• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.
 • Hejného matematika chce být pro školáky i na tabletech

  Tvůrci prezentují hru Matemág. Pomůžete jim?

   

  » Více v článku

 • P1240071-422-238

  Zaměstnavatelé mohou opět žádat o příspěvek na podporu vzdělávání zaměstnanců

   

  » Více v článku

 • 2016-01-img2094-deti-a-technika-422-238-2202

  Školy nerozvíjejí zájem dětí o techniku, míní rodiče

  Rodiče školních dětí očekávají, že se průmyslu bude dařit lépe, nemají však o něm dostatek informací, které by potomkům předávali.

   

  » Více v článku

 • videopruvodce_sm

  Videoprůvodce obory

  Informačním systém videoprůvodců vám usnadní hledání vaší vzdělávací a profesní dráhy.

   

  » Dle oborů

  » Dle pracoviště

  » Dle pracovní činnosti

 • 2016-02-ministryne-valachova-02-422-238

  Kateřina Valachová: Ve školství se podařilo nastartovat změny

  Ministryně Kateřina Valachová hodnotí výsledky Roku průmyslu a naznačuje další možnosti zkvalitnění technického školství.

   

  » Více v článku

 • 2015-01-spektrum-svarec-422-238

  Firmy narážejí na nedostatek kvalitních absolventů

  Firmy mají nedostatek pracovníků v profesích. Situace se podle nich v budoucnu nezlepší.

   

  » Více v článku

 • Reportáž z konference Elixír do škol

  Krátký sestřih z třídenní konference Elixír do škol, která se konala v Hradci Králové. Více se o celém projektu dozvíte v samostatném článku.

Nový školní rok přináší řadu změn

Rozhovor s Kateřinou Valachovou, ministryní školství, mládeže a tělovýchovy.

Začal nový školní rok. Jaké hlavní změny v něm čekají učitele a žáky? Jaké hlavní změny chce ještě ministerstvo školství do konce volebního období prosadit?

Ano, začal nový školní rok a já přeji žákům, učňům, studentům, ale i jejich pedagogům a mistrům, aby to byl rok dobrý, plný nových informací a poznatků. Doufám, že se v něm alespoň částečně už odrazí i některé změny, kterých MŠMT dosáhlo. A teď tedy konkrétně… nově se v tomto školním roce například zavádí jednotná přijímací zkouška na střední školy. Žáci budou psát testy z českého jazyka a literatury a matematiky. U sportovních gymnázií má jednotná zkouška váhu 40 %, u ostatních oborů 60 %.

Dále se umožňuje individuální vzdělávání žáka i na druhém stupni základní školy. Osoba, která bude takového žáka vzdělávat, musí mít vysokoškolské vzdělání. Začala platit také novela vysokoškolského zákona, která má zajistit větší kvalitu českých univerzit díky hodnocení a jinému nastavení akreditací studijních oborů. Je toho samozřejmě mnohem víc, ale není prostor o tom všem informovat. Mohla bych hovořit o kapacitách v mateřských školách, financích pro prstenec kolem Prahy, penězích do sportu atd. Tak snad alespoň zmínka zvýšení platů pro pedagogické i nepedagogické pracovníky. Stála dost úsilí a vím, že výše platů našich kantorů a pracovníků ve školství stále není srovnatelná s některými zeměmi, ale vše se nedá stihnout za rok. Budeme usilovně pracovat i dál.

A co nás ještě čeká? Ráda bych do konce volebního období především prosadila zásadní změny financování našich škol, a to nejen prostřednictvím zákona, který je nyní ve Sněmovně. Už od 1. ledna 2017 chceme zpřísnit rozpis finančních prostředků tak, abychom maximálně dokázali dohlédnout na to, že všechny finance, které vláda zvyšuje směrem ke školství, skutečně doputují do škol. Půjde zejména o to, že od ledna 2017 bude MŠMT sledovat, koordinovat a kontrolovat tok finančních prostředků v rozpisu. Zároveň mám ambici prosadit i kariérní řád, předpokládám, že vláda by ho mohla schválit na přelomu září a října. On má totiž přímý vliv i na platy i na motivaci pedagogů ze školství neodcházet. Samozřejmě se to týká i technických oborů, o nichž teď bude řeč.

Z mnoha stran slýcháme o nutnosti podpory technického a přírodovědného vzdělávání na základních školách a podpory praxí u zaměstnavatelů na středních školách. Jak tyto oblasti podporuje MŠMT a v čem by se měli/mohli zapojit přímo zaměstnavatelé?

Téma technického vzdělávání je jednou z priorit ministerstva, k nimž se hlásím, a ráda bych v nich učinila kroky ke zlepšení. Už proto, že pro některé regiony je technické vzdělávání a s tím spojené uplatnění na trhu práce zcela zásadní. Z mých četných návštěv po republice se to ukazuje jako jedno ze stěžejních témat, které si kraje výsostně uvědomují a i proto participují společně se školami a zaměstnavateli na sektorových dohodách, které mají napomoci spolupráci v této oblasti a také pomoci studentům, učňům a jejich rodičům.

Právě proto velmi vítám aktivitu Svazu průmyslu a dopravy ČR a VLTAVA LABE MEDIA vydávat přílohy Deníků na téma techniky a technického vzdělávání. Zvyšování zájmu o studium technických oborů vzdělání a zkvalitňování přípravy budoucích absolventů středních odborných škol umožňuje současný vzdělávací systém zapojením příslušných resortů, zástupců zaměstnavatelů, krajů, škol a dalších subjektů, do tvorby Rámcových vzdělávacích programů (RVP) a obsahové úpravy školních vzdělávacích programů příslušných oborů středního vzdělávání.

MŠMT podporuje odborné vzdělání rozvojovým programem, jehož cílem je zajistit zlepšení kvality a úrovně středního odborného vzdělávání ve vybraných oborech vzdělání, které stanoví v rámci své působnosti jednotlivé krajské úřady. Projektové výzvy se v návaznosti na vládou schválený OP VVV zaměřují na zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Aktivitami jsou např. rozšíření polytechnické výchovy v MŠ a ZŠ, zvýšení spolupráce škol a firem při realizaci vzdělávání, další vzdělávání pedagogických pracovníků v prostředí firem, zvýšení kapacity i kvality kariérového poradenství. V rámci OP VK ministerstvo ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy realizovalo projekt POSPOLU s cílem mapovat a podněcovat spolupráci škol a firem s využitím prvků duálního systému při realizaci odborného výcviku a odborné praxe žáků v reálném pracovním prostředí.

Odbory školství krajských úřadů nebo i zaměstnavatelé poskytují stipendia nebo jiné formy podpory, v mediích je zdůrazňován zájem o vyučené pracovníky, probíhají prezentace významných firem v roli zaměstnavatelů i prezentace středních odborných škol na přehlídkách v krajích. Motivovat studenty mají také soutěže pro technické talenty, kroužky mladých techniků, exkurze do firem pro výchovné poradce ze škol a semináře o vývoji na trhu práce v kraji pro výchovné poradce ZŠ, v některých regionech také dny otevřených dveří firem, které zvou současně i rodiče s dětmi.

Ministryně Kateřina Valachová podporuje snahy Svazu průmyslu a dopravy ČR popularizovat technické vzděláváníVydávají se informace ke vzdělávací nabídce, informace o firmách v kraji, katalogy řemesel apod. K podpoře seznámení žáků základních škol s technickými profesemi a přípravou na ně je na www.infoabsolvent.cz k dispozici 40 multimediálních ukázek technických oborů vzdělání. Bylo připraveno i legislativní zázemí pro výraznější spolupráci zaměstnavatelů a škol, zejména v učebních oborech, kde mají zaměstnavatelé zájem se podílet na přípravě kvalifikovaných pracovníků pro své provozy.

Cílem MŠMT je připravovat absolventy široce uplatnitelné na trhu práce, flexibilní, samostatné, vybavené co nejširším okruhem kompetencí, zejména pak klíčových (přenositelných) a schopných i ochotných se dále vzdělávat a v neposlední řadě podpořit možnosti zájemců o zvýšení úrovně dosaženého vzdělání zvětšením prostupnosti vzdělávacího systému, rozšířením přístupu k terciárnímu vzdělávání a podporou celoživotního učení. Věřím, že i tato příloha může přispět ke zvýšení zájmu o technické obory a o školy, které máme a jsou velmi kvalitní. O firmy a v neposlední řadě o mladé lidi s úžasným talentem.

Už rok 2015 byl vyhlášen ze strany SP ČR Rokem průmyslu a technického vzdělávání. V této souvislosti MŠMT vloni vyhlásilo dotační program Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách, který pomohl zajistit například vybavení škol polytechnickými stavebnicemi, učebními pomůckami pro technické vzdělávání; zajištění metodických materiálů a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků přímo související s používáním vybavení škol pořízeného v rámci projektu. Dále MŠMT vydalo Metodické doporučení k výuce vzdělávacího oboru Člověk a svět práce na druhém stupni základních škol. Zde doporučujeme ředitelům a ostatním pedagogům základních škol věnovat náležitou pozornost technické výchově a výuce technicky zaměřených tematických okruhů vzdělávacího oboru Člověk a svět práce.

Nesmíme zapomenout ani na důležitý a velice užitečný metodický portál RVP. CZ, který nabízí výběr metodických materiálů nejen pro učitele předškolního, základního, gymnaziálního a odborného vzdělávání a širokou pedagogickou veřejnost, ale i pro rodiče, kteří mají zájem u svých dětí zajímavou formou rozvíjet znalosti ve sféře technického vzdělávání. Na zaměstnavatelích je spolupráce se školami, už základními, posléze středními; nabídka nasměrovaná a srozumitelná i rodičům; dny otevřených dveří opět i pro rodiče, nejen jejich děti. A samozřejmě dohody s kraji a se školami.

Myslíte, že plánované změny financování škol a připravovaný kariérní řád podpoří na středních školách potřebnou spolupráci se zaměstnavateli v oblasti praxí žáků a stáží učitelů? Co ještě brání tomu, aby se takováto spolupráce stala běžnou součástí vzdělávání?

Samozřejmě, proto to děláme. Víme přece, že chybí například učitelé technických oborů. Prostě je zaplatí jinde lépe. Musíme hledat šance. To je v celkovém zvýšení platů, myslíme na to i v kariérním řádu a také svoji roli hrají kraje a jejich participace. Tak například odborníci z praxe bez pedagogického vzdělání dnes mohou působit ve školách jen na poloviční úvazek, nebo je musí ředitel přijmout na základě výjimky umožňující zaměstnat nekvalifikovaného pedagoga na nezbytně dlouhou dobu.

Zvažujeme zmírnění požadavků na kvalifikaci. Řekněme, že by to byl zvlášť významný odborník z praxe. Něco podobného, co jsme umožnili na vysokých školách, aby zvlášť významný odborník byl speciálním profesorem a mohl své zkušenosti předat studentům. Vím také, že se vedle omezení úvazku odborné školy potýkají s finančním ohodnocením učitelů odborných předmětů. Ředitelé je různě zařazují do platových tříd, od nichž se odvíjí výše základního platu.

Jsem přesvědčena, že by neměli být v nižší než dvanácté třídě, do které spadá většina kvalifikovaných pedagogů. To není v praxi vždy dodržováno. Druhá věc je ta, zda by se tito odborníci nemohli v katalogu prací posunout ještě do vyšší třídy, tedy do třinácté nebo čtrnácté. Navíc se nyní jedná rovněž o případných změnách v katalogu prací. Upozorňuji ale, že kraje mají možnost odborné školy podporovat z vlastních zdrojů. Chceme navázat bližší spolupráci s ministerstvem práce, aby se střední odborné školy v co největší míře zapojovaly do rekvalifikačních kurzů.

To by mohlo také školám finančně pomoci. Ráda bych se s kraji dohodla, aby veškeré výnosy z dalšího vzdělávání, které školy poskytují, zůstávaly v jejich rozpočtu. Ředitelé by z těchto peněz mohli například zlepšit platy učitelů odborných předmětů. Zatím to dělají jen některé kraje. Není vyloučeno, že se to vláda pokusí stanovit zákonem. Kroků je mnoho, také zvažujeme mistrovskou zkoušku jako možnost pro zápis do živnostenského oprávnění apod. Kroků je vícero.Technické vzdělávání je pro uplatnění na trhu práce zcela zásadní

V operačním programu OP VVV má ministerstvo k dispozici do roku 2022 zhruba 75 mld. Kč. Jsou podle vašeho názoru tyto prostředky dobře směrovány a podporují dostatečně technické a přírodovědné vzdělávání? Např. výuku v populárně-vědeckých centrech, školní dílny, technické zájmové vzdělávání? Jaké výzvy v této oblasti ministerstvo plánuje v tomto školním roce vyhlásit?

V prioritní ose 3 zaměřené na regionální školství má MŠMT k dispozici cca 28 mld. Kč. Stěžejní objem intervencí bude probíhat formou tzv. šablon, tj. malých projektů realizovaných přímo školami. Jednou z hlavních priorit je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem. Ve školním roce 2016/2017 OP VVV vyhlásí následující výzvy pro regionální školství: šablony pro SŠ a VOŠ (plánovaná alokace 1,1 mld. Kč), implementace Krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání (plánovaná alokace 700 mil. Kč), implementace Strategie digitálního vzdělávání (plánovaná alokace 200 mil. Kč), pregraduální vzdělávání (plánovaná alokace 400 mil. Kč), budování kapacit pro rozvoj škol II. (plánovaná alokace 400 mil. Kč) a výzva pro VOŠ (plánovaná alokace v jednání).

Oblast polytechnického a přírodovědného vzdělávání je pokryta aktivitami v šablonách (tandemová výuka, DVPP, kariérový poradce, koordinátor spolupráce škol a firem, stáže ve firmách apod.) a je rovněž podporována v ostatních výzvách. Např. výzva implementace Strategie digitálních vzdělávání připraví prostředí, které umožní začlenění digitální agendy do školních kurikul napříč předměty. Základní a mateřské školy podporujeme ve výzvě Budování kapacit pro rozvoj škol I (vyhlášena byla v listopadu 2015), konkrétně jde o podporu vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování a rozvoj dovedností pro kolegiální podporu, podporujeme projekty na polytechnické vzdělávání v MŠMT. V základních školách se pak jedná o rozvoj kreativity žáků a podporu podnikavosti.

V souvislosti s celosvětově nastupující čtvrtou průmyslovou revolucí (u nás známou pod pojmem Průmysl 4.0) je otázkou, jak by se měla změnit výuka na vysokých školách, aby jejich absolventi byli v krátké době připraveni řešit tyto nové úkoly. Jak by mělo vypadat vzdělávání pro Průmysl 4.0?

V souvislosti s postupujícím nástupem automatizace, robotiky, ICT technologií, kybernetiky a dalších pokročilých technologií do výroby i služeb a způsobu jejich řízení, Průmysl 4.0 hovoří o nutnosti posilovat klíčové kompetence lidí, připravit stávající i nové generace na přicházející změny a na nové požadavky v kompetencích a expertízách lidí v nejrůznějších oblastech trhu práce. Národní iniciativa Průmysl 4.0 se zabývá otázkou větší orientace vzdělávacího systému na podporu technického vzdělávání, na nové formy tohoto vzdělávání a na podporu intenzivnějšího navázání vzdělávacího systému na praxi např. prostřednictvím stáží žáků, studentů a pedagogických pracovníků ve firmách. Částečně se jedná o opatření, které jsou výstupem projektu POSPOLU.

Dále Iniciativa obsahuje řadu doporučených opatření v oblastech regionálního školství, která jsou v převážné míře Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy realizována. Jedná se především o zavedení povinné zkoušky z matematiky ve společné části maturitní zkoušky a pečlivé monitorování dopadů tohoto opatření. Posílit spolupráci škol a firem, podporovat využívání digitálních technologií ve výuce a umožnit žákům více experimentovat a tvořit, a cíleně dbát o maximální rozvoj intrapersonálních a interpersonálních dovedností každého žáka.

V gymnaziálním vzdělání doporučená opatření kladou větší důraz na rozvoj kompetencí k vědecké práci. Výše uvedená opatření jsou uvedena ve strategických dokumentech MŠMT (Nová opatření na podporu odborného vzdělávání z roku 2013, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a další), zapracována do rámcových vzdělávacích programů a průběžně realizována.

MŠMT připravuje zmiňovaný materiál Vzdělávání 4.0 tak, aby obsahoval opatření a návrhy na změny vzdělávání reflektující změny v souvislosti s Průmyslem 4.0 a obecně digitalizací a automatizací.

Děláme také na novém systému akreditací studijních programů, který umožní zakotvení tzv. profesních bakalářských a magisterských studijních programů – těsněji spojených se světem práce a s reálnou ekonomikou.

Budeme posilovat dovednosti absolventů i pedagogů pro přenos poznatků mezi akademickou a aplikační sférou (patenty, licence, start-upy). Chceme klást důraz na doplnění studijních programů technického a přírodovědného zaměření o prvek přenositelných kompetencí a naopak studijních programů společenskovědního a humanitního zaměření o prvek informatických a digitálních dovedností.

Podpoříme zařazení kurzů zaměřených na tzv. přenositelné dovednosti (vyhledávání a práce s informacemi, digitální kompetence, jazykové kompetence), potřebné pro celoživotní vzdělávání, které bude s narůstající dynamikou změn na trhu práce hrát zásadní roli.

Rozhovor vyšel v přílohách regionálních Deníků s názvem „Potřebujeme právě vás. TECHNIKA – obor budoucnosti“, jež byly společným projektem Svazu průmyslu a dopravy ČR a vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu