• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.
 • 2015-01-16-hanak-prumysl-ma-budoucnost-422-238

  Cíle SPČR ve vzdělávání

  Předškolní, základní a střední vzdělávání

  Vzdělávání na vysokých školách

  Vyšší odborné vzdělávání

  Další vzdělávání
   

  » Více v článku

 • 2016-02-svaz-prosadil-zmeny-02-422-238

  Svaz ve školství prosadil řadu systémových změn

  Součástí kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání bylo prosazování systémových změn v oblastech vzdělávání i výzkumu, vývoje a inovací. 

   

  » Více v článku

 • 2015-12-dsc1325-zaverecna-konference-422-238-2159

  Závěrečná konference projektu Rok průmyslu

  Konference shrnula výsledky celoročního projektu a umožnila prezentaci subjektů, jež se v průběhu roku aktivně zapojili do průběhu kampaně.

   

  » Více v článku

 • debata-k-roku-prumyslu-9-15

  Financování vzdělávání

  Otázky související s objemem a strukturou prostředků vynakládaných v ČR na oblast vzdělávání…

   

  » Více v článku

 • debata-k-roku-prumyslu-8-13

  Kvalita a relevance vzdělávání

  Kvalita a relevance vzdělání ve společnosti je ve svém důsledku ovlivňována řadou vzájemně spolupůsobících faktorů.

   

  » Více v článku

Představenstvo Svazu k Roku průmyslu

Rok 2015 vyhlásil Svaz průmyslu a obchodu ČR (SP ČR) Rokem průmyslu a technického vzdělávání. Co si od tohoto projektu slibujete a jaký by měl být jeho ideální efekt?

Jaroslav Hanák, prezident SP ČR

Kromě svazových voleb a tradičního sněmu v Brně je to super akce, kterou musíme perfektně prokázat své organizační schopnosti, profesní a profesionální zdatnost v přesvědčovacím procesu, že průmysl a technické vzdělání je to správné pro budoucnost růstu země, ale především skvělá budoucnost pro řady mladých lidí od učňů přes středoškoláky až po vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří v našich firmách najdou svoji budoucnost a jasnou životní jistotu.

Jiří Holoubek, člen představenstva SP ČR

Osobně bych byl velmi rád, aby Rok průmyslu a technického vzdělávání nebyl jenom rokem, ale odstartoval trvalý zvyšující se zájem obyvatel České republiky o český průmysl. Popularizace konkrétních odvětví průmyslu, úsilí o změnu pohledu veřejnosti na průmysl jako celek i spolupráce s technickým školstvím lze najít v každodenní činnosti stovek, možná tisíců lidí u nás. Ve vyhlášení Roku průmyslu a technického vzdělávání spatřuji možnost jakéhosi „frontálního útoku“ na všechny skupiny, které chceme oslovit. Zejména by mělo jít o ty „zatím nepřesvědčené“.

Bohužel mezi ně nepatří jenom rodiče a potenciální žáci či studenti technických oborů, ale i spousta státních institucí a mnohdy i školy samy. Když říkám „frontální útok“, myslím tím i rozhodující, ale i koordinační a sjednocující úlohu SP ČR, který má šanci být i díky tomuto projektu vnímám jako dominantní reprezentant českého průmyslu. Je zřejmé, že se na Roku průmyslu a technického vzdělávání budou chtít zviditelnit i ostatní zájmové skupiny.

Pokud se podaří i jejich aktivity do jednotného projektu pod hlavičkou SP ČR včlenit, bude to dalším jeho úspěchem. Kromě využití nejmodernějších komunikačních technologií, využití celostátních i regionálních médií budou podle mého názoru důležité i konkrétní lokální akce směřující k popularizaci a zviditelnění průmyslových odvětví v konkrétní oblasti, které budou založeny na osobním kontaktu s cílovými skupinami.

Za velmi důležité považuji kromě dlouhodobých efektů ve formě systémových změn v oblasti technického vzdělávání (financování, firemní školy, podíl jednotlivých odvětví průmyslu, odbornost pedagogů …) i efekty krátkodobé, které mohou ovlivnit bezprostřední rozhodování žáků a studentů posledních ročníků základních a středních škol.

V Českomoravské elektrotechnické asociaci máme řadu velmi dobrých zkušeností ze spolupráce jak s technického školství, tak i státních institucí s průmyslovými podniky. Společně s některými technickými univerzitami a středními školami připravujeme netradiční hodnocení pedagogů, které bude blíže odrážet pohled potenciálních zaměstnavatelů jejich absolventů. Všechny aktivity asociace rádi vložíme do Roku průmyslu a technického vzdělávání a předpokládám, že většina těchto zkušeností bude aplikovatelná i v jiných průmyslových odvětvích.

Stanislav Kázecký, viceprezident SP ČR

Ať již Československo, tak později Česko bylo a je průmyslovou zemí. Průmysl vždy tvořil ekonomickou páteř této země. V období po roce 1989 došlo bohužel k podcenění technického a učňovského školství a tím k úbytku lidí schopných nahradit kvalifikované pracovníky průmyslových podniků odcházející do důchodu. Vyhlášením Roku průmyslu a technického vzdělávání a zapojením co nejširšího okruhu lidí a firem do tohoto projektu by se jednak mělo zvýšit povědomí o důležitosti průmyslu pro tuto zemi a jednak by tato akce měla vyvolat zájem především mladých lidí o technické vzdělání a práci v průmyslu.

Radek Špicar, viceprezident SP ČR

Doufáme, že se nám podaří všechny přesvědčit o významu technického školství pro budoucnost české ekonomiky. Rádi bychom se soustředili především na to, aby lidé pochopili, že studium technických oborů je pro jejich děti perspektivní. A že když si toto studium zvolí, nebudou mít problém sehnat práci a to práci dobře placenou. Skvělým výsledkem by bylo, kdyby se podařilo motivovat více perspektivních mladých lidí ke studiu technických oborů a to včetně těch nejtalentovanějších v každém ročníku. 

Zbyněk Frolík, člen představenstva SP ČR

Jedná se o obrovský projekt spojený s velkou kampaní za návrat k průmyslovým kořenům a našim tradicím. SP ČR bude příští rok tímto projektem žít a pokusíme se ho zviditelnit široce mediálně. Výstupem by měly být i systémové změny ve výuce matematiky již od základních škol, motivační prvky pro studium budoucích studentů technických oborů – od učilišť, odborných středních škol až po odborné technické vysoké školy. Slibujeme si, že jak rodiče, tak budoucí studenti pochopí, že studovat technické obory je v jejich vlastním zájmu, že budou mít jistotu budoucího dobrého zaměstnání s atraktivním příjmem, které je bude bavit.

Jan Wiesner, člen představenstva SP ČR

Vyhlášení roku 2015 Rokem průmyslu a technického vzdělávání Svazem průmyslu a dopravy ČR je důležitá aktivita, ke které se připojila i Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, HKČR a další. Musí směřovat k prosazování všech nezbytných potřeb a podmínek k odstranění bariér ve prospěch růstu jednotlivých potřebných průmyslových odvětví a k tomu základního předpokladu, tj. zvýšení úrovně technického vzdělávání.

Je tedy třeba zpracovat kampaň se širokým okruhem členských organizací, školami, institucemi státní správy i dalšími, samozřejmě i s tiskem, televizí i ostatními médii, řešící celou škálu předpokladů nutných k základní potřebě růstu průmyslu, který zabezpečí budoucnost dalších generací, jejich zaměstnanost a zvýšení životní úrovně.

Je třeba i podpořit zájem rodičů a veřejnosti k řemeslu jako takovému, podporu nejen středního a vysokého technického vzdělávání, ale i učňovského školství, které bude pro mnohé velice perspektivní a potřebné. Ideální efekt především bude, když se podaří ve prospěch průmyslu a technického vzdělávání změnit názory našich lidí včetně rodičů a realizovat k tomu všechny nezbytné předpoklady.

Bohdan Wojnar, člen představenstva SP ČR

Cílem Roku průmyslu je oslovit odbornou i laickou veřejnost a ukázat ji, jak moc se průmysl změnil a proč technické vzdělání a následné zaměstnání v průmyslu znamená velice zajímavou pracovní perspektivu. Leckdo si to neuvědomuje, ale probíhá čtvrtá průmyslová revoluce – průmysl je největší investor do výzkumu a inovací, robotické systémy řízené počítači provádějí stále komplexnější úkony.

Navíc zaměstnanci zejména v automobilovém průmyslu dostávají za svou práci vysoce nadstandardní odměnu. Přesto si to řada rodičů neuvědomuje a zbytečně posílá své děti na humanitní obory a nechtěně je v budoucnu vystavuje možným problémům s hledáním práce. Pokud se celá kampaň Roku průmyslu podaří, za rok touto dobou nebude nikdo, kdo by si to neuvědomoval.

Jiří Janda
Sekce komunikace SP ČR
jjanda@spcr.cz

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu