní průmysl

  Geologické podmínky na území ČR jsou výzvou pro důlní konstruktéry. K dobývání uhlí vytvářejí speciální zařízení pro účinnou a bezpečnou těžbu.

 • Sklářský průmysl

  Originální značkové kolekce a speciální zakázky pro domácí i zahraniční doběratele – To je směr, kterým se úspěšně vydalo české sklářství.

Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 ukázal potenciál

Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 ukázal potenciálVíce než 400 akcí realizovaných v Roku průmyslu a technického vzdělávání 2015 (RPTV) při aktivním zapojení několika stovek účastníků z řad firem, škol a státních i nestátních organizací lze považovat za úspěch.

Největším přínosem loňské celoroční kampaně uspořádané Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a jeho partnerů je však zviditelnění palčivých témat v oblasti vzdělávání, zintenzivnění vzájemné komunikace jednotlivých aktérů a přesahy konkrétních aktivit a projektů do budoucna. V lednu se v ostravské oblasti Dolní Vítkovice uskutečnil ve science centru Velký Svět techniky projekt „Živá knihovna povolání“. Jednalo se o celodenní prezentaci 12 pracovních oborů, především technického zaměření, se kterými se žáci 8. a 9. tříd základních škol (ZŠ) mohou jednou v dospělosti setkat, případně si potencionální budoucí povolání „osahat“. Školáci procházeli mezi jednotlivými stanovišti ve všech expozicích Světa techniky, kde si mohli popovídat se zástupcem daného povolání. Součástí programu byly prezentace a besedy profesí v Divadle vědy, které se setkaly se značnou pozorností. Živé knihovny se zúčastnilo bezmála 2 tisíce školáků ze třiceti škol z celého Moravskoslezského kraje (MSK).

Toto je jen jeden z příkladů, jakým směrem se může ubírat a jakých podob může nabývat spolupráce nastartovaná a domluvená v průběhu RPTV. V tomto případě jde o projekt vzniklý na bázi komunikace mezi SP ČR, jeho členskou firmou Vítkovice a.s. a Asociací science center ČR (ČASC). Organizátoři předpokládají postupné rozšíření tohoto konceptu do dalších krajů, kde působí členská science centra asociace. Téměř jisté ale je, že úspěšnou akci si v MSK znovu zopakují letos na podzim.

Moravskoslezský kraj (MSK) byl ostatně jedním z „tahounů“ kampaně po celý minulý rok. Na 1. máje se v Dolní oblasti Vítkovic uskutečnil historicky první Den s průmyslem v Ostravě, vůbec největší akce RPTV přímo organizovaná SP ČR. Prezentace firem a škol zde vidělo přes 12 tisíc lidí, pro které byl připraven bohatý doprovodný program včetně hudebních vystoupení a mnoha atrakcí. Není divu, že SP ČR a jeho členské firmy v regionu chystají i díky této pozitivní zkušenosti s oslovením veřejnosti pokračování – další ročník se plánuje na rok 2017. Kromě zábavy se v Ostravě také pracovalo – představitelé SP ČR v regionu připravili v průběhu roku setkání se zástupci firem, škol a veřejné správy k otázce kariérového poradenství na školách. Na základě tohoto odborného setkání byl připraven v MSK autonomní model kariérového poradenství, který chce SP ČR jako dobrý příklad šířit a diskutovat v dalších regionech. Ani ty ale nezůstávaly se svými aktivitami pozadu. V jednotlivých krajích proběhlo loni více než 50 tematicky zaměřených setkání škol, firem a veřejné správy.

Vyvolali jsme zájem

 • celonárodní kampaň
 • stovky participujících subjektů
 • široká paleta aktivit a akcí
 • zapojení firem do spolupráce ve vzdělávání
 • prosazování úprav ve vzdělávacím systému
 • změny ve vnímání průmyslu a technických oborů
 • jednotná zastřešující značka a web www.rokprumyslu.eu

Debata na Závěrečné konferenci kampaně v prosinci v Kongresovém centru Praha
Debata na Závěrečné konferenci kampaně v prosinci v Kongresovém centru Praha. Zleva moderátorka Zuzana Tvarůžková, generální ředitelka SP ČR Dagmar Kuchtová, prezident SP ČR Jaroslav Hanák, ředitel Nadace Depositum Bonum Václav Kubata a koordinátor kampaně David Vondrák.

Kdo se zapojil

 • aktivní přímé zapojení 150 významných subjektů
 • často sdružují další firmy, školy, organizace
 • přes tento „pákový efekt“ zapojeny do kampaně další stovky účastníků
 • zapojeny odvětvové svazy a asociace z klíčových oborů
 • generální partner Česká spořitelna, a.s.
 • osobní záštita předsedy vlády
 • záštity ministerstev (MŠMT, MPO, MPSV, MK)
 • aktivní zapojení jednotlivých krajů a jejich úřadů
 • řada významných partnerů z řad institucí a organizací (TA ČR, CzechInvest, NÚV, NIDV, a další)

Pro Rok průmyslu a technického vzdělávání se vedle generálního partnerství České spořitelny a.s. podařilo získat osobní záštitu předsedy vlády a záštity ministerstev klíčových pro důležitá témata kampaně (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a rovněž Ministerstva kultury (MK).

Kampaně se aktivně účastnily velké průmyslové firmy z řad členské základny SP ČR (m. j. Škoda Auto; ČEZ, Arcelor Mittal, Vítkovice, Linet, Siemens apod.) i všech 27 odvětvových svazů a asociací zapojených do struktur SP ČR, které dále sdružují další subjekty. Účastníci kampaně se však nerekrutovali pouze z členské základny SP ČR.

Na kampani se svými aktivitami podílela celá řada dalších významných partnerů z řad institucí a organizací (např. Technologická agentura (TA ČR), agentura CzechInvest, Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) a další). Přínosem bylo rovněž zapojení jednotlivých krajů a jejich úřadů, neziskových organizací působících v oblasti vzdělávání a také samozřejmě samotných vzdělávacích zařízení, a to škol všech úrovní (SŠ, VOŠ i VŠ).

Ředitel Techmania Science Center Plzeň
Ředitel Techmania Science Center Plzeň a předseda správní rady Asociací science center ČR (ČASC) Vlastimil Volák v září v Plzni po debatě o technickém vzdělávání v rámci RPTV představil výhody těchto center pro technické vzdělávání.

Do kampaně Roku průmyslu a technického vzdělávání se aktivně přímo zapojilo 150 subjektů, které provedly formální registraci a referovali na webu o svém zapojení a akcích. Přibližně třetinu z tohoto počtu tvořily firmy, třetinu školy (zejména střední odborné školy a fakulty vysokých škol technického směru) a další třetinu instituce, asociace, organizace a platformy. Právě prostřednictvím zapojení této poslední skupiny je nakonec celkový počet subjektů reálně participujících na kampani nakonec odhadován až na několik stovek účastníků. Navíc jsme, jak věříme, podnítili spoustu dalších subjektů, kteří se sice do Roku průmyslu a technického vzdělávání vloni formálně nezapojili, nicméně témata a cíle kampaně považují za nosná a důležitá i pro další období a rádi by se na jejich prosazování v budoucnu svými aktivitami spolupodílely.

Uzavření sektorových dohod

Jedním z důležitých výstupů RPTV je podepsání Národní dohody zahrnující osm sektorových dohod pro vybraná odvětví a 13 regionálních sektorových dohod – ve všech případech jde o dokumenty s dobrovolným závazkem signatářů řešit otázky a problémy vzájemné spolupráce, především v otázkách vzdělávání a zvyšování kvantity i kvality absolventů technických oborů pro trh práce.

Například Karlovarský kraj tak se SP ČR a dalšími subjekty uzavřel Regionální sektorovou dohodu s cílem zvýšit počet žáků, kteří budou navštěvovat obory strojírenství nebo stavebních prací. Zlínský kraj spolupracuje se sociálními partnery v rámci sektorových dohod pro chemii, pro textilní, oděvní, kožedělný a obuvnický průmysl a pro oblast gumárenské a plastikářské výroby. Liberecký kraj podepsal zase sektorovou dohodu pro sklářský průmysl. V Plzeňském kraji se v posledním období díky aktivitám škol, firem a podpoře zřizovatele podařilo zvýšit zájem o strojírenské obory a Jihočeský kraj má uzavřenou sektorovou dohodu pro strojírenství, keramiku a elektrotechniku.

Vedle toho se ve všech krajích odehrávaly akce pro veřejnost, burzy práce či prezentace škol i firem formou dnů otevřených dveří. Velký ohlas u školáků ZŠ i u studentů středních škol (SŠ) i vysokých škol (VŠ) a jejich kantorů vyvolaly exkurze do firem nebo na veletrhy. Jen exkurzí pod přímou patronací a za podpory SP ČR jich proběhly více než čtyři desítky. Jak nám potvrdil náš nedávný průzkum, jde i podle rodičů o jeden z nejúčinnějších nástrojů, jak je možné u dětí a mládeže povzbudit zájem o techniku. Ale není zdaleka jediný. Velká pozornost byla v rámci RPTV věnována i přitáhnutí pozornosti dětí k technice a přírodním vědám prostřednictvím propagace činnosti technických muzeí, science center či volnočasových středisek typu domů dětí a mládeže (DDM).

Jedním z výstupů, který přesahuje „funkční období“ RPTV, je například pilotní projekt ověřování směrů technického a polytechnického vzdělávání v zařízeních pro zájmové vzdělávání připravený za podpory SP ČR ze strany Domu dětí a mládeže (DDM) hl. m. Prahy. V kroužcích mladých techniků budou v jeho rámci pracovat děti různých věkových kategorií s rozličnými typy edukačních stavebnic – dřevěnými MOY TOY pro ty nejmenší počínaje a roboty z LEGA či hnacími převody a obráběcími „ministroji“ od MERKURU pro ty starší konče. Že se volnočasová střediska nemusí zdaleka omezovat jen na práci s dětmi, dokládá litoměřické DDM Rozmarýn, jehož vedení se stalo jedním z nositelů myšlenky vybudování Ústavu technického vzdělávání. Ten by měl sloužit nejen dětem a mládeži, ale i jako rekvalifikační středisko pro dospělé. Již zmíněná velká science centra sdružená v ČASC a působící vedle Vítkovic například v Plzni, Liberci, Brně, Hradci Králové a v Olomouci, představila během RPTV zajímavý koncept technické výchovy pro regionální školství – sdílené prostory pro výuku. Tato nabídka pro základní a střední školy v okolí science center zahrnuje jak laboratoře, tak i nadstandardně vybavené díly.

To, že science centrum může vzniknout i „v malém“ ukazuje příklad SPŠ Otrokovice, kde se podařilo objevit nový „prvek“ – Experimentárium. Je poměrně stabilní a jeho další vlastnosti jsou neustále zkoumány v osmi interaktivních expozicích. Zde mají žáci ZŠ i SŠ možnost využít nejmodernější technologie při objevování různých přírodovědných i technických zákonitostí a postupů. Řezací plotr, 3D tiskárna, autodráha, plavební komora či funkční model železnice zpestří výuku stejně jako filmy ve formátu 3D.

Železnice nás spojuje i s dalším výborným příkladem osvěty technického vzdělávání – nejen vláčků se týká stálá expozice největšího modelového kolejiště ve střední Evropě v pražském Království železnic. Tato desátá nejnavštěvovanější turistická atrakce Prahy, v roce 2015 také aktivně zapojená do RPTV, nabízí i vzdělávací program o technických profesích a možnostech přípravy na ně, který za posledních pět let absolvovalo více než 100 tisíc dětí a další stále přibývají.

Zajímavé věci se ovšem děly v mnoha městech a obcích celé ČR. Město Kopřivnice, známé svou Tatrovkou, dokázalo přilákat na své Dny techniky 20 tisíc návštěvníků, především rodin s dětmi. Pozadu nezůstávaly ani další – příkladem může být Olympiáda techniky v Plzni, Den techniky a řemesel v Otrokovicích či veletrh EDUCA My Job v Liberci. V nedalekém Jablonci nad Nisou se zase uskutečnilo Sklářské svítání, odborná konference iniciovaná a organizovaná ze strany SP ČR. Potvrzením zvýšeného zájmu měst a obcí o řešení otázek vzdělávání se stalo i nedávné lednové připojení podpisu jejich Svazu pod společné memorandum s kraji a ministerstvem školství.

V rámci RPTV jsme si znovu ověřili, že pro kvalitní technickou výuku je klíčová spolupráce nejen mezi školami různých stupňů, ale zejména mezi školami a výrobními firmami. Příklady dobré spolupráce mezi středními školami a firmami jsme proto cíleně shromažďovali v průběhu celého roku a naleznete je nejen zde na webu, ale také jako součást Almanachu technického vzdělávání. Jde o elektronickou publikaci (aplikaci pro tablety) prezentující nabídku SŠ poskytujících vzdělávání v technických oborech.

Jeho informačně přehledová část s možnostmi vyhledávání dle skupin oborů, jednotlivých oborů či místa působení školy v konkrétním kraji/okrese je doplněna profilovými medailonky vybraných škol a právě příklady dobré praxe ve spolupráci škol a firem. Dobrá třetina z těchto „best practices“ má svůj původ v projektu POSPOLU, jehož dalším výstupům věnujeme samostatný článek. V Almanachu se prezentuje bezmála 500 odborných středních škol technických oborů a 100 příkladů dobré praxe a zanedlouho bude doplněn také informacemi o nabídce technických vyšších odborných škol (VOŠ) a VŠ. Právě technicky zaměřené fakulty vysokých škol se staly další důležitou a aktivní skupinou účastníků zapojených do RPTV.

Jedním z konkrétních vyústění kampaně RPTV je tak i znovuoživení Fóra průmyslu a vysokých škol, v němž se zástupci SP ČR budou scházet s rektory technických univerzit a budou se snažit hledat průnik společných zájmů. Cílem organizátorů je rovněž zapojení členů SP ČR do přípravy studijních programů vysokých škol tak, aby jejich absolventům poté v praxi přinášely odpovídající efekt.

Přímou zkušenost z kontaktu s vysokoškoláky získal SP ČR během dvoudenní říjnové akce s názvem BUSINESS škola. Záměrem pořadatelů bylo vytvoření platformy, jejímž principem bude sdílení zkušeností a výměna názorů na vybraná diskusní témata. Možnost setkat se s dvěma desítkami odborníků z praxe, zástupci byznysu i s významnými politiky nakonec získaly čtyři desítky studentů vybraných z deseti vysokých škol z celé ČR, kteří odjížděli do svých domovských univerzit nabiti informacemi a pozitivními dojmy. Zdá se, že rovněž v tomto případě SP ČR založil novou tradici – již se připravuje další ročník této mimořádně úspěšné akce.

O důležitosti a významu spolupráce s vysokými školami přitom členské podniky SP ČR vědí velmi dobře – za mladými technicky zaměřenými lidmi vyráželi zástupci našich předních firem během loňského roku prostřednictvím řady veletrhů pracovních příležitostí organizovaných často přímo na půdě univerzit. Jedním z posledních v roce 2015 bylo prosincové liberecké T-Fórum, kde studenti mohli navštívit prezentační přednášky téměř šedesáti firem. V rámci T-Fóra proběhlo i vyhlášení vítěze pilotního ročníku klání o nejlepší studentské startupy, soutěže podpořené ze strany SP ČR.

Webové stránky

Roku průmyslu a technického vzdělávání Pro účely kampaně byla vytvořena jednotná zastřešující značka a speciální webové stránky www.rokprumyslu.eu, u nichž předpokládáme, vzhledem k vytvořenému atraktivnímu obsahu, provozování i v dalších letech a budeme se přitom opírat především o informace získávané od spolupracujících firem, škol a organizací. Stránky zaměřené primárně na širší veřejnost přináší informace o průmyslových odvětvích i o volnočasových aktivitách vázaných k technice a průmyslu.

Budoucí studenti technických škol či jejich rodiče zde najdou videoprůvodce pro studium na SŠ a různé možnosti vyhledávání ve skupinách technických oborů SŠ (prostřednictvím spolupráce s portálem Infoabsolvent.cz provozovaným NÚV) či přehledy technicky a přírodovědně zaměřených fakult VŠ. Rodiče mnohdy zajímá vazba odborné školy na zaměstnavatele – na webu Roku průmyslu se nám podařilo shromáždit během loňského roku přes sto strukturovaných příkladů dobré praxe ve spolupráci SŠ a firem. Kromě webových stránek byla prezentace kampaně na internetu podpořena i vlastním Facebook profilem RPTV a také vlastním kanálem na YouTube, které sloužily zejména k propagaci a prezentací akcí a soutěží.

Osobnost on-line kvízu, který v rámci RPTV vyhlásil SP ČR, Youtuber Vidrail
Osobnost on-line kvízu, který v rámci RPTV vyhlásil SP ČR, Youtuber Vidrail diskutoval v lednu se žáky ZŠ ve Blížkovicích v Jihomoravském kraji, jež v kvízu zvítězila.

Desítky soutěží

Když už hovoříme o soutěžích – celkově proběhly v loňském roce více než tři desítky soutěží realizovaných či promovaných v rámci RPTV. Na 300 žákovských výtvarných děl ze základních a středních škol a dalších 66 z vysokých škol se potkalo v soutěži Propojený svět, kterou organizovaly Technologická agentura ČR (TA ČR) společně se SP ČR. Za zmínku stojí i úspěch on-line kvízu SP ČR zaměřeného na české osobnosti vědy a techniky „I love technika – Hádej a toč“ za účasti Youtubera Vidraila – zúčastnilo se jej na 5000 žáků ZŠ.

Hlavním deklarovaným cílem RPTV bylo zvýšení zájmu veřejnosti o průmysl a o technické obory. Záměrem bylo zvýšit i zájem škol a firem o vzájemnou spolupráci a nedílnou součástí kampaně byly také návrhy systémových změn v oblasti vzdělávání a v prostředí pro realizaci výzkumu, vývoje a inovací. Kampaň přitom vyhlašoval SP ČR již na začátku s plným vědomím toho, že tyto ambice nelze naplnit pouze v průběhu jediného roku a veškeré společné snažení musí mít zákonitě přesah do příštích let. Ostatně jedním z dokladů tohoto přístupu je i to, že hned od počátku letošního roku pokračuje SP ČR v tlaku na systémové změny ve školství s cílem výrazněji a jasněji podpořit technické vzdělávání.

Loňský rok přinesl řadu konkrétních hmatatelných efektů typu prosazení povinné maturity z matematiky a akcí jako byl Den s průmyslem. Podstatné bylo, že RPTV upozornil na dlouhodobé projekty a aktivity, jež na půdorysu kampaně vznikly či vznikají pro budoucnost nebo se jejím prostřednictvím zviditelnily.

Široká a pestrá pa leta aktivit a akcí

V průběhu celého roku 2015 bylo v přímé souvislosti s kampaní realizováno téměř 400 akcí.

 • vlastní aktivity SP ČR či podpora aktivit různých institucí/subjektů/projektů/programů
 • různého typu a zaměření (od soutěží a exkurzí, přes kulaté stoly až po konference a veletrhy)
 • různého rozsahu (od pár desítek účastníků až po tisícové účasti)
 • pro různé cílové skupiny (děti, mládež, studenti VŠ, odborná veřejnost široká veřejnost)

Akce pro širokou veřejnost

 • Den s průmyslem v Ostravě (12 tisíc návštěvníků) a další
 • akce RPTV pro veřejnost – Dny techniky Kopřivnice (20 tisíc návštěvníků), Vědecký jarmark (16 tisíc návštěvníků), Jarmark řemesel a služeb, Den techniky a řemesel a další

Dny otevřených dveří

 • přes 60 podnikových dnů ve firmách, na vysokých školách, na středních školách

Exkurze ZŠ, SŠ I VŠ do firem v jednotlivých krajích, studentské návštěvy veletrhů

 • Osmáci z Třemošnice si prohlédli provoz DAKO-CZ, a.s.
 • Výrobce čerpadel SIGMA GROUP a.s. pozval do svého provozu učně z Jeseníku
 • Děčínský Chart Ferox navštívili školáci z Ústí nad Labem
 • … a dalších 40 exkurzí

Prezident SP ČR Jaroslav Hanák s hosteskami na Dni s průmyslem v Ostravě
Prezident SP ČR Jaroslav Hanák s hosteskami na Dni s průmyslem v Ostravě, který SP ČR uspořádal 1. května.

Podpora soutěží

 • Manažer roku
 • Nejlepší spolupráce roku
 • Středoškolská odborná činnost
 • Hledáme mladého chemika
 • Propojený svět
 • České ručičky
 • Merkurmánia
 • Technohrátky
 • Mezinárodní řemeslné hry
 • … a dalších více než 30 žákovských, studentských, podnikatelských, technických, a inovačních soutěží

Regionální setkání

 • Kariérové poradenství
 • Duální vzdělávání
 • Setkávání personalistů v regionech
 • … a dalších více než 50 regionálních setkání škol, firem a veřejné správy v krajích

Odborné diskuse a konference

 • 7 velkých diskusních panelů SP ČR ve spolupráci s Economia, a.s.
 • … a dalších více než 30 odborných akcí zaměřených na otázky školství, trhu práce, inovací s celkovou účastí přesahující 3 tisíce účastníků
 • FOR Industry
 • EDUCA MYJOB LIBEREC
 • Burzy práce a vzdělání
 • T-Fórum

„Průmyslový ostrov“ na MSV Brno

 • Společná expozice odvětvových svazů a dalších partnerů SP ČR
 • Dvanáct subjektů, bohatý doprovodný program – odborné akce, semináře, společenská setkání (Industry Night), kvíz
 • pro studenty SŠ a VŠ, návštěva prezidenta ČR, předsedy a členů vlády.

Očekáváme pákový efekt

Tyto aktivity mohou mít v příštích letech značný pákový efekt jak v oblasti pozitivního ovlivňování veřejností směrem k technice a průmyslu, tak i při výchově mladé generace. Nakonec se ukázalo, že úplně nejvýznamnější aktivitou v průběhu celého Roku průmyslu a technického vzdělávání 2015 bylo vytváření sítí vzájemné komunikace a spolupráce mezi jednotlivými účastníky kampaně. A za to, že se o to společně všichni aktéři kampaně usilovně snažili, jim všem patří naše velké poděkování. Na závěr dovolte ještě jednu důležitou poznámku. Loňská kampaň dokázala inspirovat. Letošní rok byl totiž naší členskou Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR vyhlášen Rokem řemesel. Hlásí se k tomu, že je pokračovatelem Roku průmyslu a technického vzdělávání.

David Vondrák
koordinátor kampaně
dvondrak@spcr.cz

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu